You are here

TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNDE FİNANSAL KİRALAMA

LEASING IN TURKISH AGRICULTURAL SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.122

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Farms need to have some investments like land, construction and machinery to sustain their activities. Selection of the financial technique is one of the important decisions when making the investments. In Turkey, the credibility of agricultural sector is generally lower than other sectors due to the formation of small-scale farms. However, farms need financial resources to increase their capacities by investing in the use of advanced technology, renewing machineries at a suitable cost. Leasing has many advantages compared to bank credit. In leasing, all cost of investments can be financed, 1% value added tax (VAT) in some goods can be applied and assurance conditions may be lighter. Farmers benefiting from VAT advantage will find an opportunity to renew machines under suitable economic conditions, by this means, the expenses arising from machinery use will be reduced. In bank credits, farmer's land is generally mortgaged. In case of making the investment by leasing, farmers will be free of mortgage pressure. Farmers will produce with lower cost and lower debt pressure by benefiting from the advantages of leasing. Thus, the demand of investment goods and created added value will increase.
Abstract (Original Language): 
Tarım işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için arazi, yapı ve makine gibi yatırımlara ihtiyaçları vardır. İşletmelerin bu yatırımları yaparken vermeleri gereken önemli kararlardan biri, hangi finansman tekniğini kullanacağıdır. Türkiye’de tarım sektörünün genellikle küçük işletmelerden oluşması nedeniyle, kredibiliteleri diğer sektör işletmelerine göre düşüktür. Halbuki tarım işletmelerinin ileri teknoloji kullanabilmeleri, makinelerini yenileyebilmeleri ve yatırım yaparak kapasitelerini artırabilmeleri için, uygun maliyetli finansman kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Finansal kiralama banka kredilerine göre birçok avantaja sahiptir. Finansal kiralama sayesinde yatırımlarda maliyetin tamamı finanse edilebilmekte, bazı mallarda %1 katma değer vergisi (KDV) uygulanabilmekte ve teminat şartları daha hafif olmaktadır. KDV avantajından yararlanan çiftçiler, makinelerini daha ekonomik koşullarda yenileme fırsatı bulacak, bu sayede makinenin kullanımından kaynaklanan masraflar da azalmış olacaktır. Banka kredilerinde çiftçinin arazisine genellikle ipotek tesis edilmektedir. Oysaki yatırımın finansal kiralamayla yapılması halinde, çiftçi ipotek baskısından kurtulmuş olacaktır. Çiftçiler finansal kiralamanın avantajlarından yararlanmak suretiyle, daha az maliyet ve borç baskısıyla üretim yapabileceklerdir. Böylece yatırım mallarına olan talep ve yaratılan katma değer artacaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKEL V., ERGÜL N., DUMANOĞLU S., 2010. İMKB’de İşlem Gören Finansal Kiralama
Şirketlerinin 2005-2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi.
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28(1),
Sayfa:271-292, http://ikf.marmara.edu.tr/akademik/iib-dergisi, Erişim Tarihi: 12
Aralık 2015.
ÇELİK, A., 2014. Leasing’de Yeni Dönem. Konya Ticaret Odası Araştırma Raporları,
www.kto.org.tr, Erişim Tarihi: 9 Aralık 2015.
FİDER, 2015. Fider Finansal Kiralama, İstatistikler, www.fider.org.tr, Erişim Tarihi: 27
Kasım 2015.
FKB, 2015. Finansal Kurumlar Birliği, Raporlar ve Yayınlar, Finansal Kiralama Sektör
Raporları, www.fkb.org.tr, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2015.
GÖKER G., 2004. 4842 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Sonrasında Finansal Kiralama
İşlemleri, Ocak 2004, Sayı:1, www.vergidegundem.com, Erişim Tarihi: 8 Aralık 2015.
İŞLEYEN, İ.Ş., 2012. Finansal Kiralama İşlemelerinde KDV Uygulaması. Mali Çözüm
Dergisi, Sayı:112, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.
www.istanbulsmmmodasi.org.tr, Erişim Tarihi: 8 Aralık 2015.
KOÇ M., 2004. Finansal Kiralama (Leasing). Yayın No:1484, Hukuk Dizisi:644, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
RESMİ GAZETE, 1985. Finansal Kiralama Kanunu. No:3226, Sayı:18795, Tarih:28/6/1985,
Erişim Tarihi: 8 Aralık 2015.
RESMİ GAZETE, 2007. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
Tespitine İlişkin Karar. Resmi Gazete Sayısı:26742, Karar Sayısı:2007/13033, Erişim
Tarihi: 11 Aralık 2015.
RESMİ GAZETE, 2012. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu.
No:6361, Sayı:28496, Tarih:13/12/2012, Erişim Tarihi: 9 Aralık 2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com