You are here

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON YAYINCILIĞINA BAKIŞ AÇISI

The Views of Students at The Vocational School of Kandıra at The University of Kocaeli in Television Broadcasting

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
After the abolition of the monopoly of TRT in the field of the television, the problems in the process of commercial media have been increasing so much. Even if people demonstrate no scientific bibliografies, in fact they believe that television broadcasts are the source of many problems in social life. The surveys also approve similar ideas. It is impossible to say the juridical rules in the field of commercial broadcasting. Althought the evaluation in the pirate boadcasting has been increasing technically, you have to be very optimistic to say a good change and development in a general meaning. However we must say that the commercial broadcasting takes part İn democrasy and the open society with a feio programs, even in its problems. Many researches about commecial broadcasting show us the serious problems. This research that zuas done ivith the 444 students, was become by the methodof the a coincidental and easy samples. In this survey, it has been tried to test the views of these students in television brodacasting. Consequently, both televsion broadcasting has many problems and the students are insensible culturel subjects, also they have no reading habits.
Abstract (Original Language): 
Televizyon yayıncılığında TRT tekelinin ortadan kalkmasıyla başlayan tecimsel yayıncılık sürecinde sorunlar da giderek artan bir ivmeyle gündemde yer almaya başladı. İnsanlar, bilimsel kaynaklara atıfta bulunmasa da toplumsal yaşamdaki pek çok sorunun kaynağında televizyon yayınlarının olduğuna inanıyor. Yapılan araştırmalar da oenzer görüşleri doğrular nitelikte. Tecimsel radyo-televizyon yayıncılığı alanında tam anlamıyla sağlıklı hukuki düzenlemelerden söz etmek olanaklı değil Teknik altyapının yetersiz olduğu 90'lı yıllarda başlayan korsan yayıncılıktaki devinim teknik olarak ivme göstermesine karşın nitelik olarak; genel anlamda olumlu değişme ve gelişmeden söz etmek için çok fazla iyimser olmak gerekir. Diğer taraftan tecimsel yayıncılığın, sorunlu yapısı içerisinde, görece az sayıdaki programla demokratikleşme ve açık toplum olgularına katkı sağladığı yadsınamaz. Özellikle televizyon yayıncılığına ilişkin yapılan sayısız araştırma, ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Bu araştırma da 444 ön lisans öğrencisiyle bir haftalık süre içerisinde yüz yüze gerçekleştirilen rastlantısal ve kolayda örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sormacayla ağırlıklı olarak deneklerin televizyon yayıncılığına bakış açıları ölçülmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan öğrencilerin bilinç ve biliş düzeyi de bu çalışmada saptanmaya çalışılan diğer bir konudur. Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlara bakıldığında, hem televizyon yayınlarında önemli sorunlar olduğu, hem de Öğrencilerin okuma alışkanlığı ve duyarlı olmaları gereken özellikle kültürel konularda da duyarsız kaldıktan gözlemlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altay, D. (2005). "Mc Luhan", Kadife Karanlık i. Nurdoğan Rigel v.d.,(ed.) içinde. İstanbul: Su Yayınevi, ss.9-74
Batuş, G. (2005). "Postman", Kadife Karanlık I. Nurdoğan Rigel v.d.,(ed.) içinde. İstanbul: Su Yayınevi, ss. 261-275
Barlas, M. (2007). "Yerli Sermaye Medya Palroıuı Olmaya Neden Heveslenir ki?"
www.hurriyet.com.tr/yazar/l9.09.2007 Belsey, A. & Chadwick R. (Derleyenler), (1998). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. Nurçay
Türkoğlu (Çeviren), İstanbul: Ayrıntı Yayınları (1994). Bourdieu, P. (2000). Televizyon Üzerine. Turhan İlgaz (Çeviren), İstanbul: YKY, (1996). Brown, J.A.C. (2000). Beyin Yıkama. Behzat Tunç (Çeviren), 7.Bsk., İstanbul:Boğaztçi Yayınları
(1964).
Burton,
G
. (1995). Görünenden Fazlası. Nefin Dinç (Çeviren), İstanbul: Alan Yayıncılık. Çankaya, O. (1997). Dünden Bugüne Radyo Televizyon. İstanbul: Beta Basım Yayım, Dönmezer, S. (1996)."Yine Basın Özgürlüğü Üzerine." Yeni Türkiye Dergisi Medya Sayısı 11, Cilt 1, ss.247-250
Erdoğan, İ.& Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları. Erdoğan, İ. (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk Yayınları.
Herman,
E
. S. & Chomsky, N. (1999). Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir. B.Akyoldaş v.d., (Çeviren)
2.Bsk., İstanbul: Minerva Yayınları (1988). Herman, E. S. ve Chomsky, N. (2006). Kitle Medyasının Ekonomi Politiği Rızanın İmalatı. Ender
Abadoğlu (Çeviren), İstanbul: Aram Yaymcıhk(1987). Lull, J. (2001). Medya, İletişim, Kültür. Nazife Güngör (Çeviren), Ankara: Vadi Yayınları(1993). Matelski, M. J. (2000). TV Haberciliğinde Etik. Bahar Öcal Düzgören (Çeviren), 2.Bsk., İstanbul:
YKY(1991).
Mc Luhan, M.& Fiore, Q. (2005). Yaradanımız Medya. Ünsal Oskay (Çeviren), İstanbul: Merkez Kitaplar (1967).
37
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ I Kocaeli üniversitesi Kandıra M.Y.O. Öğrencilerinin Televizyon Yayıncılığına Bakış Açısı
Nakip, M. (2004). Pazarlama Araştırmalarına Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Postman, N. (1994). Televizyon: Öldüren Eğlence. Osman Akınhay (Çeviren), İstanbul: Ayrıntı Yayınlan (1985).
Radford,
B
. (2004). Medya Nasıl Yanıltıyor. Sinan Okan (Çeviren), İstanbul: Güncel Yayıncılık (2003).
Ramonet, I. (2000). Medyanın Zorbahğ. Aykut Derman (Çeviren), İstanbul: Om Yayınları (1999). Rigel, N". (2000). Rüya Körleşmesi. İstanbuLDer Yayınları.
Robert,
D
. & Zarachowicz, W. (2001). Noam Chomsky İle İki Saat. Işıl Bircan (Çeviren), İstanbul: Planb Yaymlari (2001).
Schiller,
H
. (1993). Zihin Yönlendirenler. Cevdet Cerit (Çeviren), İstanbul: Pınar Yayınları (1973). Williams, R. (2003) Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Ahmet Ulvi Türkbağ (Çeviren). Ankara: Dost Yayınevi (1990).
İnternet Adresleri
http://ww w.kigem.com/con tent. asp?badyH>l128 07.10.2007 http://www.ntvmsnbc.com/news/23.10.2004
http://www.probikcom.tr/roportaj,aspx?roportajID=77&alt=l/2B.04.2008 http://www.rtuk.org.trArtml6.03.2006
38

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com