You are here

SİNİR SİSTEMİNİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİNİN KULLANILMASI

THE USING OF CONCEPT MAPPING METHOD FOR WELL UNDERSTANDING OF NERVES SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the effect of concept mapping on understanding of nerves system explained by traditional methods and concept mapping to science teaching 2.grade students in Education Faculty has been comparatively investigated. A total 140 students (divided control and experimental groups) were involved in the study. Nerves system explained by traditional teaching method on both control and experimental groups in addition, on an experimental group by concept mapping. The data of research has been obtained by 20 questionnaire test. The performances of the two groups were comparatively evaluated by t-test analysis and the group of students were taught by concept mapping was rather more successful than the group were taught by traditional methods. (t=5,104, p< 0.000
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kavram haritalama yönteminin Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin sinir sistemini öğrenme başarısı üzerine etkisi geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışmaya kontrol ve deney grubu olmak üzere toplam 140 öğrenci katılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yapılırken, deney grubunda geleneksel öğretimin yanı sıra öğrencilere kavram haritası hazırlattırılmıştır. Araştırmanın verileri 20 soruluk sinir sistemi başarı testi ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11 istatistik programı kullanılmıştır. İki grup arasındaki başarı, t-testi analiziyle karşılaştırılmış ve kavram haritası hazırlayan deney grubunun sadece geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenim gören gruba göre daha başarılı olduğu saptanmıştır (t=5,104, p< 0.000).
FULL TEXT (PDF): 
70-76

REFERENCES

References: 

Harlen, W.
(1990)
. Pimary Science: Taking the Plunge (Ed). Heinemann Books, London,.
Sökmen, N., Bayram, H. (1999). Lise-1. Sınıf Öğrencilerinin Temel Kimya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ile Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki İlişki. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 16-17, 89-94.
Günay,Y., Hamurcu, H.. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritaları.Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 14:48-58.
Driver, R. (1989). Students Conceptions and the Learning of Science. International Journal of Science Education, 11, Special Issue, 481-490.
Ausubel, D. P. (1968). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune& Stratton, Inc.
Novak, J. D. ve Gowin, D. B.(1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Pres.
Şahin, F. (1998). Okul Öncesi Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivitee Örnekleri. Beta Basım A. Ş. İstanbul.
Rice, D. C., Ryan, J. M. and Samson, S. (1998). Using Concept Maps to Ases Student Learning in the Science Classroom: Must Different Methots Compete? Journal of Research in Science Teaching. Dcember, Vol: 35, No: 10, p:1103-1127.
Novak, J. D., Gowin, D. B. ve Johensan, G. T.(1983). The Use of Concept Mapping and Knowledge Vee Mapping With Junior High School Science Students. Science Education, 67 (5), 625-645.
Jegede, O.
J.
, Alaiyemola, F. F. Ve Okebukola, P. A. O. (1990). The Effect of Concept Mapping on Student Anxiety and Achievement in Biology. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 951-960.
Robinson, W. R. (1999). A View From the Science Education Research Literature: Concept Map Assesment of Classsroom Learning. Journal of Chemical Education. Vol: 76., September., No: 9, p: 1179-1180.
Mason, C. (1992). Concept Mapping: ATool to Develop Reflektive Science Instruction. Science Education, 76: 51-63.
Carin,
A
. A. (1997). Teaching Modern Science 7th edition. Prentice-Hall Inc, New Jersey, USA.
Wallace, J. D. ve Mintzes, J. J. (1990).The Consept Map as a Research Tool: Exploring Conceptual Change in Biology. Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), 1033¬1052.
Okebukola, P. A.(1990). Attaining Meaningful Learning of Concepts in Genetics and Ecology: An Examination of the Concept Mapping Techniqoe. Journal of Research in Science Teaching, 27 (5), 493-504.
Novak, J. D. (1998). Learning, Creating and Using Knowledge: Concept maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Çimer, A. ve Çimer, O. S. (2002). Öğrencilerin Biyoloji Konularının Tekrar Edilmesinde Bir Araç Olarak Kavram Haritası Tekniğini Kullanmaya Karşı Tutumları. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, Ankara. Sayfa:16.
Esiobu, G. O. and Soyibo, K.
(1995)
. Effects of Concept and Vee Mapping Under Three
75
Sinir Sisteminin daha iyi anlaşılması için... /OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, (2005), 70-76
Learning Modes on Students Cognitive Achievement in Ecology and Genetics. Journal of Research in Science Teaching. 32 (9), 971¬995.
Kinchin, I. M. (2000). Concept Mapping in Biology. Journal of Biolojical Education. 34 (2), 61-68.
Marbach-Ad, G. (2001). Attempting to Break the Code in Student Comprehension of Genetic Concepts. Journal of Biological Education. 35 (4),183-189.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com