You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF THE DEMOCRATlC ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS AND TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is a descriptive research in the scanning model. As for data collection, “Democratic Attitude Scale” developed by Gözütok (1995) has been used. This scale is applied to 200 pre-service teachers studying at Faculty of Education in Gazi University in the 2010- 2011 academic year and to 200 teachers teaching at a primary school in Mamak district in Ankara. As a result of this study, democratic attitudes of pre-service teachers and teachers do not vary significantly. Also, it has been found that pre-service teachers and teachers have midlevel democratic attitudes. While there is not any significant difference in democratic attitudes of pre-service teachers in terms of the sex variable, the sex variable has constituted a noticeable difference on democratic attitudes of teachers in favor of women. While democratic attitudes of teachers who have high-income are more positive than those who have low-income, high level of income has not had any positive effect on democratic attitudes among pre-service teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve görevdeki öğretmenlerin demokratik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülmüş bu araştırmada Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği”, 2010-2011eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı ile Mamak ilçesinde ilköğretimde görev yapan 200 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, demokratik tutumların öğretmen adayı ve öğretmen olma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarında cinsiyet değişkeni demokratik tutum üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken öğretmenlerde kadınların lehine anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Gelir düzeyi yüksek olan öğretmenlerin demokratik tutumları, gelir düzeyi düşük olan öğretmenlere göre daha olumlu iken öğretmen adaylarında gelir düzeyinin yükselmesi demokratik tutumlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmamıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akın, U. ve Özdemir, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı 2, ss188-198.
Alobiedat, A. Saraierh, R. (2009). The Degree of Democratic Practicing in the Classroom by Teachers,
European Journal of Social Sciences – Volume 9, Number 1.
Atasoy, A. (1997). İlköğretim İkinci kademede demokrasi eğitimi ve ilköğretim ikinci kademe öğretmen
ve öğrencilerin demokratik tutum ile davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aydemir, H. Ve Aksoy, D. A (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Demokratik Tutumlarının Bazı Değişkenlerle
İlişkisi: Malatya Örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 12-1 Yıl: 2010.
Başar, H. (1997) Sınıf Yönetimi. Ankara: PEGEM.
Beane, J.A. (2005). A Reason To Teach: Creating Classrooms Of Dignity And Hope. Portsmouth,
NH: Heinemann.
Bulut, N. (2006). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Demokratik Tutumları ile Çeşitli Değişkenler
Arasındaki İlişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Kış 2006, Sayı 45, ss: 37-59.
Büyükkaragöz, S. ve Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik Tutumları. Eğitim
Yönetimi Dergisi. Yıl 2, Sayı 3, Yaz 1996, ss. 353-365.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
Çankaya, H. İ. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Demokrasiye İlişkin Tutumlarını Etkileyen
Bazı Etkenler Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2)
945-960.
Çankaya D. ve Seçkin, O. (2004). Demokratik değerlerin benimsenmesi açısından öğretmen ve
öğretmen adaylarının görüş ve tutumları. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (ss.
461-466). (20-21 Mayıs 2004). Çanakkale.
Demirbolat, A. O. (1999) Demokrasi ve Demokratik Eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
Sayı 18. S229-244.
Demirbolat, A. (1997). Eğitim-Demokrasi İlişkisi: Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi. L. Küçükahmet
(Ed.). Eğitim Bilime Giriş, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi.
572 Kadir KARATEKİN, Zihni MEREY, Zafer KUŞ...
Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Demircioğlu, H. İ., Mutluer, C. Ve Demircioğlu, E. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının
Demokratik Öğretmen Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:
19, No: 2, ss.577-586.
Doğanay, A., Çuhadar, A. ve Sarı, M. (20-21 Mayıs 2004). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin
Demokrasi Anlayışlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Demokrasi
Eğitimi Sempozyumu (ss. 461-466). Çanakkale.
Ektem, S. I. ve Sünbül, M. A. (2011). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Bir
Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, ss. 159-
168.
Ercoşkun, H. M. ve Nalçacı, A. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik
Tutumlarının İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 180. ss. 204-215.
Erdem. A. R., Sarıtas E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Davranışlarının
Demokratikliğine ilişkin Algıları (PAÜ Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, Konya.
Genç, Z. S. (2006) Demokratik Kazanımların Gerçekleştirilmesinde İlköğretim Öğretmenlerinin
Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 171.Yaz.
Genç, Z. S. ve Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı 22. ss. 10-22.
Genç, Z. S. ve Kalafat, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Empatik Becerilerinin
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19, ss. 211-
222.
Gömleksiz, M. N. Ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları), Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-14.
Gömleksiz, N. M. ve Kan, Ü.A. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına
Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi
Örneği), Milli Eğitim Dergisi, Sayı 178. ss. 44-64.
Gözütok, D.(1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
Gürşimşek, I. ve Göregenli, M. (2004), Öğretmen adayları ve öğretmenlerde demokratik tutumlar,
değerler ve demokrasiye ilişkin inançlar, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu,
20-21 Mayıs, Çanakkale.
Henderson, J.G. (2001). Reflective Teaching Professional Artistry Through Inquiry. New Jersey:
Macmillan Publishing Company.
Hotoman, D. (2010). Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı, Kuramsal Eğitimbilim,
3 (1), 29-42.
Jacobsen, D. and Others. (1985). Methods For Teaching, A Skill Approach, 2 Ed, Columbus: Charles
and Merril Pub. Comp.
Karadağ, E., Baloğlu N., Yalçınkayalar, P. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler
Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine
İlişkisel Bir Araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (12), 65-82.
Karahan, F. T., Sardoğan, E.M., Özkamalı, E. ve Dicle, N. A. (2006). Öğretmen Adaylarında Demokratik
Tutum, Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı 30, ss. 149-158.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
Kılıç, D., Erçoşkun, H. ve Nalçacı, A. (2004). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının DemokÖğretmen
Adayları ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çesitli... 573
May 2013 Vol:21 No:2 Kastamonu Education Journal
ratik Tutumları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, s.2-3, ss.9-19.
Mosher, R., Kenny, R. A., & Garrod, A. (1994). Preparing for Citizenship: Teaching Youth to Live
Democratically. Westport, CT: Praeger.
Nalçacı, A. ve Ercoşkun, H.M. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, KKEFDI]OKKEF, Sayı 14. Ss. 241-257.
Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde Demokrasi Eğitimi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
Cilt 7, Sayı 1, ss. 938-946.
Ravitch, D. (1991). Democracy: What İt İs And How To Teach It. Social Studies: March/April 91.
Vol.82. (Issue.2). P 50.6p.
Şahin, A. (1995). İlköğretim okullarında yönetimin demokrasi ve otokrasi boyutları arasındaki
yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Saracaloğlu, A. S., Evin, İ., Varol, S. R. (2004). İzmir İlinde Çeşitli Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenler
ile Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Karsılaştırmalı Bir Araştırma.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:4/2, Ankara.
Sarı,M. Sadık, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları (Çukurova Üniversitesi Örneği)”,
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 67-82.
Taçman, M. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları, www.worldeducationcenter.
org/index.php/cjes/article/.../6/9. Erişim Tarihi: 08.04.2013.
Tekin, M., Yıldız, M., Lök, S. ve Taşğın, Ö. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim
Gören Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Demokratik Tutum Düzeylerinin
İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, ss.
204-212.
Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com