You are here

ADAY ÖĞRETMENLERİN DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ KULLANMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ABOUT PROSPECTIVE TEACHERS STATUS WHO USE TEACHING MATERIAL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_232

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
There are various factors that help teachers to use their technics and strategies efficiently. One of them is the teachers' self - sufficiency perceptions that are related to applying strategies and methods into their courses. The other factor is circumstances at school. It is clear that teachers get used to the old methods and they neglect the technological requirements and teaching materials. The teachers who not improve themselves are not able to follow the new developments and they sometimes need help from the younger teachers who have just started their careers. In that study, the prospective teachers' teaching material requirements at the schools when they have just started to work have been analyzed. It has been searched how good the teachers are at using teaching materials although they have just graduated from their universities. The prospective teachers have been asked which tools, sources and methods they use or which of them they do not prefer. They have been asked to determine why they do not prefer using technological products. Although they are new graduates from university, some prospective teachers have stated that they can not use technological tools. Some of these tools were used during classes at universities but they were not able to follow new developments. They sometimes can not find the products they need or they are not allowed to use them although they are available at school. They have stated that they would like to adapt new technology into their classes but they have problems in providing those products.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlerin yöntem ve tekniklerini etkili şekilde kullanmalarını sağlayan çeşitli etkenler vardır. Bunlardan birisi yöntem ve tekniği uygulamaya ilişkin öğretmenlerin öz yeterlik algılarıdır. Diğer etken ise okulların mevcut durumlarıdır. Öğretmenlerin çalışma hayatlarının belirli yıllarından sonra mevcut sisteme alışmalarından dolayı yöntem ve teknikler için ders araç gereçlerini ve teknolojik gereksinimlerini göz ardı ettikleri görülmektedir. Kendini geliştiremeyen öğretmenler zamanla eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edemez hale gelmektedir. Bazen de göreve yeni başlayan öğretmenlerden bu konuda yardım isterler. Bu çalışmada aday öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk zamanlarda çalıştığı kurumlardaki ders araç gereçlerine ulaşma ve kullanma durumları incelenmiştir. Öğretmenlerin yeni mezun olmalarına rağmen derslerde öğretim araç gereçlerini ne kadar kullandıkları araştırılmıştır. Ders araç gereç ihtiyaçları çalıştığı okullarda karşılanıp karşılanmadığı ve derslerine uygun olarak teknolojiyi ne kadar kullandıkları incelenmiştir. Öğretmen adaylarına derslerinde hangi ders araç-gereci kullandıkları, hangilerini kullanmadıkları ve hangilerini kullanmak istedikleri sorulmuştur. Öğretmenlerden teknolojik ürünleri neden kullanamadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Çalışmadaki öğretmenler yeni mezun olmalarına rağmen bazı teknolojik ürünleri kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Üniversite yıllarında bazı araçların ders içinde kullanıldığını söylemişlerdir. Ancak üniversitelerin teknolojik gelişmeleri takip edemediklerini belirtmişlerdir. Okulun ihtiyaçlarının yeterli olmamasının yanında derslerine uygun teknolojik araçlara ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdir. Bazen okulda istedikleri teknolojik ürünlere ulaşamamaları bazen de okulda olduğu halde yönetimin yeni teknolojik araçları kullanmalarına izin vermemeleri bu araçlara ulaşmalarını engellemektedir. Öğretmen adaylarının birçoğu derslerinde çeşitli teknolojik ürünü kullanmak istediklerini ama ulaşamadıklarını söylemişlerdir.

REFERENCES

References: 

AKKOYUNLU, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
AKPINAR, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), Article 15, http://www.tojet.net/articles/3315.doc.
AKPINAR, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi; İstanbul Okulları Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), Article 11, http://www.tojet.net/articles/v2i2/2211.pdf
ALAKOÇ, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), Article 7, http://www.toj et.net/articles/217.doc.
ALKAN, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
BACANAK, A. ve ark. (2003). Yeni bir bakış: Eğitimde teknoloji okuryazarlığı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 191-196.
BOYDAK, A. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
ÇELIK, H.C. ve KAHYAOĞLU, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 571¬586.
ERSOY, Y. (2005). Fen lisesi matematik öğretmenlerinin görüşleri-II: matematik öğretim ortamı ve bazı kısıtlar. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4), Article 17, http://www.tojet.net/articles/4417.doc.
FIDAN, N.K., (2008).
İlköğretimd
e Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1 (1), 48-61, Afyon.
GENÇ, M., GENÇ, T.
(2012)
. Monitoring The Skills Of Teachers' Vocational Development By Themselves; Fatih Project Sample. IV. International Congress of Educational Research, Yıldız Technical University, İstanbul.
GÜVEN, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği).
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 165-179.
İŞMAN, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1 (1), Article 10, http://www.tojet.net/articles/1110.doc
355
Murat
GENÇ
" 1 : •
KAZU, H. ve Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım
Amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 2 Sayfa: 175-188, ELAZIĞ.
KIRCAALİ-İFTAR, G. (1999). Bilim ve Araştırma. Ali Atıf Bir (Ed.). Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri (s. 1-10), Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1081, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 601, Eskişehir
KOŞAR, E., YÜKSEL, S. ÖZKILIÇ, R. AVCI, U. ALYAS, Y. ve ÇİĞDEM, H. (2003),
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, Pegem A Yayınları.
KÖYMEN, Ü.S. (1987). Öğretimde eğitim teknolojisinin önemi ve rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 19-22.
PALA, A. (2006). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 177¬188.
RIZA, E.T. (2003). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve materyal geliştirme. İzmir: Birleşik Matbaa.
SEFEROĞLU, S.S. (2009). İlköğretim Okullarında teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları, Akademik Bilişim, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
TEZCI, E. & UYSAL, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişimine epistemolojik yaklaşımların etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2), Article 22, http://www.tojet.net/articles/3222.doc
YALIN, H.İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/ilk_mat... Erişim Tarihi: 14.12.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com