You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE ERTELEMECİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELA TIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS AND PROCRASTINATION BEHAVIOURS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_162
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to investigate the relationship between primary school administrators' organizational commitment and procrastination behaviours, in terms of different variables. The independent variables of the study are gender, directorate duration (seniority), administration levels (principal, vice principal, principal assistant) and age while the dependent variables are organizational commitment and procrastination behaviours. The study was conducted with the participant of 240 administrators (principal, vice principal, principal assistant) work in primary schools in the province, Samsun. MANOVA was used to test whether organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators have significant difference in terms of independent variables (gender, age, seniority and administration levels). As a result of the study, negative significant correlation was discovered between organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators. Organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators have significant differences according to seniority, administration levels and ages. Whereas, there is no significant difference according to gender.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, yöneticilik süresi (kıdem), yönetim kademeleri (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve yaş iken bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık ile ertelemecilik davranışlarıdır. Araştırma Samsun ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 240 yöneticinin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) katılımıyla yürütülmüştür. İlköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışlarının bağımsız değişkenlerine (cinsiyet, yaş, yöneticilikte geçen süre, kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediği MANOVA ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışları arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. İlköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve ertelemecilik davranışlarının yöneticilik sürelerine, yönetim kademelerine ve yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna karşın cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık oluşmamıştır.
161-182

REFERENCES

References: 

ALTIN, B. (2010). İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi.
AYDEMİR, Ö. (2009). Meslek lisesi müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
BALAY, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.
BALAY, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
BALCI, A. (2000). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji Ve Taktikler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
BALCI, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji Ve Taktikler, 2. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
BALCI, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
BAŞARAN, İ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. BAŞARAN, İ. E. (2006). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.
BAYSAL, A. C. ve PAKSOY, M. ( 1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü
İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28, 7-15
BOYLU, Y., PELİT, E. ve GÜÇER, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44 (511), 55-74.
BROWN, D. ve SERGEANT, M. A. (2007). Job satisfaction, organizational commitment and
religious commitment of full-time university employees. Journal Of Research on
Christian Education. 16(2), 211 -241.
BURKA, J. B. ve YUEN, L. M. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. New York: Addison-Wessley Press.
CELEP, C. (1996). Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlığı. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
CELEP, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.
ÇAKAR, N. D. ve CEYLAN, A. (2005). İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve isten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 52-66.
ÇAKIR, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
ÇETİN, Ö. M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.
ÇIRPAN, H. (1999). Örgütsel öğrenme iklimi ve örgüte bağlılık ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.
ÇÖL, G. ve Ardıç, K. (2008). Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21 (1), 137-154.
ÇÖP, S. (2008). Türkiye ve Polonya'da turizm sektörü çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
DANIŞ, A.( 2009). Anadolu teknik ve anadolu meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri (İzmit örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
DİRİKAN, Y. (2009). Branş ve branş dışı atanan ingilizce öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin çok boyutlu incelenmesi (istanbul ili anadolu yakası örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
DOĞAN, A.(2008). İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Elazığ ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
DÖNMEZ, B., CÖMERT, M. ve ÖZER, N. (Mayıs, 2010). Okul yöneticileri için ertelemecilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bildiri. 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulmuştur. Gazi Üniversitesi-EYEDDER, Antalya.
DURNA, U. ve EREN, V. (2005). Üç başlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
DÜNYAOĞULLARI, Ö. (2011). Üniversite son sınıf öğrencilerinin kendilerini gerçekleştirme engelleriyle genel erteleme eğilimi ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
ERDAŞ, Y. (2009). Denizli il merkezinde çalışan ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi.
ERDOĞMUŞ, H. (2006). Resmî-özel ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin kişisel özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi.
ERGUN, T. (1975). Uluslar arası, örgütlerde bağlılık kavramı. Amme İdaresi Dergisi, 8 (4),
97-106.
ERSOY, S. (2007). Kariyer geliştirme programlarının örgütsel bağlılığa etkisi: tekstil sektöründe karsılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi.
FERRARİ, J. R. (1991). Self handicapping by procrastination: protecting self-esteem, social-esteem or both?. Journal of Research in Personality 25, 245-261.
FERRARİ,
J
. R., ve BECK, B. L. (1998). Affective responses before and after fraudulent excuses by academic procrastinatior. Education, 118, 529-538.
FERRARİ,
J
. R., ve DOVİDİO, J. F. (2000). Brief report: Examining behavioral processes in indecision: Decisional procrastination and decision-making style. Journal of Research in Personality, 34, 127-137.
FERRARİ,
J.R.
, JOHNSON, J.L. ve MCCOWN, W.G. (1995). Procrastination and task avoidance. New York: Plenum Press.
GÖKMEN, S. (1996). İsletmeye bağlılık anketini Türkçeye uyarlama ve geçerlik ve güvenirlik katsayılarını belirleme çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.
GÜLEBAĞLAN, C. (2003). Öğretmenlerin isleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi.
GÜNEŞ, I. , Bayraktaroğlu, S. ve Kutanis, R. Ö. (2009). Çalışanların örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Bir devlet üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi,14 (3), 481-497.
GÜRKAN, G. Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya üniversitesinde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi.
HAYCOCK, L. A. ve MCCARTHY, P. (1998). Procrastination in college students:the role of self-efficacy and anxiety. Journal Of Counseling and Development, 76, 317-325.
ILGAR, L. (2005).
Eğitim
yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
IZGAR, H. (2008).
Oku
l yöneticilerinde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 317 -334.
İNCE, M., GÜL, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
KNAUS, W. J. (1998). Do it now! Break the procrastination habit, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.
KOCA, Y. S. (2009). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
181
,
Yücel ÖKSÜZ - Adem İCİ
1 •
LAY, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in
Personality, 20, 474-495.
MAHMUTOĞLU, A. (2007) . Milli eğitim bakanlığı merkez örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. Yayınlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
MATHİEU, J. E., ve ZAJAC, D. M.
(1990)
. Review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin,
108 (2), 171-194.
MEYER, J. P., ve ALLEN, N. J. (1997). Commitment ın the workplace, theory, research and application. London: Sage Publications.
MİLGRAM,
N.
, MEY-TAL, G., ve LEVİSON, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality & Individual Differences,
25 (2), 297-316.
MİLGRAM,
N
. Ve TENNE, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant
procrastination. European Journal of Personality, 14, 141-156.
NAL, K. (2003).
Sınıf
öğretmenlerinin yöneticilerinin yönetim tarzlarına ilişkin tutumları ile kuruma bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi.
NARTGÜN, S. S. , MENEP, I. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi: Şırnak/İdil Örneği.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 289-316.
ÖZCAN, O. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel özdeşim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının demografik özelliklere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.
ÖZKAN, Y. (2005) . Örgütsel sosyalleşme sürecinin öğretmenlerin örgüte bağlılıklarına etkisi (Ordu ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
ÖZKAN, V. (2008). İlköğretim okulunda görevli sınıf öğretmenlerinin bazı değişkenlere göre örgütsel bağlılık düzeyleri (Sakarya il örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi.
ÖZKAYA, M. O., KOCAKOÇ, I. D. ve KARA, E. (2006). Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları
ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması.
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (2) , 77-96.
ÖZSOY, A. S. (2004). Bir yüksekokul çalışanlarının kuruma bağlılık durumlarının İncelenmesi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. E-dergi, 6 (2),
13-19.
PROHASKA, V., MORRİLL, P., ATİLES, I., ve PEREZ, A. (2000). Academic procrastination by nontraditional students. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5), 125¬135.
ROTHBLUM, E. D., SOLOMON, L. J., ve MURAKAMİ, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal Of Counseling
Psychol Ogy, 33, 387-394.
İlköğretim Okulları Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri...
182
SENECAL, C., KOESTNER, R., ve VALLERAND, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology, 135(1), 607-619.
SOLOMON, L. J. ve ROTHBLUM, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 504-510.
TAYFUN, A., PALAVAR, K. ve YAZICIOGLU, I. (2008). Otel işletmelerinde çalışan iş
görenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi 9(4), 179-200
TOK, T.N. (2004). İlköğretim müfettişlerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
TUCKMAN, B. W. (1991). The development and concurent validity of the procrastination scale. Educational & Psychological Measurement, 51, 473-481.
VAROĞLU, D. (1993). Kamu sektörü çalışanlarının işlerine ve kuruluşlarına karşı tutumları, bağlılıkları ve değerleri. Yayınlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
WASTİ, S.A. (2000). Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış. Türk Psikologlar Derneği Yayınları 7, 201 -224.
WENDELİEN, V. E. (2000). Procrastination:self regulation in ınitiating aversive goals. Applied Psychology. 49 (3), 372-389 WİENER, Y.(1982)
. Commitment in organizations: A normative view. Academy Of Management Journal, 7 (3), 418-428.
YALÇIN, B. (2009) . Eğitim örgütlerinde Meyer ve Allen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
YAVUZ, E. (2008).
Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışının örgütsel bağlılığa etkisinin analizi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
ZAMAN, O. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.
ZEREN, H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile bu okullarda görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki (Şanlıurfa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Harran Üniversitesi.
ZEYREK, A. O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 öğretmenlik kariyer basamakları yükselme sınavında öğretmenlerin basarı durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com