You are here

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEMOKRATİK DEĞERLERİN BENİMSENMESİ

ADOPTION OF DEMOCRATIC VALUES IN TEACHER EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_380
Abstract (2. Language): 
This study that designed for the aim of determination teachers’ democratic attitudes, is a descriptive and quantitive. In this study, it is examined academicians’ democratic values, gender, academic degree and vocational seniority in the text of teacher training in education faculties. Data has been gathered from Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz and Marmara regions on the basis of voluntary. 54 female and 109 male totally 163 academicians participated in the study. To collecting data is exerted The Scale of Determining Democratic Values in the Teacher Training by developed researchers. Questionarre is carried out a group similar to sample and Cronbach’s Alpha is calculated .91. Data analysed via SPSS and use One-Way Anova, Scheffe, Tamhane, Welch and t test, and signifigance level is 0.05. As a consequent it is stated that academicians’ view related to selfevaluation, classroom practices and measurement-assessment have changed depending on geographical region. Then it is indicated that academicians from İç Anadolu and Karadeniz in self evaluation dimension, from İç Anadolu, Karadeniz and Marmara in classroom practice dimension, from İç Anadolu in measurement-assessment dimension have more positive opinion than from other geographical regions.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretim, elemanlarının demokratik tutumlarını belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışma betimsel nitelikte olup nicel bir araştırmadır. Bu araştırmada öğretmen yetiştirme işini üstlenen eğitim fakültelerinde, öğretim elemanlarının benimsedikleri demokratik değerler, cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni, mesleki kıdem değişkeni ve görev yapılan coğrafi bölge değişkenlerine göre yordanmıştır. Veriler Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nden gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırmaya 54’ü bayan 109’u erkek olmak üzere toplam 163 öğretim elemanı katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Öğretmen Yetiştirmede Benimsenen Demokratik Değerlerin Belirlenmesi Anketi” kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup, örneklem grubuna benzerlik gösteren başka bir gruba uygulanmış Cronbach’s Alpha .91 olarak hesaplanmış ve anket formu uygulamaya konmuştur. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış, One-Way Anova, Scheffe, Tamhane, Welch ve t testi kullanılmış olup anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Analiz edilen verilerin yorumlanması sonucunda cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni ve mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılık görülmezken öğretim elemanının görev yaptığı coğrafi bölge değişkeninde anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak öğretim elemanlarının özdeğerlendirme, sınıf içi uygulamalar ve ölçme-değerlendirmeye yönelik görüşlerinin görev yaptığı coğrafi bölgeye bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Özdeğerlendirme boyutunda İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi, sınıf içi uygulamalar boyutunda İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi, ölçme-değerlendirme boyutunda ise İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının diğer bölgelerde görev yapan öğretim elemanlarına göre daha olumlu görüşte oldukları belirlenmiştir.
589-602

REFERENCES

References: 

Andaç ÇUHADAR, 2006. Üniversite Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Demokrasi
AnlayıĢlarının Siyasal ToplumsallaĢma Bağlamında Cinsiyet, Bilim Alanı,
Akademik AĢama Ve Siyasal Katılımcılık DeğiĢkenleri Açısından Ġncelenmesi,
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Halil Ġbrahim KAYA, Murat TAġDAN, YaĢar KOP ve Meral METĠN, 2012. Öğretmen
Adaylarının Öğretim Elemanlarının Demokratik DavranıĢlarına ĠliĢkin Algıları (Kars
Ġli Örneği). PegemEğitm ve Öğretim Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1.
John M. NOVAK, 1994. Democratic Teacher Education-Programs, Processes,Problems and
Prospects. State University of New York Press, Albany.
Kıymet SELVĠ, 2006. Developing A Teacher Trainees’ Democratic Values Scale:Validity And
Reliability Analyses. Social Behavior And Personality, Vol: 34, No: 9.
Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi 602
Niyazi KARASAR, 2006. Bilimsel AraĢtırma Yöntemi (16. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
MEB ,2010. HoĢgeldin Öğretmenim.http://www.meb.gov.tr web adresinden 13.06.2012
tarihinde eriĢilmiĢtir.
Mehmet OKUTAN, 2009. Türk Eğitim Sisteminde Demokrasi Eğitimi. International
Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Çanakkale.
Ömay ÇOKLUK, Güçlü ġEKERCĠOĞLU ve ġener BÜYÜKZÖZTÜRK, 2010. Sosyal
Bilimler Ġçin Çok DeğiĢkenli Ġstatistik ve SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem
Akademi, Ankara.
Remzi KINCAL ve Halil IġIK, 2003. Demokratik Eğitim ve Demokratik Değerler. Eğitim
AraĢtırmaları, Yıl:3, Sayı:11.
RüĢtü YEġĠL, 2002. Okul ve Ailede Demokrasi ve Ġnsan Hakları Eğitimi. Nobel Yayınevi,
Ankara.
RüĢtü YEġĠL ve Davut AYDIN, 2007. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve
Zamanlama. Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Sayı:2.
Salih Zeki GENÇ ve Temel KALAFAT, 2008. Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları
Ġle Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd19/sbd-19-18.pdf web
adresinden 06.11.2012 tarihinde eriĢilmiĢtir.
Songül KĠLĠMCĠ, 2011. Türkiye’de Öğretmen YetiĢtirme. Pegem Akademi, Ankara.
Yahya AKYÜZ, 2001. Türk Eğitim Tarihi (13. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.
Zipora SHECHTMAN, 2010. Validation Of Democratic Teacher Belief Scale. Assessment Ġn
Education:Principles, Policy&Practice.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969594022000027672 web
adresinden 07.11.2012 tarihinde eriĢilmiĢtir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com