You are here

1961 ve 1982 ANAYASALARINDA VE BUNLARA İLİŞKİN SİYASİ PARTİLER KANUNLARINDA SİYASİ PARTİ KAVRAMI, KURULUŞU VE KAPATMA REJİMİ (KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden 1961 Anayasası <md. 56) bu hükmü ile partiler olmadığı takdirde demokrasiden söz edilemeyeceğini açıklamıştır, öte yandan, 57. maddesinde de gene demokrasinin işleyebilmesi ve yaşayabilmesi için siyasi partilerin yasaklanabileceğin! ve gerektiğinde kapatılabileceğini kabul etmiştir. Bu konuda 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu da hükümler sevk etmiştir. 1961 Anayasasfndaki bu düzenleme, yani «siyasi partilerin demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları oldukları» şeklindeki hüküm 1982 Anayasasına da aynen alınmıştır (md. 68/2). Bu Anayasada da siyasi partilerin uyacakları esaslar belirtilmiş, bunlara uymayan siyasi partilerin temelli kapatılacakları hükme bağlanmıştır (md. 6869). Bu hükümler doğrultusunda 2820 sayılı ve 22.4.1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu çıkarılmıştır.