You are here

KUR'ÂN'A GÖRE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi Kur'ân-ı Kerim, insanlığın hidâyeti, refahı ve mutluluğu için Allah (c.c) tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)'e gönderilen en son ilahî kitaptır. Bu sebeple, kıyamete kadar her çağın insanına hitap eden ve yol gösteren prensiplere sahiptir. Bazılarının dediği gibi Kur'ân, sadece, 14 asır önceki insanlara hitap eden bir kitap değil, her devirdeki insanlara hitap eden ve bizlere ilim, ilerleme, başarı ve medeniyetin yollarım gösteren evrensel bir kitaptır. Kur'ân'ın getirdiği prensipler bugüne kadar hiç eskimemiştir, kıyamete kadar da eskimeyecektir. Mesela Kur'ân, doğruluğu, gerek ticarette gerekse insanlarla olan diğer münasebet ve muamelelerimizde dürüst obuamızı, ahde vefayı, adaleti, barışı, yoksullara ve muhtaçlara yardımı, çalışmayı emrediyor. Kur'ân'ın bu emirleri hangi devirde geçerli değildir? Kişinin gerçek mutluluğa ulaşması, insanlık için bütün saadet ilkelerini içeren Kur'ân-ı Kerim'in gösterdiği yola yönelip onun hikmet dolu prensiplerini hayatında uygulamasıyla gerçekleşebilir. Kur'ân'ın içerdiği eskimeyen evrensel prensiplerden biri de çalışmaktır. Çalışmak, Allah'm ezelî kanunudur. Kainatta her şey bu kanuna boyun eğmiş, her zerrenin varlığı, çalışmaya bağlı kılınmıştır. Her yaratık, hayatını devam ettirebilmek için sürekli bir çalışma içindedir. Maddenin en küçük parçası olan atomda elektronlar çekirdek etrafında dönmezse atom parçalanır. Gezegenler güneş sistemindeki hareketlerine devam etmeseler âlemin düzeni bozulur. Kalbimiz çalışmazsa hayatımız sona erer.

REFERENCES

References: 

Abdülbakî, M.Fuad, el-Mu'cemü'l-Müfehres li Elfâzı'l-Kur'âni'l-Kerim, Çağrı Yay., İst, 1990.
Aclûnî, Ebu'l-Fida İsmail b.Muhaınmed, Keşfu'l-Hafa, Beyrut, 1351. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Çağn Yay., İst, 1988. Akseki, AHamdi, İslam, İst, 1966.
Albânî, Muhammed Nasıruddin, Silsiletû'I-Ehâdisi's-Zaife ve'l-Mevzua, Beyrut, 1985.
Bııhârî, Ebû Abdirrahman Muhammed b.İsmail, el-Câmiu's-Sahih, Çağn Yay., İst, 1981.
Deylemî, Müsned, Beyrut, 1986.
Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, İst, trs.
İbn Allan, Muhammed, Delilu'l-Falihin, Beyrut, trs.
İbnü'l-Cevzî, Abdurrahrnan b.Ali b.Mıuıammed Ebu'l-Ferec b.el-Cevzî, Siretii'l-
Ömereyn, Arapça Yazma, Köprülü ktp, No. 1087. İbn Mâce, Muhammed b.Yezid, es-Sünen, Nşr: M.Fuad Abdulbâkî, Çağn Yav., İst,
1981.
İbn Mevdud, Abdullahb.Mahmud, el-İhtiyar, İst, 1980. İbn Sa'd, Muhaırrmedb.Sa'd, Kitabü't-Tabakâti'l-Kebîr, Leyden, 1866. Koyuncu, Mevlüt, İkinci Hazreti Ömer (Ömer b.Abdülaziz), İst, 1996. el-Menâvî, Muhammed Abdurrauf, Feyzü'l-Kadîr Şerhu Câmü's-Sağir, Mısrr, trs. Miras, Kamil, Sahihi Buharı Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, İst, 1947. Müslim, Ebu'l-Hüsevin Müslim el-Haccac el-Kuşeyrî, Sahihu Müslim, Çağn Yay., İst, 1981.
Nasif, Mansur Ali, et-Tac, Dâra'l-Hikme, Beyrut, trs.
er-Râzî, Fahruddin Muhammed, Mefâtihu'l-Ğayb, Beyrut, 1990.
Soysaldı, H.Mehmet, Kur'ân ve Tefsir, Elazığ, 1998.
Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b.İsa b.Sevre, Sünenü't-Tirmizî, Çağn Yay., İst, 1981.
ez-Zemahseıi Muhammed b.Ömer, el-Keşşâf, Thk: Mulıammed Mürsî Ârnir, Mısır. 1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com