You are here

TÜRKYE’DE VE DÜNYADA AKILCI LAÇ KULLANIMI

IN TURKEY AND THE WORLD RATIONAL DRUG USE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Drug use health care services in which we live in the most important part of presentation. Pioneering new developments in medical treatment and a combination of diseases cause an increase in drug consumption. It is possible that used to take up to non-treatment diseases treatment, in order to obtain new and more secure drugs in development of drug consumption has increased. Increase in unnecessary consumption, which increases risk of patients to various damages. In addition high drug spending social security institutions brings heavy load.psycho-social impact of medication on the patient and the state budget due to load of economic rational drug use (rationalized) have been introduced. Drug expenditures depending on the country, although a significant portion of health care spending. This is why in recent years states of various measures. And Turkey, and attempts to save world watch, health insurance institutions, and through pharmacies cost studies are being carried out to reduce. Most of all these applications addressing social needs rational use of drugs.
Abstract (Original Language): 
çinde yasadıgımız yüzyılda ilaç kullanımı saglık hizmetleri sunumunun en önemli parçasıdır. Tıbbi tedavi yöntemlerindeki gelismeler ve yeni hastalıkların ortaya çıkması ilaç tüketiminde artısa neden olmustur. Eskiden tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavi edilebilmesi, yeni ve daha güvenli ilaçların gelistirilmesi de ilaç tüketiminde artısı getirmistir. Gereksiz tüketimdeki artıs, hastalara çesitli zararlar verme riskini artırmaktadır. Ayrıca yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik kurumlarına agır yük getirmektedir. lacın hasta üzerindeki psiko-sosyal etkisi ve devlet bütçesinde olusan ekonomik yük nedeniyle akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı ortaya çıkmıstır. laç harcamaları ülkelere göre degisiklik gösterse de, saglık harcamalarının önemli bir bölümünü olusturmaktadır. Bu nedenle son yıllarda devletler çesitli önlemler almaktadır. Hem Türkiye’de hem dünyada tasarruf girisimleri gözlenmekte, saglık sigortası kurumları ve eczaneler yoluyla maliyeti düsürmeye yönelik çalısmalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan en önemlisi akılcı ilaç kullanımının yaygınlastırılmasıdır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Özata, Musa: Aslan, Sebnem ve Mete Mustafa (2008), “Rasyonel laç Kullanımının
Hasta Güvenligine Etkileri: Hekimlerin Rasyonel laç Kullanımına Etki Eden
Faktörlerin Belirlenmesi”, II. International Patient Safety Congress, s.530
WHO (2001), “How to Developand Implement a National Drug Policy”, Geneva,
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2283e/s2283e.pdf (10.05.2013)
Abacıoglu, Nurettin (2005), “Akılcı laç Kullanımı” Üniversite ve Toplum Dergisi, Aralık
2005, Cilt 5, Sayı 4, s. 251
WHO (2002), “Promoting Rational Use of Medicines: Core Components”,
http://apps.who.int/medicinedoes/pdf (08.12.2012)
Laing, R.O. (1990), “Rational Drug Use: An Unsolved Problem”, Tropical Doctor 1990,
20: 101–103
WHO (1987), “Rational Use of Drugs” World Health Organization Report of the
Conference of Experts, Nairobi,
Aydın, Burç ve Gelal Ayse (2012) “Akılcı laç Kullanımı: Yaygınlastırılması ve Tıp
Egitiminin Rolü” DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 26, s.57
Ulusoy Hasan Basri ve Sumak Tuncay (2011) “Kayseri’de Pratisyen Hekimlere Verilen
Groningen Modeli Akılcı laç Kullanımı Egitiminin Degerlendirilmesi”, Erciyes Tıp
Dergisi, 33(4), s.310
Senol Mustafa (2010) “Koruyucu Hekimlik Açısından Dermatolojide Akılcı laç
Kullanımı”, Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, s.145
OECD (2012) “OECD Health Data 2012”, http://www.oecd.org/health/healthsystems/
oecdhealthdata2012.htm (20.04.2013)
Melli M.(2004) “Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, T Klin J MedScience, Farmakoloji Özel
Dergisi, 2(2),
Yapıcı Gülçin: Balıkçı Sezen ve Ugur Özge,(2001) “Birinci Basamak Saglık
Kurulusuna Basvuranların laç Kullanımı Konusundaki Tutum ve Davranısları”,
Dicle Tıp Dergisi, 38(4), s.459
Gökalp Osman ve Mollaoglu Hakan (2003) “Uygunsuz laç Kullanımı”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (2), s.17
T.C. Saglık Bakanlıgı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Baskanlıgı Hıfzıssıhha Mektebi
Müdürlügü Sonuç Raporu, Akılcı laç Kullanımı Çalıstayı, 22–23 Aralık 2006
Acar Aylin ve Yegenoglu Selen (2005), “Akılcı laç Kullanımı Penceresinden
Farmoekonomi ve Hastane Formülerleri”, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, s.207

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com