You are here

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation Of Techno-Pedogogıcal Sufficiency Of Prospect Pedagogical Formation Education Teachers In Terms Of Several Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The present study aims to investigate the sufficiency of the prospect pedagogical formation education teachers which was referred as the Technological Pedagogical Field Information (TPAB) on effective technology usage in education environment. The relevant data was collected from totally 229 prospect teachers, 86 of whom 86 female and 143 male respondents. It was investigated that whether there is statistically significant difference among TPAB sufficiency scores of prospect teachers according to their gender, major, age group, and computer usage levels. According to study results, it was found that TPAB sufficiency levels of prospect teachers were on medium level; and there was statistically significant difference among them according to their majors, age groups and computer usage levels; and that there was no significant difference according to their genders except the sub-dimension concerning technology knowledge.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının, öğretim ortamında etkin teknoloji kullanımı olarak tanımlanan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin incelenmesidir. Veriler 86’sı kız ve 143’ü erkek olmak üzere toplam 229 öğretmen adayından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, bölümlerine, yaş gruplarına ve bilgisayar kullanım düzeylerine göre TPAB yeterlilik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının TPAB yeterlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, bölümlerine, yaş gruplarına ve bilgisayar kullanım düzeylerine göre puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, cinsiyetlerine göre ise teknoloji bilgisi alt boyutu dışında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Archambault, L. & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators
in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education,
9(1), 71-88.
Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi?
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
Baki, A. ve Kartal, T. (2004). Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin
Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1),27-46
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. Pegem-A Yayınları. Ankara.
Cox, S. & Graham, C.R. (2009). Diagramming TPACK in practice: Using an elaborated model
of the TPACK framework to analyze and depict teacher knowledge. Tech Trends, 53(5),
60-69.
Georgina, D., A. & Hosford, C., C. (2009). Higher education faculty perceptions on technology
integration and training. Teaching and Teacher Education, 25, 690-696.
Harris, J. B., Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical content
knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Annual Meeting of the
American Educational Research Association, Chicago, IL.
Koh, J.H.L., Chai, C.S. & Tsai, C.C. (2010). Examining the technological pedagogical content
knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer
Assisted Learning, 26, 563–573.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
Kaya, O. N. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin
ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. Tübitak-Sosyal ve Beşeri
Bilimler Araştırma Grubu Projesi-1001. (Proje No: 109K541).
Kaya, Z., & Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57–83.
Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2009). What is technologicalpedagogicalcontentknowledge? ContemporaryIssues
in Technology and TeacherEducation, 9(1), 60-70.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation
and Technology. (Ed.), Handbook of technological pedagogical content knowledge
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının... 1339
May 2016 Vol:24 No:3 Kastamonu Education Journal
(TPCK). New York: Routledge.
Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the Development of Teacher Knowledge
in a Design Seminar: Integrating Content, Pedagogy and Technology. Computers &
Education, 49(3), 740-762.
Koehler, M.J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology?
The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational
Computing Research, 32(2), 131-152.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15, 4–14.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework
for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Mishra, P., & Koehler, M. (2005). Educational technology by design: Resultsfrom a survey assessing
its effectiveness. Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher
Education International Conference 2005, (pp. 1–7).
Ömer Şimşek, Servet Demir ve Birsen Bağçeci, İ. K. (2013). Examining Technopedagogical
Knowledge Competencies of Teacher Trainers in Terms of Some Variables. Ege Eğitim
Dergisi, 14(1), 1–23.
Öztürk, E. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2),
223–228.
Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye
uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
Mihra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework
for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
Russell, M., Babell, D., O’dwyer, L. ve O’Connor, K. (2003). Examining teacher technology
use: Implications for pre-service and in service teacher preparation. Journal of Teacher
Education, 54(4), 297-310.
Schmidt, D.A., Baran, E., Thompson, A.D., Mishra, P., Koehler, M.J. ve Shin, T.S. (2009).
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation
of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology
in Education, 42(2), 27.
Shin T.S., Koehler, M. J., Mishra, P., Schmidt, D. A., Baran, E., & Thompson, A. D. (2009).
Changing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Through Course Experiences.
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International
Conference 2009, (pp. 4152-4159).
Sancar-Tokmak, H., Konokman, G. Y., & Yelken, T. Y. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının
İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35–51.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), 1-22.
Soong, S.K.A. & Tan, S.C. (2010). Integrating technology into lessons using a TPACK- based
design guide. Proceedings ascilite Sydney, Australia.
1340 Mustafa YAĞCI...
Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
Şahin, İ. (2011). Development Of Survey Of Technologıcal Pedagogıcal And Content Knowledge
(TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97–105.
Yavuz-Konokman, G., Yanpar-Yelken, T., & Sancar-Tokmak, H. (2013). Sınıf Öğretmeni
Adaylarının TPAB’lerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin
Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665–684.
Yurdakul, I. K. (2011). Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Bilgi ve
İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 40, 397–408.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com