You are here

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Determination Of Teachers’ Multicultural Competence Percaptions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The basic aim of this research is determining teachers’ multicultural competence perceptions depending on various variants. With this aim teachers’ multicultural competence perceptionsis examined according to these independent variants: gender, the city where teachers spend most of their lives, severance, the type of school and democratic attitude. 413 teachers who work at primary schools, secondary schools, high schools and occupational technical high schools in Bahçelievler, Bakırköy and Bağcılar district which are on the European side of İstanbul in 2012-2013 educational term have taken part in this research. Data of this research has been collected via perceptions of multicultural competence scale which was developed for lecturers by Başbay and Kağnıcı (2011) and democratic attitude scale developed by Gözütok (1995). Based on findings of this research it has been seen that teachers perceive themselves “highly enough” on multicultural competence and awareness which constitutes these competences, aspects of knowledge and skills. What’s more it has been concluded that there are differences between teachers’ perceptions of multicultural competence and awareness which constitutes this competence, perception on knowledge and skills according to these variants: cities they spend most of their lives, severances and type of school but there has been no differences according to gender.It has been seen that there is a positive relation between teachers’ multicultural competence perception and their democratic attitudes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı çeşitli değişkenlere göre öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının belirlenmesidir. Bu amaç dahilinde öğretmenlerin cinsiyet, yaşamının büyük bir bölümün geçirdiği yerleşim yeri, kıdem, öğretim kademesi ve demokratik tutum bağımsız değişkenlerine göre çokkültürlü yeterlik algıları incelenmiştir. Çalışmaya, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan Bahçelievler, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerindeki resmi ilkokul, ortaokul, genel lise ve mesleki-teknik lisede görev yapan 413 öğretmen katılmıştır. Veriler Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından öğretim elemanlarına yönelik geliştirilen “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ve Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin çokkültürlü yeterliklerini ve bu yeterliği oluşturan farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarında kendilerini “yeterli” algıladıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin algılarının yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerleşim yeri, kıdem ve öğretim kademesi değişkenlerine göre farklılaştığı fakat cinsiyete göre değişim göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algıları ile demokratik tutumları arasında ise pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Almog, O. (2005). Teachers’ democratic and efficacy beliefs and styles of coping with behavioral
problems of pupils with special needs. ISEC (2005). Retrievedfromhttp://www.
isec2005.org.uk/isec/abstracts/papers_a/almog_o.shtml
APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational
change for psychologists. Retrieved from http://www.apa.org/pi/oema/resources/
policy/multiculturalguidelines.aspx
Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu
iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
Balı, Ş. A. (2001). Çokkültürlülük ve sosyal adalet, öteki ile barış içinde yaşamak. Konya: Çizgi.
Banks, J. A. (1998). Curriculum transformation. in James A. Banks (Ed.), An introduction to
multicultural education,2, 21-34.
Banks, J. A. (1994). Transforming the mainstream curriculum. Educational Leadership, 5 1
(8), 4-8.
Banks, J., Banks, C., Cortés, C. E., Hahn, L. C., Merrifield, M. M., Moodley, A. K., Murphy-
Shigemitsu, S., Osler, A., Park, C. &Parker, C. W. (2005). Democracy and diversity: Principles
and concepts for educating citizens in a global age. Seattle: University of Washington.
974 Canan BULUT, Alper BAŞBAY...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Başbay, A. ve Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen
yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34, 30-43.
Başbay, A. ve Kağnıcı, Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme
çalışması. Eğitim ve Bilim, 36, 199-212.
Barry, N. H. & Lechner J. V. (1995). Pre-service teachers’ attitudes about and awareness of multicultural
teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 11(2), 149-161.
Cemaloğlu, N. ve Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı
değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 34, 27- 40.
Cogan, J. J. & Pederson, P, V. (2001). The development of civic values: case study of the United
States of America. International Journal of Educational Research, 35, 61-76.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Edition)
London: Routledge-Falmer.
Çoban, A. E., Karaman, G. N. ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara
yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 126-131.
Day, C. (2002). School reform and transitions in teacher professionalism and identity. International
Journal of Educational Research, 35, 677-692.
Demir, S. (2012). Çokkültürlü eğitimin Erciyes Üniversitesi öğretim elemanları için önem
derecesi. Turkish Studies7(4), 1453-1475.
Demoulin, D. F. & Kolstad, R. (2000). Assessing the gains of behavioral dynamics essential
for success in a democracy for teacher education. College Student Journal, 34 (3), 417.
Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir
araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(24), 87-96.
Ersoy, A. (2013). Türk öğretmen adaylarının kültürlerarası deneyimlerinde karşılaştıkları sorunlar:
Erasmus değişim programı örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (168), 154-166.
Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education,
53, 106-116. Retrieved from http://www.sagepub.com/eis/Gay.pdf
Gorham, R. G. (2001). Multicultural teaching competence as perceived by elementary school
teachers. Phd Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
Gömleksiz, M. N ve Kan, A. Ü. (2008). Eğitim fakültesi ve tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıtlı öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi
örneği. Milli Eğitim Dergisi, 178, 43-64.
Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.
Herron, K., Green, J., Russell, F. A., & Southard, M. (1995). Evaluation of multicultural
education in schools from the teachers’ perspective. Annual Meeting of the American
Educational Research Association. Retrieved from ERIC, ED384635.
Hong, E., Troutman, P., Hartzell, S. & Kyles, C. (2010). What influence the development of
multicultural teaching competencies? The Journal Of Multiculturalism in Education, 5(2).
Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners öğretmen dereceleme ölçeği-yenilenmiş
kısa: Türkiye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (167), 82-97.
Karacaoğlu, Ö. C. (2009). Öğretmenlerin sınıf içi yeterliklerine ilişkin bir araştırma. Ankara
Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi... 975
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (30), 62-78.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20.baskı). Ankara: Nobel.
Kitsantas, A. (2011). Teacher efficacy scale for classroom diversity (Tescd): A Validation
Study. Retrieved from http://www.ugr.es/~recfpro/rev161ART3en.pdf
Kurnaz, M. A. ve Yiğit, N. (2010). Fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği.
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,4 (1), 29-49.
Kurnaz, A. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Marri, A. R. (2005). Building a framework for classroom-based multicultural democratic
education: Learning from three skilled teachers. Teachers College Record 107 ( 5 ) ,
1036-1059.
Määttä, S. (2008). Teachers’ perceptions of multicultural education and their competence
to teach children from different cultural backgrounds. Pro Gradu -Thesis. University of
Jyväskylä, Israel.
Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Öğretmen yeterlikleri kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Mwonga, C. (2005). Multicultural education: New path toward democracy, reenvisioning.
Education and Democracy, 15, 1-16.
Özhan, İ. (2006). Farklılaşmanın özel görünümleri olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek kültürel çeşitlilik ve siyasi teori. Bilge
Tanrıseven (Çev.). Ankara: Phonix.
Pavone, M. C. (2011). Preparing secondary mathematics teachers for California: Attitudes
and beliefs towards issues of diversity before and after a 10-week multicultural education
component. The Journal of Multiculturalism in Education,7, 1-23.
Perkins, R. M. (2012). The multicultural awareness, knowledge, skills and attitudes of prospective
teachers: A quantitative and heuristic phenomenological study. Phd Thesis. University
of Missouri-Kansas.
Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. I n -
ternational Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 154-164.
Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çokkültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi,42, 334-343.
Reiter, A. & Davis, S. N. (2011). Factors influencing pre-service teachers’ beliefs about student
achievement: Evaluation of a pre-service teacher diversity awareness program. Multicultural
Education, 18 (3), 41-46
Spiecker, B. & Steutel, J. (2001). Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in
the Netherlands. International Journal of Educational Research, 35, 293-304.
Szabo, S. & Anderson, G. (2009). Helping teacher candidates examine their multicultural
attitudes. Educational Horizons, 87 (3), 190-197.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Temel ilkeler ve LİSREL uygulamaları.
Ankara: Ekinoks.
Taylor, C, Appiah, K. A., Habermas, J., Rockefeller, S. C., Walzer, M. & Wolf, S. (2010).
Çokkültürcülük tanınma politikası. İstanbul: Yapı Kredi.
976 Canan BULUT, Alper BAŞBAY...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Toprak, G. (2008). Öğretmenlerin çokkültürlü tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik
çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Taşar, H. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği genel
yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. II Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları
ve Sorunları Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 310). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Titrek, O., Önder, İ. ve Karslı, İ (2009). Sosyo-kültürel ve yönetsel açıdan çokkültürlü eğitime
ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İzmir.
Villegas, A. M. & Lucas, T. (2002). Educating culturally responsive teachers. A coherent
approach. NewYork: State University.
Yıldırım, T. (2011). Kitap tanıtım ve değerlendirmeleri. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 10 (19).
Yazıcı, S., Başol, G. ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları: Bir güvenirlik
ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37, 229-242.
Zehir T. E. ve Yavuz, A. (2011). Democratic values and teacher self-efficacy perceptions: A
case of pre-service English language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher
Education, 36 (8), Retrieved from http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol36/iss8/3

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com