You are here

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF ÖSS, ACADEMIC AND KPSS ACHIEVEMENTS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES AS REGARDS VARIOUS VARIATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study the examination of the primary school candidates’ grades taken from Student Selection Exam (ÖSS), Official Personnel Selection Exam (KPSS) and their academic success points in terms of the variations of gender and the type of education were taken into consideration. This study is descriptive and the data were obtained on the basis of document scanning. According to the findings, it was found out that the differences within ÖSS grades are meaningless in terms of the gender of Primary School Teacher Candidates while those between grades of KPSS and academic success points are meaningful. It was also found out that the differences among academic points in terms of The Primary School Teacher Candidates’ education type is meaningless while those between ÖSS and KPSS grades are meaningful. A meaningful relationship was found between the ÖSS and KPSS grades and the academic points, while a meaningless one was found between ÖSS and KPSS.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve akademik başarı puanlarının cinsiyet ve öğretim şekli değişkenleri açısından incelenmesi konu edilmiştir. Araştırma betimseldir ve veriler belge taramasına dayalı olarak elde edilmiştir. Bulgulara göre, Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyete göre ÖSS başarı puanları arasındaki farkın anlamsız; akademik başarı puanları ve KPSS başarı puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim şekline göre akademik başarı puanları arasındaki farkın anlamsız; ÖSS ve KPSS başarı puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS ve KPSS başarı puanları ile akademik başarı puanları arasında anlamlı; ÖSS ve KPSS başarı puanları arasında anlamsız bir ilişki bulunmuştur.
479-486

REFERENCES

References: 

6.BİRCAN, İsmail. (2005) Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği ve İstihdam Sorunu, Eğitim 1. Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, s.207, Ankara.
AKSU, Meral. (2005) Eğitim Fakültelerinin Değişen Rolleri ve Avrupa Boyutu, Eğitim 2. Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, s.25–26, Ankara.
GÜRBÜZTÜRK, Oğuz ve GENÇ, S. Zeki. (2004) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik 3. Mesleğine İlişkin Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7, s.49.
GENÇ, S. Zeki. (2005) Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Meselemiz, Atatürk Üniversitesi Ka4. zım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, s.87.
YILMAN, Mustafa. (2006) Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri, Nobel Yayın 5. Dağıtım, s.9, Ankara, 2. Baskı.
AKYÜZ, Yahya. (2005) Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayınları, s.344–347, Ankara, 9. 6. Baskı.
BAŞAR, Erdoğan. (2004) Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri,7. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s.203, İstanbul.
DUMAN, Tayyip. (1998) Cumhuriyetimizin 75. Yılında Öğretmen Yetiştirme Sistemi8. miz ve Sorunları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:139, s.36–43.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit. (1999) Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi, Tekışık 9. Yayıncılık, s.107, Ankara.
ERGÜN, Muammer. (2005) İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS’deki Ba10. şarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13 No: 2, s.312.
DİLEKMEN, Mücahit, ERCOŞKUN, M. Hanifi ve NALÇACI, Ahmet. (2005) Öğretmen 11. Adaylarının Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, s.306–307.
ERASLAN, Levent. (2005) Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sı12. navı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi, http://www.insanbilimleri.com
YÜKSEL, Sedat. (2004) Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) 13. Değerlendirilmesi, XIII . Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
ESKİCUMALI, Ahmet. (2002) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Editör: Yüksel ÖZDEN, 14. Pegem A Yayıncılık, s.10, Ankara, 2. Baskı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com