You are here

Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Achievement,Attitudes towards Technology Using and Opinions about Group Work among Students Working in Gender Based Groups

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study examines students’group achievement, opinions about group work, and attitudes toward technology use in teaching in student groupsformed by different strategies toward sex. The study sample consists of 185 students. Datawere collected using the “Technology Attitude Scale”; a grade point scale and an interview form. The data were subjected to arithmetic mean, one way variance t-test analyses and document analysis method. As a result; students have positive attitudes towards the use of technology ingeneral. Creation of groups according to different criteria on the basis of gender and voluntaries does not differentiate student attitudes towards the use of technology.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, cinsiyete dayalıolarak farklıstratejilere göre oluşturulan gruplar halinde çalışmanın, öğrencilerin grup başarılarına ve teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarına etkisi ve grupla çalışma etkinliğine ilişkin öğrenci düşüncelerini belirlemektir. Çalışma grubunu 185 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Teknoloji Tutum Ölçeği, Akademik Başarı Dereceli Puan Ölçeği ve yöneltilen beşaçık uçlu soru aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan nicel veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Nitel veriler ise araştırmacılar tarafından dokuman inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonunda; Öğrencilerin tutumlarının ve grupla çalışmaya yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, cinsiyete ve gönüllülüğe dayalıfarklı şekillerde yapılandırılmışgruplarda farklılaşmadığıbelirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram Araştırma Uygulama. Malatya:
Uğurel Matbaası.
Akkoyunlu, B. (1993). Bilgi Teknolojisi ve Eğitim, Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Seminer Notları, Ankara: MEB, Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EBİT
Daire BaşkanlığıYayınları, Haziran
Bınıcı, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24 (3). s.383-396
Boekhorst, A. K. ve Britz J.J. (2003). Information Literacy At School Level: A
Comparative Study Between The Netherlands And South Africa. SA Jnl Libs &
Info Sci 2004, 70(2)
Budak, Y. ve Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuramdan
Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi, (33), 62-81
Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim
Yay.
Çakır, V. (2005).Bir Sosyal Etkinlik Olarak Eğlence ve Televizyon (Konya Örneği).
Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye
Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586
Çepni, S., Özsevgeç, T., Sayıklan, F. ve Emre, F. Bilge, (2009). İki Üniversitedeki Fen
Bilgisi Öğretmenliği ProgramıÖğrencilerinin Alt Branşlardaki BaşarıDüzeylerinin
Karşılaştırılması, (07.07.2009’da http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bil... web adresinden alınmıştır).
Davis, B.G. (1993). Collaborative Learning: Group Work And Study Teams. Tools for
Teaching. Jossey-Bass. San Francisco.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine
Derleme: I.İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar, Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi7, 1.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı1 (2011) 201-229 226
Ellington, H.,Percival,F. & Race, P.( 1993 ) Handbook of Educational Technology .
London: Nichols.Publications.
Emiroğlu, G. (2002). İlköğretimde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
Konularının Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamışdoktora tezi).
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gagné, R. M. (1987). (Editör). Introduction. Instructional technology: Foundations.
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Gagné, R. M., Briggs, L. ve Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design.
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji Eğitimi Öğretmen
Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (1), 57-73.
Gomez L. M. & Gomez, K. (2007). Reading for Learning: Literacy Supports for 21st-Century Work. PHI DELTA KAPPAN, November.
Gripenberg, P. (2006). An Informational versus Network Perspective on the Information
Society. The Information Society, 22: 117–120, Copyright Taylor & Francis Group,
LLC,
Güneş, G. ve Asan, A. (2005). OluşturmacıYaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme
Ortamının Matematik Başarısına Etkisi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(1),
105-121
Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı
Yeterlikler Yönünden Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2), 165-179
Hayırsever, F. (2002). İlköğretim Okullarında Uygulanan Küme ÇalışmasıYönteminin
Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı153-154.
İşmen, A. (2001). Duygusal Zeka Ve Problem Çözme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi. 13, 111-124
Kaptan, F. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanmayla ilgili
yeterlikleri üzerine bir inceleme. ÇağdaşEğitim Dergisi, 311, 39-47.
Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini
Kullanma Düzeyleri (Amasya İli Örneği), AÜ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi.
1(1), 90-101
Kavak, Y., Aydın, A., ve Akbaba, S.A. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim
Fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin
Değerlendirilmesi). Ankara: Yükseköğretim Kurulu YayınlarıNo: 5
Kılıç, A. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslerin
Öğrenilme Düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(19), 136-145
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı1 (2011) 201-229 227
Kılıç, A., Erdoğmuş, E., Sevinç, Ö.S. ve İnan, S. (2004). İlköğretim OkullarıFen ve
Tabiat Dolabının Kapasite ve Eğitim Öğretime Katkısıyla İlgili Öğretmen
Görüşleri, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi. 40, 544-561.
Kıncal, R. Y. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kirk, T. M. (1997). The Effectiveness of Cooperative Learning: With Particular
Reference To Academic Achievement, Self-Esteem, Academic Self Image Social
Interaction and Student Attitudes in Primary Mathematics and English Spelling
Classes in Ireland. (for a Ph. D. degree in Education). University of Dublin.
(http://miavx1.muohio.edu/shermalw/Kirk. htmlx).
Kocacık, F., (2003). Bilgi Toplumu ve Türkiye. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs,
Cilt : 27 No:1 1-10.
Koçak, Y. (1999). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Milli Mücadele Döneminin
Öğretimi, (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Lim, C. P. ve Khine, M. S. (2006). Managing barriers to teachers barriers to ICT
integration in Singapore schools information and communication technologies,
Journal of Technology and Teacher Education, 14(1). s.97-125
Mayya, S. (2007). Integrating new technology to commerce curriculum: How to
overcome teachers’ resistance, The Turkish Online Journal of Educational
Technology, 6(1). s.8-14
Olakulehin, F. K. (2007). Information and Communication technologies in teacher
training and professional development in Nigeria, Anadolu Üniversitesi, Turkish
Online Journal of Distance Education, 8(1). Article 11
Oral, B (2000). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme İle Küme Çalışması
Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri, Derse Yönelik TutumlarıVe Öğrenilenlerin
KalıcılığıÜzerindeki Etkileri, ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(19), 43-49
Özey, E., Ocak, İ. ve Ocak, G. (2003). Genel Biyoloji Uygulamalarında Akademik
BaşarıVe Kalıcılığa Cinsiyetin Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 2(14), 63-67
Özkal, N., Güngör, A. ve Çetingöz, D. (2004). Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öğretmen
Görüşleri ve Öğrencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları, Kuramdan Uygulamaya
Eğitim Yönetimi Dergisi.40, 600-615.
Rıza, E. (2002). Brain Activities and Educational Technology. The Turkish Online
Journal of Educational Technology.. 1(1).
Selçuk, Z. (1999). Eğitim Psikolojisi: Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınevi.
Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara:
Gönül Matbaacılık.
Tella, A., Tella, A., Toyobo, O. M., Adika, L. O. ve Adeyinka, A. A. (2007). An
assessment of secondary school teachers’ use of ICTs: Implication for further
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı1 (2011) 201-229 228
developments of ICT’s use inNigerian secondary schools, The Turkish Online
Journal of Educational Technology, 6(3). s.5-17
Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. 8. Baskı. Nobel Yay.
Ankara.
Yavuz, S. (2005). Developing A Technology Attitude Scale For Pre-Service Chemistry
Teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (1),
17-25. 10.10.2006 tarihinde http://www.tojet.net/articles/412.doc adresinden
alınmıştır.
Yavuz, S. ve Coşkun, E. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji
Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi.34, 276-286
Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri, Ahi
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 61-78 (2006).
Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri
(Kırşehir Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 23-48, (2009).
Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, GÜ Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 27, (1), 155-167
YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara:
YÖK Başkanlığı

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com