You are here

2008 KRİZ SONRASI İMKB 30 ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ARCH MODELİ İLE TAHMİNİ

ESTIMATED ISE 30 INDEX VOLATILITY WITH THE GENERALIZED ARCH MODEL AFTER THE 2008 CRISIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the main reasons for the positive and negative consequences in the financial markets, economic uncertainty and instability resulting from increases in volatility. There are a lot of financial time series is available on the developed solutions for determining to the structure and the resulting volatility hedging. In generally ARCH and GARCH modelings prefer for to provide a good prediction of modeling of volatility. In this study, used the same methods for modeling 1057 one-day observations belong to 02.01.2008-30.03.2012 periods in Istanbul Stock Exchange ISE-30 index. Based on varying variance GARCH (1,1) model was used as ARCH type models for modeling.
Abstract (Original Language): 
Finansal piyasalarda olumlu ve olumsuz sonuçların başlıca nedenlerinden biri, ekonomideki belirsizlikler ve istikrarsızlıklardan kaynaklanan volatilitedeki artışlardır. Volatilitenin yapısını belirleyebilmek ve oluşabilecek riskten korunmak için, iyi bir öngörü sağlamak amacı ile finansal zaman serilerine ilişkin geliştirilmiş çözümler mevcuttur. Mevcut volatilitenin modellenmesi için yapılan analizlerde genellikle ARCH ve GARCH yöntemleri tercih edilmektedir. Bu çalışmada da aynı yöntemlerden yararlanılarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB 30 endeksinin 02.01.2008- 30.03.2012 dönemine ait 1057 adet günlük gözlem değerlerindeki mevcut volatilite modellenmeye çalışılmıştır. İncelenen döneme ilişkin olarak ARCH tipi değişen varyansa dayalı modellerden GARCH(1,1) modeli kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKAR, C. (2007); “Volatilite Modellerinin Öngörü Performansları: Arch, Garch ve Swarch
Karsılastırması”, İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss.201-217.
AKTAŞ, H. Ve M. KOZOĞLU (); “Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi”, Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:514, ss. 37-45.
ATAKAN, T. (2008); İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi Ve
Ocak Ayı Anomalilerinin ARCH-GARCH Modelleri İle Test Edilmesi, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, ss. 98-110
BİLDİK, R. (2000); Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik
Bir Çalışma. İMKB Yayını. İstanbul.
BOLLERSLEV, T. (1988); “A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances,”
Journal of Political Economy, 96, pp. 116-131.
ÇAĞLAYAN, E. (2009); “Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Koşullu Değişen Varyans
Modelleri İle Öngörüsü”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı:9, ss.1-16
ÇAĞIL, G. ve M. OKUR (2010); “2008 Küresel Krizinin ÜMKB Hisse Senedi Piyasası
Üzerindeki Etkilerinin GARCH Modelleri ile Analizi”, Marmara Üniversitesi, İİBF
Dergisi, Cilt 28, Sayı:1, ss.573-585.
ENGLE, Robert F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates
of the Variance of U.K. Inflation,” Econometrica, 50, pp.987-1008.
FONG, W.M. (1997),” Volatility Persistence and Switching ARCH in Japanese Markets”,
Financial Engineering and the Japanese, Markets, V: 4, pp. 37-57.
GÜRİŞ, S., ÇAĞLAYAN,E., GÜRİŞ, B., (2011), “EViews ile Temel Ekonometri ”, Der
Yayınları-2011
GÜRSAKAL,S.,(2011),”Garch Modelleri ve Varyans: İMKB Örneği ”, Ç.Ü.Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, ss.161-178
http://www.genelbilge.com/risk-yonetimi-nasil-yapilir.html/
http://www.imkb.com.tr
KIYILAR, M. ve KARAKAŞ, C. (2005 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Zamana
Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme. Yönetim Dergisi, İ.Ü.,İşletme İktisadı
Enstitüsü. 16- 52,).
MAZIBAŞ, M. (2005), “İMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi:
Asimetrik Garch Modelleri İle Bir Uygulama”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik
Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 26 - 27 Mayıs.
NELSON, D.B. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New
Approach,” Econometrica, 59, pp.347-370.
ÖZDEN, Ünal H. (2008); “İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi”,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:7 Sayı:13 Bahar, ss.339-
350
TARI, Recep, (2010), Ekonometri, Umuttepe Yayınları
ÜNAL,H.,(2008), “İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi”, İstanbul
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13 Bahar, ss.339-350.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com