You are here

İLKÖĞRETİM 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2008 YILI ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ(VAN İLİ ÖRNEĞİ)

THE EVALUATION OF THE NEW SCIENCE AND TECHNOLOGY CIRRICULUM FOR THE 8TH CLASSES AT PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS’ OPINIONS (SAMPLE OF VAN)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, teachers’ opinions about 8th grade science and technology program which has been applied since 2008-2009 instruction year is determined.Participants of this study were randomly selected 117, 8th grade science/science and technology teachers who were working at the primary schools in city of VAN center and districts. Survey model was used in this study. Scale which was developed by Yıldırım and Alp (2007) was used to collect data in study. Percentages, frequencies, mean, standard deviation, “T-test” and “one way ANOVA” were used in the analysis of the data. The purposes of the science and technology, content, learning- teaching period and evaluation were studied and teachers indicated that they have generally positive opinions about them.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile Türkiye’de 2008-2009 öğretim yılında uygulanmakta olan ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı hakkındaki öğretmen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evreni Van ilinde bulunan Van Merkez ve merkeze bağlı ilçelerde ilköğretim okullarında görev yapan 8. sınıf Fen ve Teknoloji öğretmenleri oluşturmaktadır. Van merkez ve ilçelerinde görev yapan 117 Fen ve Teknoloji öğretmeni gelişi güzel seçilerek örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla Yıldırım ve Alp (8) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde, frekans değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, “t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” kullanılmıştır. Araştırma; amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci, öğretim yöntemleri ve değerlendirme boyutlarında ele alınmıştır. Ele alınan tüm boyutlarda öğretmenlerin olumlu görüş belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

1. M.E.B. (2006). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 6,7 ve
8. Sınıflar”, MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü,.
2. Bayal, A. (1997).”İlk ve Orta Öğretimde Fen-Fizik Eğitimi Sempozyumu”, Türk Fizik Vakfı
Yayınları, Ankara, s. 24.
3. Ayas Kör, S. (2006). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinde Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde
Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bütünleştirici Öğrenme Kuramına
Dayalı Geliştirilen Materyallerin Etkisi”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, s.23.
4. Aydoğdu, M., ve Kesercioğlu, T. (2005).“İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi”,Anı
Yayıncılık, Ankara, s.59 5. Kaptan, F., “Fen Bilgisi Öğretimi”,(1999). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s.38.
6. Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). “Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım”, Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, s.21(1) 139-148.
7. Karatepe, A., Yıldırım, H. İ., Şensoy, O., Yalcın, N. (2004). “Fen Bilgisi Öğretim Amaçlarının
Gerçekleştirilmesinde Mevcut Fen Bilgisi Müfredat Programının Amaçlar Boyutunda
Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi,
s.5 (2), 165-175.
8. Alp, M. ve Yıldırım, A. (2007). “İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Müfredat
Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Sayfa:41.
9. Tavşancı, E. ve Özdamar, K. (1999). “Paket Programlarla İle İstatiksel Veri Analizi I.”
Kepan Kitapevi, Eskişehir, Sayfa:522,
10. Değirmenci, U. (2007). “İlköğretim 4., 5., 6. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim
Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
11. Tatar,Ö. (2007). “4 ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen
Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
12. Belli, Ş. (2009). “Yenilenen İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Sayfa:40.
13. Kara, S. (2008). “İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Fen ve Teknoloji Dersi Öğretimi Yapan
Öğretmenlerin Yeni 2005 Yılı Fen Ve Teknoloji Programının Uygulamasıyla İlgili Görüş
ve Değerlendirmeleri (Afyonkarahisar İl Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
14.Kütükçü, Yunus. (2010). “İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2007 Yılı Öğretim
Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi( Tokat İli Örneği)”, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan, s.17.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com