You are here

MERKANTİLİZM'DEN LİBERALİZM'E GEÇİŞ VE PİYASA EKONOMİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Ortaçağın son dönemlerine doğru feodalizmin yıkılması ve merkezi devletin oluşması doğrultusundaki siyasal gelişmeler, iktisadi düşüncede XV. yüzyıldan itibaren yön değiştirmeye başlamıştır. Merkantilist doktrin iktisadi açıdan kapital birikimine olanak tanırken; merkantilizme karşı oluşan liberal doktrin ise ticarî kapitalizmin ve piyasa ekonomisinin şartlarını hazırlayarak . sanayi kapitalizmin sözcülüğünü yapmıştır. Merkantilizm paraya ve dış ticarete büyük önem verir. Altın ve gümüş pa¬ranın tek zenginlik kaynağı olduğunu kabul eder. Ferdin değil devletin yararı ön plandadır. Bireyin iktisadi gücü elinde bulundurduğu para ve servet ile ölçüldüğüne göre; aynı durum devlet içinde geçerli olmaktadır. Çünkü devlet fertlerin topluluğundan başka birşey değildir. Para merkantilist düşünceye göre altın ve gümüşün varlığına dayandığından devlet; elindeki altın ve gümüş stokuna göre güçlü veya zayıf sayılabilmektedir. Merkantilistlerde asıl önemli düşünce dış ticaretten elde edilebilen fazla fonlar idi. Çünkü bir ülkenin kıymetli maden stoklarım arttırabilmesi ülke içinde değerli maden üretilmediği sürece ancak dış ti¬caret yoluyla mümkün olabilecektir. Bu da dış ticarete Önem verip dışardan yurt içine daha fazla altın ve gümüş girmesini teşvik etmek suretiyle sağlanabilir. Ancak bu durumda bir ülkenin kazancı diğer ülkenin kaybı demekti. Uluslararası işbirliği yerini ülkelerin çıkarlarım çatıştığı bir duruma bırakmıştır. İktisadi açıdan ulusçuluk sözkonusu olduğundan dış ticaret politikalarında dış ticarette koruma ilkesini benimsemişlerdir.

REFERENCES

References: 

Akgüç, Özün; Ekonomide Gerçeği Arayış, İstanbul 1992.
Aktan Can, Coşkun; Liberal Demokrasi ve piyasa Ekonomisi, Banka ve Ekonomik Yorumlar
Dergisi, Mart 1994. Alkin, Erdoğan; İktisat, İstanbul 1984.
Denis, Henri (Çev. Atilla Tahtlı) Ekonomik Doktrinler Tarihi I, İstanbul 1973.
Hamitoğullan Beşeri; Çağdaş İktisadi Sistemler, Ankara 1978
Kazgan, Güllen; İktisadi Düşünce, İstanbul 1980.
Kılıçbay, Ahmet; Türkiye'de Piyasa Ekonomisi, İstanbul 1985.
Kurmuş, Orhan; İktisat Tarihinin Doğuşu, Ankara 1982.
Özgüven, Ali; İktisadi Düşünceler Doktrinler ve Teoriler, İstanbul 1984.
Özgüven, Ali; İktisat Bilimine Giriş, İstanbul 1997.
Savaş, Vural; Piyasa Ekonomisi ve Devlet, İstanbul 1987.
Selik, Mehmet; 100 Soruda İktisadi Doktrinler Tarihi, İstanbul 1980.
Soule, George; (Çev. Nejat Muallimoğlu):BUyük İktisatçılardan Ekonominin ABC'si, İstanbul 1978.
TÜSİAD; Piyasa Ekonomisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul 1987. TÜSİAD; Piyasa Ekonomilerinde Endüstriyel Kalkınma Stratejileri, İstanbul 1990. Ulutan, Burhan; İktisad Doktrinler Tarhi, İstanbu! 1978. Ülken, Yüksel; Fiyat Teorisi, İstanbul 1993.
Watts, Michael; (Çev. Levent Köker) Piyasa Ekonomisi Nedir?, Ankara 1992. Yalçın, Aydın; İktisadi Dokrinler ve Sistemler Tarihi, Ankara 1976. Yay, Turan; Hayek'te İktisadi Düşünce, Bursa 1993. Yayla, Atilla; Liberal Bakışlar, Ankara 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com