You are here

9. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılar Konusundaki Hata Ve Kavram Yanılgıları

Mistakes And Misconceptions Of 9th Class Students Regarding To Natural Numbers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mistakes and misconceptions regarding to natural numbers of 9th class students and whether these mistakes and misconceptions demonstrated any significant difference depending on the gender has been investigated in this study. This study was carried out with 321 students at 9th class who have being educated in Anatolian High Schools located in Istanbul City Şişli Province in the education training year of 2011-2012. The Diagnosis Test was used as a data collection instrument. Qualitative and quantitative researching methods were utilized in this study. At the end of the investigation, it has been determined that students had a lot of mistakes and misconceptions regarding to natural number. Also these mistakes and misconceptions were determined as not demonstrating a significant difference depending on the genders.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 9. sınıf öğrencilerinin doğal sayılar konusundaki hata ve kavram yanılgıları ile bu hata ve kavram yanılgılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Şişli İlçesi Anadolu liselerinde öğrenim gören 321 9. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan Teşhis Testi kullanılmıştır. Araştırmada hem nitel hem de nicel yöntemlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin doğal sayılar konusunda pek çok hata ve kavram yanılgılarının olduğu, bu hata ve kavram yanılgılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acharjya, D. P. (2009). Fundamental Approach to Discrete Mathematics (2nd Edition). Daryaganj,
Delhi: New Age International Ltd.
Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında karşılaşılan
kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Aydın, E. ve Delice, A. (2010). Ölçme ve Değerlendirmeye Kavram Yanılgıları Perspektifinden
Bir Bakış. Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. (Ed.), Matematiksel Kavram
Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (ss. 393-433). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Baki, A. (1998, Eylül). Cebirle ilgili işlem yanılgılarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen
Bilimleri Eğitimi Sempozyumu bildiri kitabı (ss. 46-49). Trabzon: KTÜ.
Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. İstanbul: Bilge Matbaa.
Balcı, M. (1997). Matematik Analiz Cilt: 1. Ankara: Bilim Yayınları.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Anka1288
Hayri ÖZDEŞ, Ayşe ELİTOK KESİCİ...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
ra: ÖSYM Yayınları.
Baykul, Y. (2005). İlköğretim Matematik Öğretimi (1-5 Siniflar) (8. Baskı). Ankara: Pegem
Akademi Yayıncılık.
Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki
İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uludağ Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22(2), 529-550.
Bunt, L. N. H., Jones, P. S. & Bedient, J. (1988). The Historical Roots of Elementary Mathematics.
Mineola, New York, USA: Courier Dover Publications.
Clegg, B. (2003). A Brief History of Infinity: The Quest to Think the Unthinkable. London:
Robinson Publishing.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (1998). A Quide to Teaching Practice (Fourth Edt.).
London and New York: Routledge.
Cupillari, A. (2005). Nuts and Bolts of Proofs. Burlington, MA, USA: Academic
Press.
Çepni, S., Ayas, A., Johnson D. ve Turgut, F. (1997). Fizik Öğretimi. Ankara: YÖK.
Dane, A. (2008). İlköğretim Matematik 3. Sınıf Öğrencilerinin Tanım, Aksiyom ve Teorem
Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 495-506.
Dauben, J. W. (1979). Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite. Boston:
Harvard University Press.
Er, H. ve Ünlü, A. A. (2011). Ortaöğretim Matematik 9 Ders Kitabı. Ankara: Nova.
Fishbein, E. (2001). Tacit Models and Infinity. Educational Studies in Mathematics, 48, 309-329.
Gagne, R. M. (1977). The conditions of learning (Third Edition). New York: Holt, Rinehart
and Winston.
Güneş, B. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram
Yanılgıları. Ankara: Gazi Kitabevi.
Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986). Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics,
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Hiebert, J. and Carpenter, T. (1992). Learning and Teaching with Understanding. D. Grouws
(Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 65-97). New
York: Macmillan Publ. Comp.
İşleyen, T. ve Işık, A. (2003). Conceptual and Procedural Learning in Mathematics, Journal
of the Korea Society of Mathematics Education Series D: Research in Mathematics Education,
7(2), 91-99.
Jones B. F. & Idol L. (1990). Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
Kar, T., Çiltaş A. ve Işık, A. (2011). Cebirdeki Kavramlara Yönelik Öğrenme Güçlükleri Üzerine
Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 939-952.
Karaer, H. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Madde Konusundaki Bazı Kavramların Anlaşılma
Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 199-210.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
9. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılar Konusundaki Hata Ve Kavram... 1289
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Kaynak, M., Narlı, S., Köroğlu, H., Çelik, A. ve Alkan, H. (2000, Eylül). 9., 10. ve 11. sınıf
öğrencilerinin 9. sınıf matematik dersinde düştükleri bazı kavram yanılgılarının belirlenmesi
ve çözüme yönelik öneriler. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Kendal, M. (2001). Teaching and learning introductory differential calculus with a computer algebra
system. Unpublished Doctorate Dissertsation. The University of Melbourne, Melbourne.
Krantz, S. G. (2003). Calculus Demystified. NC, USA: The McGraw-Hill Comp., Inc.
Leavy, A.M. & O’Loughlin, N. (2006). Preservice Teachers Understanding of the Mean: Moving
Beyond the Arithmetic Average. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, 53-90
Linn, M. C. & Kessel, C. (1996). Success in Mathematics: Increasing Talent and Gender
Diversity Among College Majors. J. Kaput, A. H. Schoenfeld and E. Dubinsky (Ed.),
Research in Collegiate Mathematics Education II. USA: American Mathematical Society.
Lorenz, H. & Lupart, J. (2001, May). Gender differences in math, english, and science for
grade 7 and 10 students-expectations for success. Presented at the Canadian Society for
Studies in Education. Quebec, Canada.
Mayer, R. E. (1987). Educational Psychology: A Cognitive Approach. Little, Toronto: Brown
& Company.
MEB. (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar
Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.
Nesher, P. (1987). Towards an Instructional Theory: The Role of Students Misconceptions.
For the Learning of Mathematics, 7(3), 33-40.
Öksüz, C. (2010) İlköğretim Yedinci Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin “Nokta, Doğru ve
Düzlem” Konularındaki Kavram Yanılgıları, İlköğretim Online Dergisi, 9(2), 508–525.
(2013, Ekim 18).
Özmantar, F. M. (2010). Sonsuzluk Kavramı: Tarihsel Gelişimi, Öğrenci Zorlukları ve Çözüm
Önerileri. Bingölbali, E. ve Özmantar, M. F. (Ed.), Matematiksel Kavram Yanılgıları ve
Çözüm Önerileri (ss. 151-178). Ankara: Pegem Akademi.
Porter, M. and Masingila, J. (2000). Examining the Effects of Writing on Conceptual and
Procedural Knowledge in Calculus. Educational Studies in Mathematics, 42: 165-177.
Reid, C. (2006). From Zero to Infinity: What Makes Numbers Interesting. Natick, Massachusetts,
USA: A K Peters Ltd.
Soylu, Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik Derslerinde Kavramsal ve İşlemsel Öğrenmenin
Dengelenmesinin Önemi Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),
83-95.
Stone, K. (2001). Girls’ math scores could indicate success and aspirations. Academic
Report, Texas A&M University, Texas.
(2013, Ekim 18).
Tall, D. (1993). Students’ difficulties in calculus. proceeding of working group 3 on students’
difficulties in calculus (pp. 13-28). ICME-7, Quebec, Canada.
Tözluyurt, E. (2008). Sayılar öğrenme alanı ile ilgili matematik tarihinden seçilen etkinliklerle
yapılan dersler hakkında lise son sınıf öğrencilerinin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
1290 Hayri ÖZDEŞ, Ayşe ELİTOK KESİCİ...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Turanlı, N., Keçeli, V. ve Türker, N. K. (2007). Ortaöğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karmaşık
Sayılara Yönelik Tutumları ile Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları
ve Ortak Hataları, BAÜ FBE Dergisi, 9(2), 135-149.
Ünal, Ç. (2008) Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Coğrafya Eğitimine Yansımaları. Erzurum:
Eser Matbaası.
Van de Wella, J. E. (1989). Elementary School Mathematics. Richmond, Virginia, USA: Virginia
Commonwealth University.
Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları,
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483.
Yılmaz, Z. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram
yanılgıları (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir.
Wrede, R. & Spiegel, M. R. (2002). Theory and Problems of Advanced Calculus (2nd Edition).
NC, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Zembat İ.Ö. (2010). Kavram Yanılgısı Nedir?. Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H.
(Ed.), Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (ss. 1-8). Ankara: Pegem
Akademi Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com