You are here

THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN GÜVENLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

A Compherative Analysis of the Security Concepts in Thomas Hobbes and John Locke

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Security concept, which has an important place in human`s ontological needs, was handled by a lot of philosophers throughout history. Two pioneer thinkers of political philosophy, Thomas Hobbes and John Locke, built “state of nature”-“state of society” typologies, which are the core of social contract theory, up security concept even in the 17th century. While Hobbes created security doctrine in the base of power and nation, he featured the individual`s duty and responsibilities to the government. On the other hand, Locke identified the security concept that was built up the protection of individuals’ rights and liberties. Under the proprietorship concept that is multi-dimentional and comprehensive, Locke aggregated the individual`s freedom and security. From this point, the aim of the study is to compare and analyze Hobbes and Locke’s studies; and to demonstrate the continuity and the fragmentation of these two theoreticians’ security theories.
Abstract (Original Language): 
İnsanın ontolojik ihtiyaçları arasında önemli bir yer teşkil eden güvenlik olgusu, tarih boyunca birçok düşünür tarafından ele alınmıştır. Siyaset felsefesinin öncü düşünürlerinden Thomas Hobbes ve John Locke, henüz XVII. yüzyılda Toplum Sözleşmesi kuramlarının ağırlık merkezini oluşturan ve insan doğasından esinlenilen “doğa hali”-“toplum hali” tipolojilerini güvenlik olgusu üzerine inşa etmişlerdir. Hobbes, güvenlik doktrinini güç ve devlet temelinde oluştururken, devletin karşısında bireyin ödev ve sorumluluklarını ön plana çıkarmıştır. Locke ise özgürlük olgusu üzerinden kurguladığı güvenlik tanımını, bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla özdeşleştirmiştir. Kapsayıcı ve çok boyutlu bir nitelik atfettiği mülkiyet olgusunun çatısı altında Locke, bireyin özgürlüğü ve güvenliğini bütünleştirmiştir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Hobbes ve Locke’un güvenlik yaklaşımlarının karşılaştırmalı bir analizini yaparak, iki teorisyenin güvenlik kuramları arasındaki süreklilik, kırılma ve kopuşları ortaya koymaktır.

REFERENCES

References: 

Ahrensdorf J. P. (Sep., 2000). “The Fear of Death and the
Longing for Immortality: Hobbes and Thucydides on Human Nature
and the Problem of Anarchy”, The American Political Science Review, Vol.
94, No. 3, pp. 579-593.
Ağaoğulları M. A. (2006). Kral-Devletten Ulus-Devlete,
Ankara:İmge.
Bal M. A. (2003). Modern Devlet ve Güvenlik, İstanbul: IQ Kültür
Sanat.
Baldwin D. A. (Yaz 2003). “Güvenlik Kavramı”, Çev: Çiğdem
Şahin, Avrasya Dosyası, Güvenlik Bilimleri Özel Sayısı, , Cilt:9, Sayı: 2.
Brzezinski Z. 2005. Büyük Satranç Tahtası, Çev: Yelda Türedi,
İstanbul: İnkılâp.
Copleston F. Felsefe Tarihi (Hobbes-Locke), Çev: Aziz Yardımlı,
İstanbul: İdea.
Çelebi Ö., “Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler, Editör: Haydar
Çakmak, Ankara: Platin.
Davutoğlu A. (2002). Küresel Bunalım, İstanbul:Küre.
Dedeoğlu B. (2003), Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul:
Derin.
Ebenstein W. 1996. Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, Çev: İsmet
Özel, İstanbul: Şule.
Gavre M. (Dec., 1974). “Hobbes and His Audience: The
Dynamics of Theorizing”, The American Political Science Review, Vol. 68,
No. 4 pp. 1542-1556.
Giddens A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Çev: Ersin Kuşdil,
İstanbul: Ayrıntı.
Giddens A. (2000). Sosyoloji, Hazırlayan: Hüseyin Özel-Cemal
Güzel, Ankara:Ayraç.
Göze A. (2002) Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta.
Hobbes T. (2007). Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, Çev: Deniz
Zarakolu, İstanbul: Belge.
Hobbes T. (2008). Leviathan, Çev: Semih Lim, İstanbul:Yapı
Kredi.
Kaplan A. M. (Jun., 1956). “How Sovereign Is Hobbes'
Sovereign?”, The Western Political Quarterly, Vol. 9, No. 2, pp. 389-405.
Kateb G. (Aug., 1989). “Hobbes and the Irrationality of Politics”,
Political Theory, Vol. 17, No. 3. pp. 355-391.
Kışlalı A. T. (1995). Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara:İmge.
Locke J. (1996). “Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme (Seçme
Metinler)”, Çev: Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi (Yeni
Çağ), İstanbul: Verso.
Locke J. (1996). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev: Vehbi
Hacıkadiroğlu, İstanbul: Kabalcı.
Locke J. (2002). Sivil Toplumda Devlet (Uygar Yönetim Üzerine İkinci
Deneme), Çev: Serdar Taşçı ve Hale Akman, İstanbul: Metropol.
Lorenzo J. D. (Apr., 2003). “Tradition and Prudence in Locke's
Exceptions to Toleration”, American Journal of Political Science, Vol. 47,
No. 2, pp. 248-258.
Pennock J. R. (Jun., 1960). “Hobbes's Confusing "Clarity"--The
Case of "Liberty"”, The American Political Science Review, Vol. 54, No. 2,
pp. 428-436.
Simmons A. J. (Aug., 1989). “Locke's State of Nature”, Political
Theory, Vol. 17, No. 3 pp. 449-470.
Thompson D. (2006). Siyasi Düşünce Tarihi, Çev: Ali Yaşar
Aydoğan vd., İstanbul: Metropol.
Toku N. (2003). John Locke ve Siyaset Felsefesi, Ankara: Liberte.
Toku N. (2005). Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul: Kaknüs.
Tunçay M. (1985). Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi (Yeni Çağ),
İstanbul: Verso.
Ward L. (Jul., 2006). “Locke on the Moral Basis of International
Relations”, American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 3, pp. 691-
705.
Williams C. M. (Spring, 1996). “Hobbes and International
Relations: A Reconsideration”, International Organization, Vol. 50, No.
2, pp. 213-236.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com