You are here

Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi

The Positive Discourse Atmosphere and Discourse Analysis in Teaching of Math

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The type of general understanding about the owner of discourse, which occurs in people situating in discourse atmosphere, has the fundamental effect in forming a discourse atmosphere. While express-ing the discourse; the means of communication techniques such as eye contact, body language and tone of voice are on the primary stage to create the positive discourse atmosphere as well as consider-ing the differences of the students. By fulfilling this successfully, the students are conduced to feel self- confidence which is the secondary rule for creating a positive discourse atmosphere. Maintaining a healthy mathematical communication in a math lesson helps students to correlate the mathematical concept. One of the best discourse analysis which examines the teaching atmosphere like this is dis-course analysis. It is apparent that the number of the analysis about positive discourse atmosphere and discourse analysis in math lesson is limited. In this study, some references were revealed by examining positive discourse atmosphere and discourse analysis in teaching math.
Abstract (Original Language): 
Söylemlerin ifade edildiği alanda bulunan kişilerde meydana gelen, söyleme ve söylem sahibine ilişkin genel anlayış biçimi, söylem ortamının oluşmasında temel belirleyici konumundadır. Söylemlerin ifadesi sırasında kurulan göz teması, beden dili ve ses tonu gibi iletişim tekniklerinin doğru kullanıl-masının yanında her öğrencinin kişisel farklarının gözetilmesi, olumlu söylem ortamının oluştu-rulması için gereken birincil adımdır. Bunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ile öğrencinin kendini güvende hissetmesi sağlanmış olacaktır ki bu da olumlu söylem ortamının oluşabilmesindeki ikinci önemli kuraldır. Matematik öğretimi sırasında öğrencilerin derslerdeki matematiksel iletişim or-tamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri matematiksel kavramların daha anlamlı gelişmesine yardımcı olur. Bunun gibi öğrenme ortamlarını söylemlerin niteliği açısından en iyi inceleyen ana-lizlerden biri söylem analizidir. Özellikle matematik alanına yönelik olumlu söylem ortamı ve söylem analiziyle ilgili Türkiye’de yapılmış çalışma sayısının pek fazla olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada matematik öğretiminde olumlu söylem ortamı ve söylem analizi irdelenerek çıkarımlarda bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgile-rinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (lesson study) çalışması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Ün-iversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Bali, Ç. G.(2013). Matematik öğretiminde dil. www.fedu.metu.edu.tr/ufb-mek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/.../t218d.pdf Erişim Tarihi: 01. 09. 2013
Barwell, R. (2003). Discursive Psychology and Mathematics Education: Possibilities and Challenges, Zentralblatt Für Didaktik Der Mathe-matik, 35 (5), 201-207.
Baş, T., Akturan, U. Domaç, B. ve diğer. (2013). Söylem Analizi, (Eds. T. Baş ve U. Akturan) Nitel araştırma yöntemleri nvivo 7.0 ile nitel veri analizi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 25-40.
Bayraktutan, Ş.(2008). İlköğretim okullarında sınıf içi iletişimin öğrenci okul başarısına etkisi (İstanbul ili Kartal ilçesi örneği) Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Ben-Yehuda, M., Lavy, I., Lynchevski, L., & Sfard, A. (2002). Doing wrong with words o or what bars students’ access to arithmetical dis-courses. To appear in The Journal for research in Mathematics Educa-tion, 36 (3) (May, 2005), 176-247
Bratina, T.ve Lipkin, L.(2003), “Watch your language! recommendations to help students comminicate mathematically”, Reading Improve-ment, 40(1), 3
Birişçi, S. (2013). Çevrimiçi ve sınıf ortamlarında grup çalışmasına dayalı problem çözme süreçlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora
Galip Genç – Ali Rıza Erdem
230 OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Chapin, S. H. O’Connor, C. and Anderson, N.C. (2009) Classroom discus-sions: Using math talk to help students learn, Grades K-6, Second Edi-tion.
Cirillo, M. (2013). What are some strategies for facilitating productive classroom discussions? National Council of Teachers Mathematics, Retrieved from: http://www.nctm.org/uploadedFiles/Re-search_News_and_Advocacy/Research/C... and Briefs/re-search%20brief%2020%20-%20strategies%20of%20discussion.pdf adresinden elde edilmiştir. Çelik, H. & Ekşi, H. (2008). Söylem Analizi, http:// e-dergi.marmara.edu. tr adresinden elde edilmiştir. Erişim Tarihi: 12.03.2014.
Erdem, A. R. (2005a) Etkili ve verimli (nitelikli) eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık
Erdem, A. R. (2005b). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi, İlköğretim-Online, 4 (1), 1–6
Erdoğan, A. & Kesici, Ş. & Şahin, İ. (2011) Prediction of high school stu-dents’mathematics anxiety by their achievement motivation and social comparison, İlköğretim Online, 10(2), 646-652
Garcia, L.A. (2009). How to get students talking, generating math talk that sup-ports math learning, Math Solutions.
Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: theory and method (2nd Edition). New York: Routledge.
Gee, J. P. (2005). An introduction to discourse analysis: Theory and method (2nd Edition). New York: Routledge.
Gür, T. (2013). Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi, Journal of World of Turks, 5 (1), sayfa 185-202
Haşlaman, T. Demiraslan, Y. Mumcu, F. Dönmez, Ö. ve Aşkar, P. (2008) Çevrimiçi ortamda yapılan grup tartışmasındaki iletişim örüntülerinin söylem çözümlemesi yoluyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 162-174
Işık, C., Albayrak, M. ve İpek, S. (2005) “Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 129-138.
Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  231
Kesici, Ş. & Erdoğan, A. (2009) Predicting college students' mathematics anxiety by motivational beliefs and self-regulated learning strate-gies, College Student Journal, 43(2),631-642
Kesici, Ş. & Erdoğan, A. (2010) Mathematics anxiety according to middle school students' achievement motivation and social comparison, Education,131(1),54-63
Kocaman, A. (2009). Söylem üzerine. Ankara: ODTÜ Yayıncılık
Kwit, H.C(2012). The art of questioning: The teacher’s role. Making The Common Core Come Alive, I (III), 1-5.
Mazur, J. (2004). Conversation analysis for educational technologists: the-oretical andmethodological issues for researching the structures, processes and meaning of on-line talk (edit D. Jonassen). Handbook of research for educational communications and technology (pp. 1075-1098). New York: McMillian.
MEB, (2005). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı,http://ogm.meb.gov.tr/ adresinden elde edilmiştir. Eri-şim tarihi: 14.02.2014.
Morgan, C. (2006). What does social semiotics have to offer mathematics education research? Educational Studies in Mathematics, 61 (1/2), APME Special Issue, 219-245.
NCTM, (2000). Principles and Standarts for School Mathematics. Reston, VA, NCTM.
Öztürk, T. & Güven, B. (2014).Etkili bir matematik öğrenme ortamının sa-hip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri, kongre.nigde.edu.tr adresinden elde edilmiştir. Erişim Tarihi, 5.11.2014
Parker, I. (1992). Discourse dynamics: critical analysis for social and individual psychology. Londra: Routledge
Seeger, F. (2001). Research on discourse in the mathematics classroom: a commentary. Educational Studies in Mathematics, 46, 287-297.
Sfard, A. (2001). There is more to discourse than meets the ears: loking at thinking as communicating to learn more about mathematical learning, Educational Studies in Mathematics, 46 (1/3), 13-57.
Sönmez, V. (2009). Öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Galip Genç – Ali Rıza Erdem
232 OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Stein, M.K., Engle, R., Smith, M., Hughes, E. (2007). Orchestrating produc-tive mathematical discussions: five practices for helping teachers move beyond show and tell, Association of Mathematics Teacher Ed-ucators Annual Meeting in Irvine, CA in January 2007.
Tabancalı, E. (2006) (editör: Kıran, H.). Etkili sınıf yönetimi, Anı Yayıncılık: Ankara.
Tobias, B. (2009). From textual problems to mathematical relationships: case studies of secondary school students and the discourses at play in interpreting word problems, Yayımlanmamış doktora tezi, Witwatersrand Üniversitesi, Johannesburg.
Uğurel, I. ve Moralı, S. (2010). Matematik eğitimi ve dilbilim etkileşimine dayalı bir araştırma ve metodoloji alanı: Söylem çözümleme, E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 173-184.
Uğurel, I. (2010). Ortaöğretim matematik programının temel ögeleri çerçevesinde öğrencilerin ispat kavramına yönelik matematiksel bilgilerini nasıl düzenlediklerinin söylem çözümlemesi ile belir-lenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com