You are here

FONKSİYONEL PLANLAMADA İDARE SÜRELERİ VE AMAÇ ÇAPLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, orman kaynaklarının toplum beklentileri doğrultusunda çok amaçlı kullanım ve süreklilik ilkelerine uygun olarak işletilmesi sırasında planlama kriteri olarak kullanılan iki temel kriterin -idare süresi ve amaç çapı- nasıl belirleneceği açıklanmıştır. Bu amaçla her iki kavram ayrı ayrı ele alınarak, önce bunların planlama faaliyetleri içindeki yer ve önemlerine dikkat çekilmek suretiyle teknik ve bilimsel tanımları yapılmış, sonra da bu kriterlerin değişik orman fonksiyonları için nasıl belirlenmesi gerektiği teorik örnekler üzerinde gösterilmiştir. Makale amacına uygun olarak metin içinde önce idare sürelerine esas olan teknik olgunluk çeşitlerine ilişkin tanımlar hatırlatılarak, bu iki kavram arasındaki organik bağa dikkat çekilmiş, sonra da işletme ana amacı yuvarlak odun veya hizmet üretimi olan işletme sınıflarında idare süreleri belirlenirken hangi kriterlerin esas olacağına açıklık getirilmiştir. Makale içinde ayrıca amaç çapının planlama faaliyetleri sırasında hangi hallerde mutlak düzenleme kriteri olduğu ve saptanması gerektiği, hangi hallerde ise yardımcı bir kriter olduğu mutlak surette gerekmediği hususlarına da işaret edilerek, bu göstergenin belirlenmesinde baz alınan faktörler sıralanmıştır.

REFERENCES

References: 

ASAN, Ü.,1984: Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers. Et Sinten.) Ormanlarının Hasılat ve Amenaj'man Esasları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü.,Or.Fak.Yay. No 3205/365, 207 sayfa.
ASAN, Ü.,1991: İdare sürelerinin Orman Fonksiyonları Yönünden İrdelenmesi. Or.Müh.Dcr.. Sayı 2, s.8-9.
ASAN, Ü.,1992: Orman Amenajmanında Fonksiyonel Planlama ve Türkiyedeki Uygulamalar. Ormancılığımızda Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Görüşme. Bildirileri, s.181-196.
ASAN,Ü.,1992: İşletme Sınıfı Ayırımında Fonksiyonel Yaklaşım. Or.Müh.Dcr.Sayı 5,s.30-31. ASAN, Ü.,1999: Orman Amenajmanı Ders Notlan. 275 sayfa. Roto Baskı
ASAN, Ü.; ŞENGÖNÜL, K.,1987: Orman Formlarının Fonksiyonel Açıdan Karşılaştırılması. İ.Ü.Or.Fak.Der.Seri B, Sayı 4 s.52-67.
ATICI, E., 1998: Değişik Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme. Doktora Tezi, Basılmamıştır 385 sayfa.
40
ÜNAL ASAN
CARUS, S., 1988: Aynı Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme. Basılmamış Doktora Tezi, 358 sayfa. Araştırmaları.Or.Araş.Enst. Tek.Bül.Ser. No , 192,40 sayfa
KALIPSIZ, A., 1982: Orman Hasılat Bilgisi. I.Ü.Or.Fak.Yay.No, 3052/328, 349 sayfa.
ERASLAN, İ„ 1982: Orman Amenajmanı. İ.Ü.Or.Fak.Yay.No, 3010/318, 585 sayfa.
ERASLAN, İ.; YÜKSEL, Ş.; GİRAY, N. 1998: Batı Karadeniz Bölgesindeki Değişikyaşlı Koru Ormanlarının Optimal Kuruluşları Hakkında Araştırmalar. İç Anadulu Or.Araş.Enst.Der. No 81, s.71-142.
YEŞİL, A., 1992: Değişik Sıklık ve Bonitetteki Kızılçam Meşcerelerinin Yaşa Göre Gelişimi. Doktora Tezi, Basılmamıştır, 179 sayfa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com