You are here

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (Giresun Üniversitesi Örneği)

Usage level of Metacognitive Reading Strategies of Turkish-Language Teacher Candidates (Giresun University Case)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of study is to determine the usage level of reading comprehension strategies of students educated in Turkish-language teaching. The sample survey consists of 123 students educated in Turkish-language teaching in Faculty of Education at Giresun University during 2010-2011 academic year. In research, Metacognitive Reading Comprehension Scales checked out validity and reliability, translated into Turkish by Çöğmen (2008) has been used. In data analysis, frequency and percentage distribution, mean, standard deviation have been calculated, and also benefited from t-test, one-way variance analysis and Bonferroni test. As a result; 1. Reading comprehension strategies is found to be "frequently used" for both two -dimension and all of scales. 2. Although students' reading comprehension strategies, in terms of "analytical strategies" are not significantly differs according to gender, differ significantly in favor of females. 3. In favor of first-grade students, while students' reading comprehension skills do not differ significantly in terms of "analytical strategies", no significant difference found in terms of "pragmatic strategies". 4. No significant difference found in frequency of usage of students' reading comprehension skills with respect to type of high school.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 akademik yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği'nde öğrenim gören 123 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çöğmen (2008) tarafından Türkçeye çevrilen, geçerlik ve güvenilirliği yapılan Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları, ortalama, standart sapmalar hesaplanmış; t-testi, tek yönlü varyans analizi, Bonferroni testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; 1.Öğrencilerin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri, ölçeğin iki boyutu ve tümü için "sık sık kullanırım" düzeyinde bulunmuştur. 2.Cinsiyete göre öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma sıklıkları, "analitik stratejiler" boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermezken "pragmatik stratejiler" boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir değişim göstermiştir. 3. Öğrencilerin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri sınıflara göre "analitik stratejiler" boyutunda istatistiksel olarak birinci sınıflar lehine anlamlı bir fark gösterirken "pragmatik stratejiler" boyutunda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 4.Lise türüne göre öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma sıklıkları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır.

REFERENCES

References: 

Akçamete, G. (1990). Okuma Akıcılığı ve Anlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, s.435-440.
Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Akyol, H. (2007). Okuma. İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Birincioğlu, E. (2006). Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarında, Orta Düzeyde, Üç Aşamalı Yaklaşım Modeli İçinde, Okuma Öncesi, Okuma Esnası ve Okuma Sonrası Etkinliklerinin Önemi Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri.
55
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
Carrell, P.L. (1998). Can Reading Strategies Be Successfully Taught?. The Language Teacher Online, Issue 22.03. Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Çöğmen, S. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
Çöğmen, S., A. S. Saracaloğlu (2010). Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, s. 91-99.
Demirel, Ö., M. Şahinel
(2006)
. Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. El-Koumy, A.S.A.K. (2004). Metacognition and Reading Comprehension: Current Trends in Theory and Research. Egypt: Anglo Egyptian Bookshop. http://www.eric.ed.gov (27.12.2010).
Gelen, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
Gelen, İ. (2004). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. Gourgey, A. F. (1998). Metacognition in Basic Skills Instruction. Instructional Science, 26 (1-2), s.81-96. Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
Hartman, Hope J. (1998). Metacognition in Teaching and Learning: An Introduction. Instructional Science, 26, s. 1-3. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. Kavcar, C., F. Oğuzkan, S. Sever (1997). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
Kıroğlu, M.K. (2002). Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Muhtar, S. (2006). Üstbilişsel Strateji Eğitiminin Okuma Becerisinde Öğrenci Başarısına Olan Etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
O'Malley, J.M., A.U. Chamot (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. New York: Cambridge University Pres.
Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şimşek, Y. (2005). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Taraban, R., M.
Kerr
, K. Rynearson (2004). Analytic and Pragmatic Factors in College Students' Metacognitive Reading Strategies. Reading Psychology, Vol: 25, s.67-81.
Temizkan, M. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Okuma Stratejilerinin Okuduğunu Anlama
Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Temizkan, M. (2008). Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu
56
Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, s.129-148. Topuzkanamış, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
Ünal, E. (2007). Metinler Arası Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Webster, R. (2002). Metacognition and the Autonomous Learner: Student Reflections on Cognitive Profiles and Learning Environment Development. http://www.osds.uwa.edu.au/ data/page/37666/Ray Webster.pdf (27.12.2010).
Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
Yıldız, C. (2006). Okuma ve Anlama Öğretimi. Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe
Öğretimi (Ed. Cemal Yıldız). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Yiğiter, K., A. Sarıçoban, T. Gürses
(2005)
. Reading Strategies Employed By ELT Learners At The Advanced Level. The Reading Matrix, V. 5, N. 1, s.124-139.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com