You are here

REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ-REHBER ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL AND GUIDANCE COUNSELLOR IN CONDUCTING COUNSELLING SERVICES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS825
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to evaluate the interaction between the school principal and the guidance counselor in conducting counseling services. This research that is made for determining the quality of guidance counselors interaction with school principal by way of the opinions of guidance counselors is in qualitative research model. In this research, the sample method is used and research group of the study is consists of ten guidance counselors five of whom work public elementary and another five of whom work high schools in Konya city center in the academic year of 2009-2010. As a data collection tool a semi-structured interview form was used that was developed by the researchers and consists of 8 questions. The data obtained were analyzed by using content analysis method. After making content analysis, seven specific concepts were decided by way of gathering similar concept and themes in the same group. The research data are interpreted within the framework of these themes. According to result of the research, guidance counselors stated that school principals attached adequate importance to counseling services, some guidance counselors said that “they do attach importance but this is on a discourse level only”. All of the guidance counselors said that principals provided the necessary physical environment for counseling services. Guidance counselors said that they were able to establish sufficient communication with principals but one guidance counselor stated that he could not establish sufficient communication. Most of the guidance counselors stated that principals did not interfere in their work whereas some of them said that there was some interference on the part of principals. Guidance counselors pointed out that principals evaluated them objectively. However, some guidance counselors said that they did not evaluate objectively. Guidance counselors said that principals treated them differently from the other teachers and in fact viewed them as if they were administrators. However, one guidance counselor stated that he did not notice a difference in treatment. Moreover, they pointed out that principals did not ask them anything outside of their duty, but some stated that they demanded certain things in the form of request and aid. A few guidance counselors also said that principals demanded things outside of their duty.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, “okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul müdürü-rehber öğretmen etkileşiminin değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir. Okul müdürü-rehber öğretmen etkileşiminin niteliğini rehber öğretmen görüşlerine göre tespit etmeye yönelik olan bu araştırma, nitel araştırma modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2009-2010 öğretim yılında Konya il merkezindeki resmi ilköğretim ve liselerden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 5’i ilköğretimde ve 5’i lisede görev yapan toplam 10 rehber öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan içerik analizi ile araştırma verilerinden birbirine benzeyenler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmiş ve 7 tema oluşturulmuştur. Araştırma verileri bu temalar çerçevesinde yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre rehber öğretmenler, okul müdürünün rehberlik hizmetlerine yeterli önemi verdiklerini söylerken bazı rehber öğretmenler bu durumu “Veriyor ama sözel boyutta“ şeklinde ifade etmişlerdir. Rehber öğretmenlerin tamamı müdürün rehberlik hizmetleri için gerekli fiziki ortamı sağladığını söylemişlerdir. Rehber öğretmenler müdürle yeterli iletişim kurabildiklerini belirtmişler ancak bir rehber öğretmen yeterli iletişim kuramadığını söylemiştir. Rehber öğretmenlerin çoğunluğu müdürlerinin görevlerine müdahale etmediğini bazıları ise müdürün müdahalesinin olduğunu belirtmişlerdir. Rehber öğretmenler müdürün kendilerini objektif değerlendirdiğini söylemişlerdir. Ancak bazı rehber öğretmenler objektif değerlendirmediğini belirtmişlerdir. Rehber öğretmenler müdürün kendilerine diğer öğretmenlerden farklı davrandığını ve hatta idareci gibi algıladığını ifade etmişlerdir. Ancak bir rehber öğretmen müdürün davranışlarında bir farklılık görmediğini söylemiştir. Ayrıca müdürün kendilerinden görevleri dışında istekleri olmadığını belirtmişler ancak bazıları rica ve yardım şeklinde isteklerin olduğunu söylemişlerdir. Birkaç rehber öğretmen de müdürün görevleri dışında istekleri olduğunu ifade etmiştir.
1029-1047

REFERENCES

References: 

AKBAŞ, S. (2001). “İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğin İncelenmesi (Adana Örneği).” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
AKBOY, R. ve İKİZ, E. (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
AKTEPE, İ. (2008). “Rehber Öğretmenlerin Yönetici ve Öğretmenlerden Mesleki Beklentileri.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ASCA. (2009). “The Role of the Professional School Counselor.” [Online] Retrieved on 10-February-2012, at URL: http://www.schoolcounselor.org/content.asp?contentid=232 ASCA. (ty). “Why Elementary School Counselors?, Why Middle/Jr. High School Counselors?, Why Secondary School Counselors?, Why Post-secondary School
1046
Abdullah SÜRÜCÜ – Mustafa YAVUZ
Counselors?” *Online+ Retrieved on 08–January-2012, at URL: http://www.schoolcounselor.org/content.asp?pl=327&sl=341&contentid=341
ASLAN, S. (2003). “Ankara İli Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Alandan ve Alan Dışından Rehber Öğretmenlerin Mesleki Etkinliklerine İlişkin Görüşleri ve Sorunları.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
AYDIN, İ., Arastaman, G. ve Akar, F. (2011). Türkiye’de İlköğretim Okulu Yöneticileri ile Rehber Öğretmenler Arasındaki Çatışma Kaynakları. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 199-212.
BAKIRCIOĞLU, R. (1994). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Turhan Kitabevi.
BAŞARAN, M. (2008). “İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Faaliyetlerinden Beklentileri.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
GİRGİN, G. (2005). Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik, A. Kaya (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 1–34). Ankara: Anı Yayıncılık.
GÜVEN, M. (2003). Psikolojik Danışmanların Okul Yöneticileri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 09–11 Temmuz 2003 İnönü Üniversitesi/Malatya Bildiri Özetleri (ss. 102–103). Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği.
KEPÇEOĞLU, M. (1999). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
KUHN, L. A. (2004). “Student Perceptıons Of School Counselor Roles And Functıons.” Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/1843/1/umi-umd-1836, adresinden 17 Ocak 2012 tarihinde indirilmiştir.
KUŞ, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
KUZGUN, Y. (2008). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
MAXWELL, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
MEB. (2001). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, 24376.
NAPIERKOWSKI, C. M. & PARSONS, R. D. (1995). Diffusion of innovation: Implementing changes in school counselor roles and functions. The School Counselor, 42 (5), 364-369.
ÖZABACI, N., SAKARYA, N. ve DOĞAN, M. (2008). Okul Yöneticilerinin Okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin
Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Okul Müdürü-Rehber Öğretmen…. 1047
Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 8-22, [Online]: http://sbe.balikesir.edu.tr, adresinden 10 Ocak 2012 tarihinde indirilmiştir.
ÖZDEMİR, E. (2008). “Anadolu Liselerinde Görev Yapan İdareci ve Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetlerini Benimseme Düzeyi Nedir?” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ÖZGÜVEN, İ. E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları.
PİŞKİN, M. (1989). “Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların İdeal ve Gerçek Danışmanlık Görev Algıları.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi.
TAN, H. ve BALOĞLU, M. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, A. E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Eplison Yayıncılık.
TÜRKÜM, A. S. (2003). Rehberlikte Örgüt ve Personel, G. Can (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 255-280). Ankara: Pegem Yayıncılık.
ÜNAL, A. ve ÜNAL, E. (2010). Bir Orta Öğretim Okulunda Öğretmen ve Öğrencilerin Rehber Öğretmene İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yolu İle İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 919-945, [Online]: http://www.insanbilimleri.com, adresinden 16 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.
YAVUZ, M., YILMAZ, F., ÖNAL, M. & KÜÇÜK, A. (2008). An evaluation of principals’ effectiveness as teacher of guidance services of schools. Further Education in the Balkan Countries 2, 371-378. Konya: Eğitim Akademi.
YEŞİLYAPRAK, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YILDIRIM, K. (2010). Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma, İlköğretim Online, 9 (1), 79-92, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, adresinden 06 Kasım 2011 tarihinde indirilmiştir.
YILMAZ, M. T. (2010). Okullarda Rehberlik Servisi Hizmeti, E. Deniz (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 47-82). Ankara: Maya Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com