You are here

da/de EDATI ÜZERİNE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bugün, Eski Türkçedeki ma/me ve ok}ok edatları gibi, bağlama, sıralama, belirtme ve bilhassa kuvvetlendirme vazifesi gören da/de, Batı Türkçesinde yaygın ve zengin kullanışı olan bir edattır. Husûsiyle Türkiye Türkçesinde değişik ve nüanslı olarak çok sık kullaAılan bu edatın belli başlı husûsiyefcleri şunlardır s a. Daima ilgi kurduğu kelimeden sonra gelir. bi Her çeşit kelime (isim, sıfat, fiil,'edat, zarf, zamir,..) ve gramer şekli (yalın, çekimli, teklik, çokluk...) ile kullanılır. c; (ilgi kurduğu kelimeyi ya mânâ bakımından kuvvetlendirir, ya dikkati onun üstüne çekecek şekilde belirtir, yahut da onu önceki veya sonraki unsurlara bağlar. Fakat belirtme ve kuvvetlendirme fonksiyonu her türlü kullanışta esastır. d. Sonuna geldiği kelimenin mânâsı veya cümledeki fonksiyonu üzerinde yaptığı değişiklik, o kelimenin cinsine (isim, zamir, edat.. oluşuna) ve gramer şekline (şimdiki zaman, gelecek zaman, zarf - fiil, sıfat- fiil... oluşuna) göre değişir; J e. Vurgu kendinden önceki kelimenin son hecesindedir. 1 f. Başındaki d sesi ünsüz uyumuna tâbi değildir. Yani bu edat hiç bir zaman ta/te şeklini almaz. Yanlış kullananlar bu kaideyi çiğnemiş olurlar.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

BD
DK
Devlet Ana Fatih - Harbiye Hacle K.
Kıp. Gr.
Nâbi ND
M. N. Koltuğu Refik Halid RŞ.
Safahat S. Talib TDB
Bâkî, Hayatı ve Şiirleri, Saadeddin Nüzhet Ergun, İstanbul, 1935.
Dr. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, I Ankara, 1958.
Kemal Tahir, Devlet Ana, Ankara, 1967.
Peyami Safa, Fatih - Harbiye, İstanbul, 1934.
Abdülhak Hamid, Hacle, İstanbul, 1303.
Kutb'un Husrev ü Şirin'i, doktora tezi,, N. Hacı-eminoğlu, Ed; Fak. Gen. Kit. Nu : 6.
Ali Fehmi Karamanhoğlu, Kıpçak Türkçesi üzerine bir gramer denemesi, Türkiyat Entitüsü T. 513.'
I
Abdülkadir Karahan, Nâbi, İstanbul, 1953.
Abdülbaki Gölpmarh, Nedim Divanı, İstanbul, 1951.
Peyami Safa, Matmazel Noralyanın Koltuğu, İstanbul, 1967.
Refik Halid Karay, Memleket Hikâyeleri, İstanbul, 1964.
Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste,
Mehmed Akif Ersoy, Safahat, İstanbul, 1955.
Halide Edip Adıvar, Seviye Talib, İstanbul, 1967.
Doç, Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1963.
100 TDG.
Yalnızız Yahya Kemal
YD.
Bibliyografya, ve Kısaltmalar
Jean Deny,
Tür
k Dili Grameri [Çeviren Ali Ulvi Elöve] İstanbul, 1941.
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, İ966.
Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul, 1963.
Abdülbaki Gölpmarh, Yunus Emre Divanı, İstanbul, 1948.
Not s Az örnek alman metinler ve yazarlar makalenin içinde zikredilmiştir.
I

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com