You are here

Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi

Beastfeeding Behaviour of Women During Postpartum First Six Months and Effect of Prenatal Breastfeeding Attitude on Postpartum Breastfeeding

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This descriptive study was carried out to determine the breastfeeding behaviours during the first six months and the effect of women’s attitude towards breastfeeding on postpartum breastfeeding behaviour. The universe of study included pregnant women who attended to Hacettepe University, Gynecology and Obstetric Clinic between 1 December -31 December 2001. Pregnant women (203 pregnant women) were interviewed on prenatal period and the sample of study consisted of 90 women who could reached on postpartum period. Data were obtained by “Individual Information Form”, “Breastfeeding Attitude Scale” and “Postpartum Breastfeeding Behaviour Assesment Form”. Data were evaluated by frequency and t test in computer. According to result of this study, the average of breastfeeding attitude point was 111.36 ±12.02 and according to this, 55,6% of women were below the average point and 44,4% of them were above the average point. During the interviews by phone on postpartum period, it was found 94.4 of women were breastfeeding, only 17,7% of women were not giving addition food, 34,3% of women who gives addition food had started it after forth month and 21,4% of women had started it after first month. It was determined that 50,6% of women expressed that they would continued to breastfeeding 12 month period. It was found that there was no important difference statistically between the women whose the points were below the average point and the women whose the points were above the average point related to first breastfeeding time after birth, only breastfeeding, the month where addition food is started and total breastfeeding duration.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma kadınların postpartum ilk 6 aylık süredeki emzirme davranışları ve gebelik dönemindeki emzirmeye yönelik tutumların emzirme davranışları üzerindeki etkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1 Aralık – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran gebeler oluşturmuştur. Bu tarihler arasında görüşülen 203 gebe kadından postpartum ilk 6 aylık dönemde ulaşılan 90 kadın örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği” ve “Postpartum Emzirme Durumunu Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında frekans dağılımı ve bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre; kadınların emzirme tutumu puan ortalamasının 111.36±12.02 olduğu ve buna göre kadınların %55,6’sının emzirme tutum puanlarının ortalamanın altında, %44,4’ünün ise ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Postpartum dönemde görüşülen kadınların %94,4’ünün bebeklerini emzirdiği, yalnızca % 17,7’sinin bebeklerine ek besin vermediği, ek besin veren kadınların %34,3’ünün 4. aydan sonra ve %21,4’ünün 1. aydan sonra ek besinlere başladığı bulunmuştur. Kadınların %50,6’sı 12 ay emzirmeyi düşündüğünü ifade etmiştir. Postpartum ilk emzirme zamanı, yalnızca anne sütü verme durumu, ek besine başlama ayı ve planlanan toplam emzirme süresine göre kadınların emzirme ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları arasına istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05).

REFERENCES

References: 

1. WHO/UNICEF. T.C Sağlık Bakanlığı 1990’lı yıllarda bebeklerin anne sütüyle beslenmesi. UNICEF;
1992.
2. American Academy of Pediatrics, Work Group in Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human
milk. Pediatrics 1997;100:1035-1039.
3. Condon M. Breast is best, but ıt could be better: what is in breast milk that should not be? Pediatric
Nursing July/Aug 2005;31(4):333-338.
4. Anonymous. 3 new reasons to breastfeed. Shape Jan 2007;26(5):70.
5. Westdahl C, Goertez SP. Promotion of breastfeeding–beyond the benefits. International Journal of
Childbirth Education Dec 2006;21(4):8-16.
6. Wolf J. Low breastfeeding rates and public health in the united states. American Journal of Public
Health Dec 2003;93(12):2000.
7. Rishel R, Sweeney P. Comparison of breastfeeding rates among delivering infants in military
treatment facilities with and without lactation consultants. Military Medicine May 2005;170(5):435-
438.
8. Thompson J. Breastfeeding benefits and implications: part two. Community Practitioner June
2005;78(6):218-219.
9. Eker A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları, STED
2006;15(9):158-163.
10. Vefiluluçay D, Terzioğlu F. Annelerin doğum sonrası dönemde emzirmeye ilişkin bilgilerinin
saptanması. Sağlık ve Toplum Dergisi Nisan-Haziran 2005;15(2)81-90.
11. Stolzer J, Hossain SF. Women, physicians and breastfeeding advice: a regional analysis.
Ethics&Medicine Fall 2006;22(3):177-191.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal
30
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2008) 16–31
12. Akkuzu G. Laktasyon, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği ( Ed: Lale Taşkın) Ankara:Sistem Ofset
Matbaacılık;2005. s. 471.
13. Sunil TS, Pillai K. Breastfeeding programs and lactational amenorrhea: evulation nursing event
history analysis. The Social Science Journal 2001;38:409-419.
14. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, 2003.
15. Eroğlu K, Koç G. Anne sütü ve emzirme. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre
Kitabı; 2007. s.155-159.
16. Shaker I, Scott JA, Reid M. Issues and innovations in nursing practice. Journal of Advenced Nursing
2004;45(3):260-269.
17. Giashuddin MS, Kabir M. Duration of breast feding in bangladesh. Indian Journal Medical Research
Jun 2004;119(6):267.
18. Knaak S. This problem with breastfeeding discourse. Canadian Journal of Public Health Sep/Oct
2006;97(5): 412.
19. Samlı G, Kara B, Ünalan PC. Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi,inanış
ve uygulamaları: niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal 2006;19(1):13-20.
20. Kruse L, Denk E, Winter LF, Rotondo FM. Longitudinal patterns of breastfeeding initiation.
Maternel and Child Health Journal Jan 2006;10(1):13-18.
21. Mitra AK, Khoury AJ, Hinton AW, Carothers C. Predictors of breastfeeding ıntention among lowıncome
women. Maternal and Child Health Journal Jun 2004;8(2)65-70.
22. Aidam BA, Perez-Escamilla R, Lartey A, Aidam J. Factors associated with exclusive breastfeeding in
Accra, Ghana. European Journal of Clinical Nutrition 2005;59:789-796.
23. Kieffer EC, Novotny R, Welch KE, Mor JM, Thiele M. Health practitioners should consider parity
when counseling mothers on decisions about ınfant feeding methods. Journal of American Dietetic
Association November 1997;97(11):1313-1316
24. Işık Koç, G Tezcan S. Gebelerin emzirmeye ilişkin tutumu ve etkileyen faktörler. Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;12(1):1-13.
25. Demirtaş B. Emzirmeyi etkileyen kültürel değerler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2005.
26. Adams c Conning P, Dore K. Breastfeeding trends at a community breastfeeding center: an evaluative
survey. JOGNN 2001;30(4);392-399.
27. Akan N. İlk 4 ayda sadece anne sütü ile beslenmede hemşire etkinliğinin incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Doktora Tezi, Ankara 1995.
28. Breastfeeding and early weaninin practices in Northest Barazil; a longitudinal study. Pediatrics
2001;108(4);E66.
29. Sorgun P. Akyurt Sağlık Ocağı Bölgesi’ne bağlı Merkez ve Yeni Buçuk Çoğlu köylerinde 0-24
aylık bebekleri olan annelerin anne sütü hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Intern Araştırması, Ankara 1992.
30. Taşkın L, Toros A. Eğitim durumu ve yerleşim yeri emzirmeyi etkiler mi? Nüfus Bilim Dergisi
1998;20;31-42.
31. Moore E, Coty MB. Prenatal and postpartum focus groups wıth primiparas: breastfeeding attitudes,
support, barriers, self-efficacy and ıntention. Journal of Pediatric Health Care 2006;20:35-46.
32. Vivienne AR, Warrington V, Linder R, Williams SC. Factors ınfluencing ınfant feeding method ın an
urban community. Journal of The National Medical Association March 2004; 96(3):325-331.
Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme
Davranışları Üzerindeki Etkisi
Beastfeeding Behaviour of Women During Postpartum First Six Months and Effect of Prenatal Breastfeeding Attitude on Postpartum
Breastfeeding
31
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2008) 16–31
33. Bektaş B. İlk 8 haftada annelerin emzirme başarısını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, İzmir 1998.
34. Henry D. Nurse Practitioner Use Of The Transtheoretical Model Of Change For Breastfeeding
Facilitation. Clinical Excellence for Nurse Practitioners Winter 2005; 9(4):192-194.
35. Yıldön Ş. Doğum yapan annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi ve tutumları. T.C Sağlık
Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesi Aile Hekim Koordinatörlüğü Uzmanlık Tezi, İstanbul 1998.
36. Kakute PM, Ngum J, Mitchell P. Cultural barriers to exlusive breastfeeding by mothers in a rural area
of Cameroon, Africa. Journal of Midwifery and Women’s Health, July/August 2005;50(4):324-328.
37. Taşkın L. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği. Genişletilmiş VII. Baskı. Ankara: Sistem Ofset
Matbaacılık; 2005.
38. Pillitteri A. Maternal and child health nursing care of the childbearing family. Fourth Edition.
Philadelphia:Lippincott Williams and Wilkins Company;2003.
39. Erenel Şentürk A, Eroğlu K. Doğum sonrası ilk altı ayda ev ziyareti yoluyla desteklenen emzirme
eğitimi modelinin etkili emzirme davranışı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi 2005;12(2):43-54.
40. Ergenekon-Özelci P, Elmacı N, Ertem M, Saka G. Breastfeedıng beliefs and practices among migrant
mothers ın slums of Diyarbakır, Turkey. European Journal of Public Health 2001;16(2):143-148.
41. Nelson AM, Toward A Situation-Spesific Theory Of Breastfeedıng, Research and Theory for Nursing
Practice, Sring 2006, 20:1, pg:9-27.
42. Apgar S, Serlin D, Kaufman A. The postpartum vısıt: ıs sıx weeks too late? American Family Physician
December 15 2005;72(12):2443-2444.
43. Rioux FM, Savoie N, Allard J. Is there a link between postpartum anemia and discountinuation of
breastfeeding? Canadian Journal of Dietetic Practice and Research Summer 2006;67(2):72.
44. Ryan A. The resurgance of breastfeeding in the United States. Pediatrics 1997;99:E12.
45. Taşçı KD, Turan T. Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumunun Değerlendirilmesi. Hemşirelik
Forumu Eylül-Ekim 2006;9(5)52-56.
46. Bolsoy N, Taşpınar A, Özbaşaran F. Manisa il merkezindeki hastanelerde doğum yapan enelerin
emzirme tutumunun değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu 2001;4(6):62-66.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com