You are here

Anadolu Öğretmen Liseleri’nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Anatolian Teacher High Schools Students’ Opinions about Teaching Profession Knowledge

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to evaluate the students’ opinions, studying at Anatolian Teacher High Schools, about teaching profession knowledge courses. The scope of this study involves the students studying at Anatolian Techer High Schools in Hatay in 2008-2009 education year. The sample of this study consists of 221 eleventh and last grade students chosen by simple sample method from the two of these high schools. According to the results of the study students’ views on teaching profession knowledge courses are observed not to change from school to school. Students were asked what problems they were facing in teaching profession courses about preparing students to the teaching profession, and most of the students taught that courses were mostly given theoretically. They added that teaching practice courses were short and that the teaching profession was not presented efficiently.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, AÖL’lerde okuyan öğrencilerin ÖMB dersleri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2008–2009 eğitim öğretim yılında, Hatay ilindeki AÖL’lerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise bu liselerden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen iki lisedeki 11. ve 12. sınıflarda okuyan toplam 221 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ÖMB dersleri hakkındaki görüşleri okullara göre değişmemektedir. Öğrencilere AÖL’de okutulan ÖMB derslerinin öğrencileri öğretmenlik mesleğine yöneltmede ne gibi sorunlar bulunduğu sorulmuşve öğrencilerin çoğunluğu derslerin daha çok teorik olarak işlendiğini, staj uygulama süresinin kısa olduğunu ve öğretmenlik mesleğinin yeteri kadar tanıtılmadığınıbelirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (1987). Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Yeri, Doğan
Kitapevi, Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı,Pegem A
Yayıncılık, Ankara.
Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). AÖL Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
TutumlarınıEtkileyen Etmenler, Milli Eğitim Dergisi,Cilt: 32, Sayı: 162: 136 –
145.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı1 (2011) 65-87 84
Çetin, Ş. Ve Çetin, F. (2006). Anadolu Öğretmen Liseleri ve Bu Liselerden Mezun
OlmuşEğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,19, 1 – 12.
Çoban, A. (1996). Eğitim Fakülteleri ile Eğitim Yüksekokullarının Programlar
Açısından Bütünleştirilmesi. YayınlanmamışDoktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Çoban, A. (2004). Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının KaynağıOlarak
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ç.Ü.
Sosyal Bilimler Dergisi,28, 1, 55-64.
Çubukçu, Z. (1997). Anadolu Öğretmen Lisesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi.
YayınlanmamışDoktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Dilaver, H. H. (1994). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları,Devlet
KitaplarıMüdürlüğü, İstanbul.
Erden, M. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş, ArkadaşYayınevi, Ankara.
Gerek, R. (2006). Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi,
KahramanmaraşSütçü İmam Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Güleçen, S., Cüro, E. ve Semerci, N. (2008). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin
Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi,18, 1, 139 – 157.
Gürkan, T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumlarıile Benlik
KavramlarıArasındaki İlişki, Sevinç Matbaası, Ankara.
Işıksoluğu, M. (1987). Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede BazıSorunlar, Eğitim ve Bilim
Dergisi,11, 63.
İsmailogulları, S. (1998). Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okutulan Meslek Dersleri
Programlarının Öğrencileri Öğretmenliğe Yönlendirmedeki Etkisi,
(YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19.Baskı), Nobel Yayınevi, Ankara.
Kavcar, C. (1982). Tarihe Karışan Bir Öğretmen Modeli: Yüksek Öğretmen Okulu.
A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1.
Kaya, Y. K. (1977). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Nüve Matbaası, Ankara.
Keskin, G., Sağlam, N., Efe, Z., Argun, G., Çakır, V. ve Uzala, M. (2007). Anadolu
Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meleğine Bakışı,Öğretmene Proje
Yaptırma Eğitimi Projesi, Batman.
Kuru, C. (1993). Öğretmen Yetiştirme, ÇağdaşEğitim Dergisi,18 (189).
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı1 (2011) 65-87 85
MEB. (2010). Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü,2009 – 2010 Sayısal Verileri,
Ankara. http://oyegm.meb.gov.tr/istatistik/istatistik.htm adresinden 21.11.2010
tarihinde alınmıştır.
MEB. (2011). Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliği,Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi
Genel Müdürlüğü, Ankara. http://oyegm.meb.gov.tr/egitim/aol_tanitim.htm
adresinden 30.03.2011tarihinde alınmıştır.
MEB. (2009). Milli Eğitim Şuraları(1939 – 2006), Ankara.
http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/sura. Adresinden 17.06.2009 tarihinde
alınmıştır.
Resmi Gazete. (1990). 12.12.1990 tarih ve 20723 sayılıAnadolu Öğretmen Liseleri
Yönetmeliği.
Şahin, N. (1992). Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları,YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,
Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com