You are here

FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF HİGH SCHOOL PHYSİCS CURRİCULUM AND ITS IMPLEMENTATIONS İN TERMS OF TEACHER-STUDENT VİEWS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Curriculum is the most important components of educational elements among the other factors in order to achieve intended instructional objectives. The aim of the study is to reveal the conformity of physics teaching programme with curriculum objectives and variants affecting curriculum implementations in terms of teacher and student views. Survey was conducted with 540 students in different high schools and the interviews were done with the writers of Physics Course Book for 5 high school classes in Trabzon. Data collected from this study showed that there are some factors influencing curriculum process such as University Entrance Exam(UEE), level of students, time reserved for classes, density of topics in high school programs. Finally, the density of curriculum should be lessen. Also, questions should be asked from each topics ofphysics curriculum, -which is not done currently, in UEE
Abstract (Original Language): 
Eğitimde amaçlanan başarının elde edilmesinde etkin öğretim programlarının katkısının diğer faktörler arasında önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, fizik öğretim programının dersin amaçlarına uygunluğu ve uygulamaları etkileyen değişkenleri öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından ortaya koymaktır. Beş ayrı lisede 540 öğrenci ile anket ve fizik ders kitabı yazarlarından 9 fizik öğretmeniyle yapılan mülakatlarla veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, fizik öğretim programının uygulamasında Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), öğrencilerin seviyesi, ünitelere ayrılan süre ve konuların yoğunluğu gibi faktörler amaçlara ulaşmayı engellemektedir. Mevcut uygulamaların amaçları gerçekleştirme açısından yeterli düzeye gelebilmesi için programdaki konuların hafifletilmesi ve ÖSS'de tüm konulardan soru sorulması gerekmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
88-96

REFERENCES

References: 

1.
Öztürk
, M., Öğretim Programlarının Uygulayıcısı Olarak Öğretmen, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Adana, (1994).
2. Bloom,
B
. S., İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, M. Eğitim Basımevi, Ankara, 1979.
3.
MEB
, 2359 Sayılı Tebliğler Dergisi, 1992.
4.
Yaşar
, Ş., Selvi, K., Ortaöğretim Fen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri I, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 51, 108-121, Eskişehir, 1999.
5.
Bozdemir
, S., Fizik Öğreniminin Günümüzdeki Durumu ve Bazı Öneriler, Fizik Dergisi, 1993 (20-24).
6.
Çepni
, S.; Ayas, A.; Johnson, D; Turgut, M. F., Fizik Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara, 1997.
7.
Turgut
, M. F.; Baker, D.; Cunningham, R.ç Piburn, M., İlköğretim Fen Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara, 1997.
8.
Baki
, A., Matematik Eğitiminde İşlemsel ve Kavramsal Bilginin Dengelenmesi, A.Ü. 40. Yıl Kuruluş Yılı Matematik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 1998, Erzurum.
9.
Yiğit
, N., Fizik Eğitim-Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon, 2001.
10.
Yiğit
, N. ve Akdeniz, A. R., Lise Fen Grubu Öğrencilerinin Özel Dershanelere Yönelme Nedenleri, Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu M. Ü. Eğitim Fakültesi 7-8 Eylül 2001 İstanbul.
11.
Serdaroğlu
, M., Lise Eğitimindeki Yönlendirmenin Üniversitede Yarattığı Problemler, Fizik Dergisi, Sayı 2, 1992 (19¬20).
12.
Eryılmaz
, A., Kırmızı, S. M., Öğrenci ve Öğretmenlerin Lise 2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri Hakkındaki Görüşleri, V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara.
13.
Aycan
, Ş., Yumuşak, A., Lise Fizik Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, 159, 2003 (171-180).
14.
Aksu
, M., Fen Öğretiminde Öğrenmenin Değerlendirilmesi, Türk Fizik Vakfı Simpozyumu-90, Milli Eğitim Şura Salonu, Ankara, 1990.
Nevzat Yiğit/Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17,(2004), 88-96
15. Lederman, L. M., A New High School Physics, Physics Today, V.48, 3,(1995) 11-14.
16. Feldman, A. And Kropf, A., Teachers As Curriculum Desicion Makers: The Selection of Topics for High School Phyciss, Journal of Curriculum W Supervision, V. 14 :3, 1999 (241-260).
17.
Yiğit
, N., Öğretim Programı Geliştirmede Öğretmenin Rolü, Çağdaş Eğitim, Sayı 296, 2003 (27-33).
18.
Çakmak
, Z., Doğanyılmaz, N., Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanındaki Eğitim-Öğretin Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Değerlendirilmesi, A.Ü. 40. Kuruluş Yılı Matematik Sempozyumu, 20¬22 Mayıs 1998, Erzurum.
19.
Yiğit
, N. ve Akdeniz, A.R., Müfredat Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 10, 1999 (37-43).
20.
Yiğit
, N., Akdeniz, A. R., Öğretmen Katılımlı Program Geliştirme Yaklaşımında Uygulanan Programın Değerlendirilmesi,
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, H.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara, 20001.
21.
Koca
, S., Şimşek, S., Ortaöğretim Fizik Dersi Müfredat Programlarının Değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (I), 2000 (17-27).
22.
Yiğit
, N., Akdeniz, A. R., Fizik Öğretim Programı Uygulamalarının Konuların Dağılımı Yönünden Değerlendirilmesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, A.Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 27-30 Eylül 2000, Erzurum, 20002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com