You are here

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI

SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_486

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine scientific epistemological beliefs of 7th and 8th grade students according to their own reporting. This research is in survey model and descriptive in nature. Participants consist of 324 students attending to7th and 8th grade classrooms of a primary school in Karatay province of Konya during the second term of 2011-2012 academic year. Data for this study have been obtained via Scientific Epistemological Beliefs Inventory developed by Elder (1999) and adapted to Turkish by Acat, Tüken, and Karadağ (2010). Data have been gathered according to volunteerism during the dates of April 25th and 27th 2012. The inventory has been applied to students during counseling course time and the application has taken about 8 minutes per child. SPSS 16.0 software has been used for data analysis. Data have been analyzed by the way of frequencies, percentages, arithmetic average, standard deviation, independent sample t-test and one-way anova. As a result of this study, it is revealed that primary school students’ scientific epistemological beliefs are at moderate level on the factor of authority and honesty, at very high level on the factor of process of knowledge production, at moderate level on the factor of resource of knowledge, at very high level on the factor of intelligence, and above the average on the factor of mutative knowledge. A significant difference is found in students’ scientific epistemological belief level with respect to the variables of gender and academic achievement. However, in terms of grade level, no significant difference is found in students’ belief level on any factors of the scientific epistemology.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın genel amacı, ilköğretim 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin görüşleri doğrultusunda onların bilimsel epistemolojik inançlarını belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, Konya ili Karatay ilçe merkezinde yer alan bir İlköğretim Okulu’nda 7. ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 324 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler, Elder (1999) tarafından geliştirilen, Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğ”i ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Gönüllülük ilkesi doğrultusunda ve rehberlik dersi saatinde uygulanan ölçeğin uygulama süresi kişi başı ortalama sekiz dakika sürmüştür. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim okulu öğrencilerinin, bilimsel epistemolojinin otorite ve doğruluk boyutuna ilişkin inanç düzeyinin orta seviyede; bilgi üretme süreci boyutuna ilişkin inanç düzeyinin oldukça yüksek seviyede; bilginin kaynağı boyutuna ilişkin inanç düzeylerinin orta seviyede; akıl yürütme boyutuna ilişkin inanç düzeyinin oldukça yüksek seviyede; bilginin değişirliği boyutuna ilişkin inanç düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve akademik başarı değişkeni açısından öğrencilerin bilimsel epistemolojik inanç düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Ancak öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından bilimsel epistemolojinin hiçbir boyutuna ilişkin öğrencilerin inanç düzeyi arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır.

REFERENCES

References: 

ACAT, M. B., TÜKEN, G. ve KARADAĞ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar
ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının İncelenmesi,
Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
AK, B. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.)
Hipotez Testi (ss. 63-69), Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
AKSAN, N. ve SÖZER, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları
ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
ANTALYALI, Ö. L. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş.
Kalaycı (Ed.) Varyans analizi (ss. 130-183), Ankara, Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti.
AYPAY, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen
adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
AYVACI, H. Ş. ve ER NAS, S. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel
bilginin epistemolojik yapısı hakkındaki temel bilgilerini belirlemeye yönelik
bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 691-704.
BACANLI KURT, C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme
tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
BALCI, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara, Pegem A
Yayıncılık.
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları 1606
BAŞÇİFTÇİ, F., GÜLEÇ, N., AKDOĞAN, T. ve KOÇ, Z. (2011). Öğretmen adaylarının
değer tercihleri ile epistemolojik inançlarının incelenmesi, 2nd International
Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2729 April,
2011 AntalyaTurkey.
BOZ, Y., AYDEMİR, M. ve AYDEMİR, N. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. sınıf
ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları, İlköğretim Online, 10(3), 1191-
1201.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara, Pegem A
Yayıncılık.
DEMİR, Ö. (2009). Bilişsel koçluk yöntemiyle öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin
altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin epistemolojik inançlarına, bilişsel
farkındalık becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılıklarına etkisi,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
DEMİR, Ö. ve DOĞANAY, A. (2007). Sosyal bilgiler dersinde bilişsel koçluk yoluyla
öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin epistemolojik inançlara ve kalıcılığa
etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 54-68.
DEMİREL, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme, Ankara, Pegem A Yayıncılık
DEMİRGİL, H. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı
(Ed.) Parametrik olmayan hipotez testleri (ss. 83-112), Ankara, Asil Yayın Dağıtım
Ltd. Şti.
DERYAKULU, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma
stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 2004, (38), 230–249.
DERYAKULU, D. ve BIKMAZ, F. H. (2003). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin
geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.
DERYAKULU, D. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2003). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör
yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne
göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 5(18), 57-
70.
ELDER, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in
science and an investigation of their relation to science learning, Unpublished PhD
Thesis, University of Michigan.
EROĞLU, S., E. ve GÜVEN, K. (2006) Üniversite öğrencilerinin epistemolojik
inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 295-312.
EROĞLU, S. E. (2004). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler
açısından incelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği),
1607
Etem YEŞİLYURT
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
GÜROL, A., ALTUNBAŞ, S. ve KARAASLAN, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz
yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma, e-Journal of
New World Sciences Academy, 5(3), 1395-1404.
HACIÖMEROĞLU, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem
çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının incelenmesi,
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 206-220.
IZGAR, H. ve DİLMAÇ, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ve
epistemolojik inançlarının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (20), 437-446.
KAPLAN, A. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarının okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum çalışması,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
KARASAR, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
KARHAN, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik
inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına
göre incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KÜÇÜK, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir
çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü.
MERAL, M. ve ÇOLAK, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik
inançlarının incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27
(2009), 129-146.
OĞUZ, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs,
Social Behavior And Personality, 36(3), 709-720.
OKSAL, A., ŞENSEKERCİ, E. ve BİLGİN, A. (2007). Öğretmen adaylarının yaşam
teorilerini oluşturan merkezi epistemolojik inançlarının belirlenmesi, İlköğretim
Online, 6(3), 411-421.
OKSAL, A., ŞENŞEKERCİ, E. ve BİLGİN, A. (2006). Merkezi epistemolojik inançlar
ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik, Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, XIX(2), 371-381.
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları 1608
ÖNEN, E. (2007). Gruplar arası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi:
epistemolojik inançlar envanteri üzerine bir çalışma, Ege Eğitim Dergisi, 8(2),
87–110.
ÖZKAN, Ş. ve TEKKAYA, C. (2011). Epistemolojik inançlar cinsiyete ve
sosyoekonomik statüye göre nasıl değişmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (41), 339-348.
ÖZLEM, D. (1995). Felsefe ve doğa bilimleri, İzmir, İzmir Kitaplığı.
SADIÇ, A., ÇAM, A. ve TOPÇU, M. S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin epistemolojik
inançlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.
SÖNMEZ, V. (2009). Eğitim felsefesi, Ankara, Anı Yayıncılık.
ŞENGÜL TURGUT, G. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimin lise fizik
öğrencilerinin epistemolojik inanışlarına etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ŞULE, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen başarıları ile ilgili bir modelleme çalışması:
epistemolojik inançlar, öğrenme yaklaşımları ve öz-düzenleme becerileri arasındaki
ilişkiler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.
TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara, Nobel
Yayınları.
TERZİ, A. R. (2005) Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine
bir araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 315-330.
TERZİ, A. R., ÇETİN, G. ve ESER, H. (2012). The relationship between undergraduate
students’ locus of control and epistemological beliefs, Educational Research,
3(1), 30-39.
TEZCİ, E. ve UYSAL, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişimine epistemolojik
yaklaşımların etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2),
158-164.
TOZLU, N. (2003). Eğitim felsefesi, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
TSAİ, C. C. (2000). The effects of STS-oriented instruction on female tenth graders’
cognitive structure outcomes and the role of student scientific epistemological
beliefs, International Journal of Science Education, 22(10), 1099-1115.
TÜKEN, G. (2010). Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel
epistemolojik inançlarının belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
UYSAL, E. (2010). Bir modelleme çalışması: ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları,
öğrenme ortamları ile ilgili algıları, öğrenme yaklaşımları ve fen başarıları arasındaki
ilişkiler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.
1609
Etem YEŞİLYURT
ÜNAL ÇOBAN, G. ve ERGİN, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye
yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716.
YILMAZ, K. (2007). Öğrencilerin epistemolojik ve matematik problemi çözümlerine yönelik
inançlarının problem çözme sürecine etkisinin araştırılması, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
YILMAZ, K., ALTINKURT, Y. ve ÇOKLUK, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeği’nin
geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 11(1), 335-350.
YURDAKUL, B. (2007). Eğitimde yeni yönelimler, Ö. Demirel (Ed.), Yapılandırmacılık,
(s.39-65), Ankara, Pegem A Yayıncılık

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com