You are here

EĞİTİMSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ "GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER" KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION COURSE IN SUBJECT OF "SOLAR SYSTEM AND PLANATS"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this experimental research is to test whether exist significant differences between the achievement of experimental group using educational game-based learning method and that of control group using traditional learning method in science course about teaching 'Solar System and Planets'. This study had been carried out at the Ankara Akpınar Elementary School,sixth grade students in 2003-2004 spring semester. The research includes two groups: experimental group and control group. At the end of the three-week implementation, t-test was used in order to see the tangible effects of the applied methods on the academic achievements in science teaching. Results of the study indicate there is a significant difference between the achievements of the experimentel group who used educational game-based learning method and the achievement of the control group who used traditional learning method in favor of the experimental group.
Abstract (Original Language): 
Bu deneysel araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi "Güneş Sistemi ve Gezegenler" konusunun öğretiminde eğitimsel oyunlara dayalı öğrenmenin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun akademik başarıları arasında farklılığın olup olmadığını belirlemektir. Araştırma 2003-2004 öğretim yılı ikinci döneminde Ankara Akpınar İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada bir deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Üç haftalık uygulama sonucunda kullanılan yöntemlerin fen bilgisi öğretiminde akademik başarı üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için t-testleri (Independent Samples T-Test, Paired Samples T-Test) yapılmıştır. Yapılan t testleri sonucunda oyuna dayalı öğretimin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin başarıları ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarıları arasında, deney grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, oyunla öğretimin geleneksel öğretime göre fen bilgisi öğretiminde akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğunu göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akgün, Ş. (1996). Fen Bilgisi Öğretimi. Giresun: Zirve Ofset. 161.
Ann-Kim, S.
(2003)
. Estimation Games and Proportional Reasoning in Young
Children. Curriculum and Teaching Dialogue, Vol.5, No.1, p.53-60.
Aycan,
Ş.
, Türkoğuz, S., Arı, E., Kaynar, Ü. (2002). Periyodik Cetvelin Ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği İle Öğretimi Ve Bellekte Kalıcılığının Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-ODTÜ-Ankara.
Aykutlu, I., Şen,A.İ. (2004). Oyun Tabanlı Hazırlanmış Ders Kitapları İle Fizik Öğretimi. Gazi Üniversitesi XII. Eğitim
Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı .c-III.,1993-
2003. Ankara.
Bacanlı H.(2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.68-70.
Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Doğanay, G. (2002). Tarih Öğretiminde Oyun. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilimdalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Kılıç, E .Eğitsel Oyunlar. (22 ocak 2004).
75
Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. Kademede Matematik Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-ODTÜ-Ankara.
Moğol, S., Özçiftçi, S. (2003). Fizikte Bazı Denklemlerin Öğretimi İçin Kart Oyunu. Milli Eğitim Dergisi ,157.
Novak, J.D. (2003). A Preliminary Statement on Research in Science Education,
Journal of Research in Science Education, Vol.40, Supplement, 1-7.
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaacılık. 37.
Tekin, Z. (1995). Çocuk Resimleri ve Oyun. G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi, Yüksek Lisans tezi, Ankara.
Ün Açıkgöz, K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
145-146.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com