You are here

ANADİLDE OKUMA BECERİLERİNİN İKİNCİ DİLDE OKUMAYA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF READING SKILLS IN NATIVE LANGUAGE ON FOREIGN LANGUAGE READING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS832

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It’s seen that the concept of ‘globalization’ will mostly come out and be discussed in 21st century. With the globalization the world become a small city in many areas; technological developments make the world trade easier, scientific developments display the necessity of the change in the competition or the wars among the countries. The world humans’ collective living styles make the importance of foreign language wider. In Turkey there were various steps until today in the area of teaching foreign language, the fundamental development has carried on since 1997. With the 8 year compulsory education in primary schools, foreign language teaching, although it is not official, has gone down to kindergarten. While there are various discussions about foreign language teaching, one of the most discussed subject is the beginning age of foreign language teaching. Scientists seem to be separated in this subject; the one that defends foreign language education has to begin from the early ages and the one that defends foreign language education has to begin after the consciousness of native language. In whatever way it occurs, a relationship is supposed between native language skills and foreign language skill, because the common point is language and the same skills are expected in both.This study investigates the effects of native language reading skills on learned second language with the aim of defining whether native language skills effects second language teaching. This study aims to determine B and C level prepatory students’ in The School Of Foreign Languages reading skills in native language whether effect foreign language reading. Through this aim the answers of the following questions are searched: 1. Is there a meningful relation between second language English learners’ reading skills in native language and learned language reading skills? 2. Do reading skills in native language and learned language vary according to students’ gender, departments and levels? The study is modelled as relational survey method and the universe of the study is the students of Erciyes University -The School Of Foreign Languages in the 2009-2010 and 2011 -2012 academic year. In the study with 2017 participants, reading texts in two languages and questions related to these texts are given to students, and then the students are asked to answer these questions. Then the relation between the marks is investigated through the variables in the second section. The data is loaded to SPSS 16 packed program. For descriptive analysis percentage, frequency, average and for the range between the variables variance analysis and t-test is used. By the statistical analysis, a relation between the students’ Turkish reading success and English reading success is determined and the said relation is meaningful. Students’ reading success in both two languages are not related their gender, faculty and level. In order to find the answer of how the students can be more successful in learned foreign language, researchers have done different studies on reading skills. In these studies the relation between native language reading and second language reading skills are highlightened. But unfortunately, in Turkey the studies about the transfer of reading skills from native language to second language are little or no. In this study, whether there is a meaningful relation between English learners’ native language reading skills and second language reading skills and whether comprehensive reading success in both languages vary according to gender, department and levels are investigated. In our study a relation between students Turkish reading skills and English reading skills is found, this relation is statistically meaningful. While this result parallels to the research of Pichette, Segalowitz and Connors (2003) and August (2006), it is different from the research of Carson, Carrell, Silberstein, Kroll and Kuehn (1990). Carson and the others (1990) found a relation between native language reading skills and second language reading skills, but they came the conclusion that this relation is not perfect. Pichette, Segalowitz and Connors (2003) and August (2006)’s research results support the transfer of reading skill from native language to second language. In data analysis results in students reading comprehensive success in both languages whether vary according to gender, department and level, the reading comprehensive success in both languages according to gender variable is not meaningful. At the same way, students’ English reading comprehensive success do not vary according to their verbal or mathematical departments. But students’ in mathematical department Turkish reading comprehensive marks are higher than verbal department students’ marks. As expected, their English level according to C level is higher and B level students’ reading comprehensive success are higher than C level students’ marks. This situation concludes a relation between students’ level and their English reading comprehensive success. . Students’ success or failure in learned language whether resulted from native language success or the techniques and methods in second language learning can be a different research topic. Because the substance or absence of a relation between two languages can be derived from the two languages learning environments, learning styles, strategies and methods. If language learning is accepted as an entire work, the effects of basic language skills; reading, writing, speaking and listening to target (learned) language have to be searched both separately and as a whole
Abstract (Original Language): 
21. yüzyıl dünyada ‚küreselleşme‛ kavramının en fazla öne çıktığı ve tartışıldığı bir yüzyıl olacak gibi görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte dünya birçok alanda küçük bir şehir halini almıştır; teknolojik gelişmeler dünya ticaretini daha kolaylaştırmış, bilimsel gelişmeler ülkeler arasındaki yarış ya da savaşın daha farklı olması gerektiğini göstermiştir. Dünyanın insanlarının iç içe yaşaması yabancı dilin önemini bir kat daha artırmıştır. Yabancı dil öğretimi konusunda Türkiye’de cumhuriyetten günümüze değişik adımlar atılmış, en köklü gelişme ise 1997 yılından itibaren başlamıştır. İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ile birlikte, yabancı dil öğretimi resmi olmasa da anasınıflarına kadar inmiştir. Yabancı dil öğretimi konusunda değişik fikirler öne sürülürken, en çok tartışılan konulardan birisi, ne zaman yabancı dil öğretimine başlanacağıdır. Bilim insanları bu konuda ikiye ayrılmış gibi görülmektedir: yabancı dilin küçük yaşta başlaması gerektiğini savunanlar ve yabancı dilin çocukta anadil bilinci geliştikten sonra başlamasını düşünenler. Her ne şekilde olursa olsun anadili becerileri ile yabancı dil becerisi arasında bir ilişki olması beklenir, çünkü ortak nokta dildir ve her iki durumda da kişiden aynı beceriler göstermesi beklenir. Bu araştırmada da anadil becerilerinin ikinci dil öğretimine etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla, anadilde okuma becerilerinin öğrenilen ikinci dile etkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında okuyan B ve C kuru öğrencilerinin anadildeki okuma becerilerinin öğrenilen yabancı (ikinci) dildeki okumaya etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. İkinci dil olarak İngilizce öğrenenlerin anadildeki okuma becerileri ile öğrenilen dildeki okuma becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 2. Anadili ve öğrenilen dilde okuduğunu anlama başarısı öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri ve bulundukları kura göre farklılık gösteriyor mu? İlişkisel tarama modelinde yapılan bu çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2009-2010 ve 2011-2012 öğretim yıllarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Toplam 2017 öğrencinin katıldığı bu araştırmada öğrencilere iki dilde okuma metni ve bu metne ilişkin sorular verildi ve cevaplanması istendi. Daha sonra alınan notlar arasındaki ilişki ikinci maddede sıralanan değişkenler açısından ele alındı. Araştırma verileri SPSS 16 paket programına yüklendi. Betimsel çözümlemeler için yüzde, frekans, ortalama ve değişkenler arasındaki farklar için varyans analizi ve t testinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemede, öğrencilerin Türkçe okuma başarıları ile İngilizce okuma başarıları arasında bir ilişki bulunmuştur, söz konusu bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkidir. Öğrencilerin her iki dildeki okuma başarısı öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve bulundukları kura göre farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin öğrendikleri yabancı dilde nasıl daha başarılı olabilecekleri sorusunun yanıtını bulmak için, araştırmacılar tarafından okuma becerisi üzerine farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar arasında, birinci ve ikinci dil okuma becerileri arasındaki ilişki göze çarpmaktadır. Fakat ne yazık ki Türkiye’de birinci dilden ikinci dile okuma becerisinin aktarımı üzerine yapılmış çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, İngilizce öğrencilerinin birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve iki dildeki okuduğunu anlama başarısının öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri ve bulundukları kura göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmamızda öğrencilerin Türkçe okuma başarıları ile İngilizce okuma başarıları arasında bir ilişki bulunmuştur, söz konusu bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkidir. Bu sonuç, Pichette, Segalowitz ve Connors (2003) ve August (2006) tarafından yürütülen araştırmanın sonucu ile paralellik gösterirken Carson, Carrell, Silberstein, Kroll ve Kuehn (1990) tarafından yürütülen araştırmaların sonuçlarından ayrılmaktadır. Carson ve diğerleri (1990) çalışmalarında birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri arasında bir ilişki olduğunu bulmuş, fakat bu ilişkinin mükemmel bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır. Pichette, Segalowitz ve Connors (2003) ve August’un (2006) araştırma sonuçları birinci dilden yabancı dile okuma becerisinin aktarımının gerçekleştiğini desteklemektedir. İki dildeki okuduğunu anlama başarısının öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri ve bulundukları kura göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin veri analizi sonucunda, her iki dildeki okuduğunu anlama başarısı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Aynı şekilde, öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama başarıları sayısal ya da sözel bölümü öğrencileri olmalarına göre de farklılık göstermemektedir. Ancak, sayısal bölüm öğrencilerinin Türkçe okuduğunu anlama başarı puanları sözel bölüm öğrencilerine göre daha yüksektir. Beklendiği üzere, İngilizce düzeyleri C kuru öğrencilerine göre daha yüksek olduğu için, B kuru öğrencilerinin İngilizce okuduğunu anlama başarı puanları C kuru öğrencilerinin puanlarından daha yüksektir. Bu da öğrencilerin bulunduğu kur ile İngilizce okuduğunu anlama başarısı arasında bir ilişki olduğu sonucunu doğurmuştur. Öğrenilen dildeki başarı veya başarısızlığın anadili başarısından mı yoksa ikinci dil öğretim strateji ve yöntemlerinden mi kaynaklandığı konusu ayrı bir araştırma konusu olabilir. Çünkü her iki dil arasındaki ilişkinin varlığı ya da yokluğu her iki dilin öğrenme ortamı, öğrenme biçimi, strateji ve yöntemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Dil ediniminin bir bütün olduğu kabul edilirse, temel dil becerileri olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin (öğrenilen) hedef dile etkisi hem ayrı ayrı hem de bütün olarak araştırılması gerekir.

REFERENCES

References: 

AEBERSOLD, J., & FIELD, M. L. (1997). From reader to reading teacher: Issues and strategies for second language classrooms. New York: Cambridge University Press.
AUGUST, G. (2006). So, what’s behind adult English second language reading? Bilingual Research Journal, 30(2), 245-264.
BINYAZAR, A. (1989). ‚Anadili Ögretiminde Yazınsal Alanlara Açılım‛, Türk Dili Dergisi, Sayı 379- 380
CAMERON, L. (2005). Teaching languages to young learners. UK: Cambridge University Press.
CARSON, J. E., CARRELL, P. L., SILBERSTEIN, S., KROLL, B., & KUEHN, P. A. (1990). Reading-writing relationships in first and second language. TESOL QUEARTERLY, 24(29), 245-266.
ÇAYIROĞLU İŞGÖREN, O. (2005). Yabancı Dil Öğretimine Başlamada En Uygun Yaşın Ne Olduğuna İlişkin Dilbilimsel Yaklaşımlar ve Öğretmen Görüşleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
ÇİFTÇİ, M. (1998). ‚Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler‛ A. Kocatepe Ün. SBE. Dergisi, 1, s. 59-71, Afyon.
DEMİREL, Ö. (2004). ‚Yabancı Dil Öğretimi, Dil Pasaportu, Dil Biyografisi Dil Dosyası”, Pegem Yay. Ankara.
DERMAN, S. (2002). “Anadili Öğretiminde (Türkçe) Masal Metinlerinin Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Konya.
DURMUŞÇELEBİ, M. (2006). ‚Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi‛, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/2, s. 285-307, Kayseri.
ESKEY, D. E. (1983). Learning to read versus reading to learn: Resolving the instructional paradox. English Teaching Forum, 21(3), 2-4.
GENÇ, A. (1999). ‚İlköğretimde Yabancı Dil”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 299-307.
GRELLET, F. (2003). Developing reading skills. UK: Cambridge University Press.
KİLİMCİ, Ayşe. (1998). Anadilinde Çocuk Olmak, Papirüs Yay. İstanbul.
Anadilde Okuma Becerilerinin İkinci Dilde Okumaya Etkilerinin İncelenmesi 835
LEE, J. W., & SCHALLERT, D. L. (1997). The relative contribution of L2 language proficiency and L1 reading ability to L2 reading performance: A test of the threshold hypothesis in an EFL context. TESOL QUARTERLY, 31(4), 713-739.
LUCAS, M. A. (1990). Four important factors in reading. English Teaching Forum, 28 (3), 26-38.
ODABAŞ, H., ODABAŞ, Z. Y., & POLAT, C. (2008). Üniveriste öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
PICHETTE, F., SEGALOWITZ, N., & CONNORS, K. (2003). Impact of maintaining L1 reading skills on L2 reading skill development in adults: Evidence from speakers of Serbo-Croatian learning French. The Modern Language Journal, 87(3), 391-403.
RESMİ GAZETE, (2006). Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği, 26184. Ankara.
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MEB, (1998). Tebliğler Dergisi 2492, 1013.
TÜRK DİL KURUMU, TDK, (2012). www.tdk.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com