You are here

ÇOCUKLARIN BİLGİSAYARDA VE İNTERNETTE EN ÇOK OYNADIKLARI OYUNLARIN İNCELENMESİ

EXAMINING THE GAMES THAT CHILDREN PLAY MOST ON THE COMPUTER AND INTERNET

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the games that children prefer the computer and the internet. The study was conducted with 145 parents in Tokat province. The questionnaire developed by the researcher was used in the study. This study is a descriptive (survey, survey) study based on quantitative data analysis to investigate research questions. The valid questionnaire form was transferred to the computer and analysis of the data was carried out in the SPSS 19.0 program. Interview questions were applied according to descriptive analysis. Responses to parental survey questions were divided into groups by the researcher in such a way that they would form a meaningful whole within themselves. These related data were then edited to include the opinions and comments of the researcher, and the final findings were presented in detail by the findings of the researchers. According to the findings of parents and their children in the answers to their questions about the most played computer games, Racing is the answer most often given to War / Fighting Games and secondly Games that Mental Skill is the most frequently answered. According to the findings of parents and their parents responding to the questions about the most popular Internet Games, Racing is the answer most frequently given to War / Fighting Games, and secondly, Virtual Reality Games are the answers most frequently.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, çocukların bilgisayar ve internette en çok tercih ettikleri oyunları belirlemektir. Çalışma Tokat ilinde 145 çocuğun ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu çalışma nicel veri analizine dayalı, araştırma sorularını incelemeye yönelik yapılmış betimsel (Tarama, survey) bir çalışmadır. Geçerli sayılan anket formundaki veriler bilgisayara aktarılmış ve verilerin analizi SPSS 19.0 programında yapılmıştır. Görüşme soruları betimsel analize göre uygulanmıştır. Anne babalara uygulanan anket sorularına verilen yanıtlar araştırmacı tarafından kendi içlerinde anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Daha sonra ilişkilendirilen bu veriler düzenlenerek araştırmacının görüş ve yorumlarına yer vermeden tanımlanmış ve son aşamada ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulgular araştırmacı tarafından yorumlanarak araştırma konusu ile ilgili sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Anne ve babaların çocuğunuzun en çok oynadığı bilgisayar oyunları nelerdir sorusuna verdikleri cevaplardaki bulgulara göre, Yarış, Savaş/Dövüş Oyunları cevabı en çok verilen cevaptır, ikinci olarak ise Zihinsel Beceri Gerektiren Oyunlar en sık verdikleri cevaplardır. Anne ve babaların çocuklarınızın en çok Oynadığı İnternet Oyunları nelerdir sorusuna verdikleri cevaplardaki bulgulara göre ise Yarış, Savaş/Dövüş Oyunları cevabı en çok verilen cevaptır, ikinci olarak ise Sanal Gerçeklik İçeren oyunlar cevabı en sık verdikleri cevaplardır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akçay, D., ve Özcebe, H., (2012). “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çocuk Dergisi, 12(2):66-71.
Arı, M. ve Bayhan, P., (2003). Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim Epsilon Yay, 3.Baskı, İstanbul.
Birlik, K., (2012). “Çocukla Ebeveynin Teknoloji Savaşı”. Eğitimde Yansımalar, Arel Eğitim Kurumları Dergisi, 31:2.
Cömert, I.,T. ve Kayıran, S.,M., (2010). “Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı”. Çocuk Dergisi, 10(4):166-170.
Deveci, S., E., Açık,Y., Gülbayrak, C., Demir, A.,F., Karadağ,M. ve Koçdemir, E., (2007). “Klinik Araştırması- İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Olusturan Cihazları Kullanım Sıklığı”. Fırat Tıp Dergisi, 12(4): 279-283.
Durdu, P., Tüfekçi, A. ve Çağıltay, K. (2005). “Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Eurasion Journal of Educational Research, 19, 66-76.
Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A.,(2006). Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre ‘’Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap’’. Morpa Kültür Yay, İstanbul.
Horzum, M., B., Ayas, T., Balta, Ö. Ç., ( 2012 ). “Çocuklar İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği”. Türk Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi 3(30), 76-88.
İliş, B. E., (2006). Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Bilgisayar ve Anaokulu Öğretmenleri İle 6 Yas Grubu Çocuklarının Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
İnal,Y., Çağıltay,K., (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihlerini Etkileyen Faktörler, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler II. Eğitimde Oyun Sempozyumu, 14 Mayıs 2005.
Oktay, A., (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epsilon Yayıncılık, 2.baskı, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com