You are here

ERZURUM TÜRKÜLERİNDE AŞK, AŞIK VE SEVGİLİ

THE LOVE, THE LOVER AND THE BELOVED İN FOLK SONGS OF ERZURUM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_35

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study is about the "lover and the darling " in the folk songs of Erzurum. In the study, The Erzurum environs folk songs have been examined on a framework of love, lover and beloved component. In our study approximately 140 Erzurum folk song were evaluated and the answers of the questions such as what is the love, what are the behaviors and actions between the lover and the darling and what are their expectations to each other, who and how is the darling, the dressing, the length, the age of him/her... were searched.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Erzurum türkülerinde seven ve sevilen üzerinedir. Çalışmada, Erzurum yöresi türküleri aşk, âşık ve sevgili ekseni çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmamızda yaklaşık 140 Erzurum türküsü taranmış olup; Erzurum türkülerinde sevgi nedir, seven ve sevilenin birbirlerine karşı tutum ve davranışları nasıldır, seven ve sevilenin birbirlerinden beklentileri nelerdir, sevilen kimdir, nasıldır, giyimi, boyu, yaşı. nedir soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

BELEKOĞLU, Nabi, Erzurum Türküleri, Adana 1971
BİNGÖL, Ismail, Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum, Istanbul 1999
ŞENGÜL, Metin, TRT Repertuvarında Bulunan Erzurum Türkülerinin Makam-Ayak,Tür-Biçim ve Usul Yönünden Incelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004
TAN, Nail, "Sunuş" Bölümü (Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Levent Çelik); Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikâyeleri, Ankara 1996
TUNA Kenan, Erzurum Türküleri ve Nazariyatı, Ankara 2000
Erzurum Türkülerinde Aşk, Aşık ve Sevgili 118
Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, TDK, Istanbul 1947
YÜCE, Selami, Tüm Türküler - En Geniş Türkü Sözleri Arşivi- Alter Yayıncılık 2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com