You are here

Ortadoğu’da Göçü Tetikleyen Savaşların Nedeni Olarak Din

Religion as a Cause of War Triggering the Flows of Migration in the Middle East

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Wars are of the most important causes of migration in the Middle East and there are various reasons for the occurrence of the war. One of them is religion. Revelation-originated three great religions have emerged but still in existence in Middle East. the land promised-according to the Jewish belief-is located in the Middle East and this region has a great importance for Christianity, as well since the Prophet Jesus was born here, issued (religious notified) here, He met with his apostles here and According to Christian belief he was crucified here.Muslims' first qibla of the Al-Aqsa Mosque is located in Palestine. Muslims had conquered a large part of the Middle East during the four caliphs. The Crusades were held by Westerners to save Jeruselam which was conquered during the period of Caliph Ömer and consequently crusaders captured Jerusalem. The region has been- in a large extent-under the control of Muslims until the establishment of the state of Israel. Wars have increased in the region after the establishment of Israil. These wars pose the biggest causes of migration in the region. This has led to an increase in immigration in the region.
Abstract (Original Language): 
Ortadoğu’daki göçlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi savaşlardır. Savaşların meydana gelmesinin değişik nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de dindir. Günümüze kadar varlığını devam ettiren vahiy kaynaklı olan üç büyük din de Ortadoğu’da ortaya çıkmıştır. Ortadoğu’nun bazı bölgeleri bu dinlerin müntesipleri için oldukça önemlidir. Yahudi inancına göre kendilerine vaat edilen topraklar vardır ki, bu toprakların tamamı Ortadoğu’da bulunmaktadır. Yahudiler bu toprakları elde etmeyi dinî bir vazife olarak algılamaktadırlar. Hıristiyanlık için de bu bölge önemlidir. Çünkü Hz. İsa burada doğmuş, dinî tebliğini burada yapmış, Havarileri ile burada buluşmuş ve Hıristiyan inanışına göre burada çarmıha gerilmiştir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa Filistin’de bulunmaktadır. Müslümanlar Ortadoğu bölgesinin büyük bir kısmını Dört Halife döneminde fethetmişlerdir. Batılılar, Hz. Ömer döneminde fethedilen Kudüs’ü kurtarmak için Haçlı seferleri düzenlemişlerdir. İsrail devletinin kuruluşuna kadar bölge büyük oranda Müslümanların denetiminde olmuştur. Adı geçen devletin kurulmasından sonra bölgede savaşlar artmıştır. Bu da bölgede göçün artmasına sebep olmuştur.

REFERENCES

References: 

• Adam, Baki, Yahudilik ve Şiddet, İslamiyat Dergisi, 2002, c. 5, sayı: 1, s. 23-34.
• Aldemir, Halil, Kur’an-ı Kerim’e Göre İhtilaf, Kitâbî Yayınevi, İstanbul 2010.
• Black, Amy E, “With God on Our Side: Religion in George W. Bush’s Foreign Policy Speeches”, American Political Science Association, Chicago 2004.
• Çetin, Ensar, “Hıristiyan Fundamentalizmi ve Ortadoğu’da Tanrı’yı Kıyamete Zorlama Stratejisi”, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı: 1, s. 1-16.
• Erdönmez, Hüseyin Avrupa Devletlerinin Orta Doğu Politikası ile ABD’nin Orta Doğu Projesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2010.
• Gündüz, Şinasi, “Hıristiyanlıkta Şiddetin Meşruiyet Zemini”, İslâmiyât Dergisi, 2002, c. 5, sayı: 1, s. 35-56.
• ________, Dinsel Şiddet, Etüt Yayınları, 2002.
• Hallsell, Grace, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, çev. Mustafa Acar, Hüsnü Özmen, Kim Yayınları, Ankara 2003.
• İbn el-Esir, Ebû’l-Hasan İzeddin Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. eş-Şeybanî el-Cezerî, el-Kâmil fi’t-Tarih, çev. Komisyon, Hikmet Yayınları, İstanbul 2010.
• Kılınç, Davut, “Ortadoğu’nun Dinî Jeopolitiği ve Günümüze Yansımaları Üzerine Bir Deneme”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ 2008, sayı: 13/1, s. 65-86.
• Kutsal Kitap, Ohan Matbaası, İstanbul 2007.
• Lewis, Bernard, “Orta Şarkın Tarihî Hüviyeti”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1964, XII, 75-81.
• Litte, Robert l-Şimon Peres, Bir Politikacıyla Söyleşi, çev. Nihal Önol, Milliyet Yayınları, İstanbul 1998.
• Sırma, İhsan Süreyya, Emeviler Dönemi, Beyan Yayınları, İstanbul 2010.
• Torlak, Mustafa, Siyonizmin Penceresinden Arap-İsrail Çatışmalarının Orta Doğu’daki Güç Dengesine Yansımaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
• The Voice of The Temple Mount, 1999.
• Yaşar, Fatma Tunç, Sevinç Alkan Özcan, Zahide Tuba Kor, Siyonizm Düşünde İşgal Gerçeğine Filistin, İHH İnsani Yardım Vakfı Yayınları, İstanbul 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com