You are here

TÜRK YARATILIŞ MİTOLOJİLERİNDEKİ FARKLILIKLAR (FARKLI UNSURLAR).

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Eski Türk inançları üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bahaeddin Ögel1, İbrahim Kafesoğlu2 Emel Esin3, Ziya Gökalp4, Abdulkadir İnans, M. Fuat Köprülü6, Hikmet Tanyu7, Mehmet Eröz8, Ekrem Sankçıoğlu9 konu ile ilgili eserler vermişlerdir. Eski Türk inançlarının Anadolu ve Rumeli Türkleri arasındaki yaşayan şekillerini araştırmayı konu alan çalışmalarda yapılmıştır10. İslamiyet öncesi Türk hayatı üzerinde araştırma yapan bilim adamları, Türk inançları ve dinleri üzerinde de durmuşlardır. Onların yaşayışlarına teşneden dini inanış ve uygulamaları açıklamaya ve yorumlamaya çalışmışlardır11. Bahaeddin Ögel'e göre Türk tarihi ile mitolojisinin "birinci çağı" Orhun'dan başlar. Mete, Kurt, Uygur, ve Ergenekon efsanelerinin yurdu, Orhun bölgesidir. İkinci çağı ise Tann dağlan çevresidir12. Bütün Türk destanları, İslam öncesi Türk kozmogonisini, inanışlarını, tarihlerini, edebiyatını hatta yasalarını içinde toplayan bir mahiyet arz etmektedir13. Ancak Türkler yaşadıkları coğrafya gereği birçok din ve kültürlerle karşılaşmış bunun sonucu yıllarca Türk boylan arasında söylenmiş olan bu efsanelere bir çok yerli ve yabancı eklemeler olmuştur14.
573-585