You are here

MEGA ORGANİZASYO N ETKİSİ ÖLÇEĞİ'NİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI (2011 ERZURUM 25. DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI KIŞ OYUNLARI)

ADAPTION OF "MEGA EVENT IMPACT SCALE": VALIDITY AND RELIABILITY STUDY (2011 ERZURU M 25. WINTER UNIVERSIADE)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims at carrying out validity and reliability studies and the adaption of Turkish version of the scale titled "Mega Event Impact Scale" and developed by Jie ve Yan (2010). The scale, which consists of five-point Likert scale 42 items, was administered to the local audience following 2011 Erzurum 25. Winter Universiade. The subjects of the study were 412 people (55 % male and 45 % female), who were chosen through random sampling method. Explanatory factor analysis, applied to determine construct validity of the scale, revealed a construct with 36 items and 8 factors. The internal consistency reliability coefficient for the whole study was found 0.917. The findings showed that internal consistency reliability of factor items had an item / total correlation coefficient ranging between 0.50 and 0.85. The results were discussed in terms of the validity and reliability of the Turkish version of the scale.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Jie ve Yan (2010) tarafından geliştirilen Mega organizasyon Etkisi (Mega Event Impact Scale) adlı ölçeğin 2011 Erzurum 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının yerel seyircileri üzerinde uygulanarak Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik, güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçek 42 maddeli 5'li likert tipi ölçektir. Belirlenen evrenin içerisinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen (%55) erkek, (%45) kadın olmak üzere toplam 412 katılımcı üzerinde çalışılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için yapılan açıklayıcı faktör analizi, 8 faktörlü ve 36 maddeli yapı ortaya koymuştur. Ölçeğin bütünü için hesaplanan iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.917'dir. Bulgular, faktör maddelerinin iç tutarlık güvenirliğinin 0.50 ile 0.85 arasında değişen madde-toplam korelasyon katsayısına sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ölçek Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği bakımından tartışılmıştır.
14-37

REFERENCES

References: 

Anderson, J., C., Gerbing, D., W., (1988). Structural equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-step Approach. Psychological Bulletin, 103:411- 423, 1988.
Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 259-268.
Aşkar, P., ve Yurdugül, H., (2009). Örtük Büyüme Modellerinin eğitim Araştırmalarında Kullanımı. İlkögretim Online, 8(2), 534-555.
Ayyıldız, H., ve Cengiz, E., (2006). Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.11, S1, s.63-84, 2006.
Bek N, Şimsek
IE
, Erel S, Yakut Y, Uygur F. (2009). Turkish version of impact on family scale: a study of reliability and validity. Health QualLife Outcomes, 2(4)7:4.
Bentler,
P.M
. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin,
107, 238-246.
Biçer T. (1994). Spor Yönetimi Organizasyonu, Ekonomik Birim Olarak Spor isletmeleri ve Uygulamadan Bir Örnek", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilin Dalı Doktora Tezi. İstanbul.
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, s. 121-125, Pegem Akademi, Ankara.
Browne, M., W., & Cudeck, R., (1993). Alternative ways of assessing model fit", In Bollen, K., and Long, S. (eds.), Testing Structural Equation Models. Sage, Beverly Hills, CA, 136¬162.
Can, Y., Soyer F. ve Güven H. (2000). Spor Hizmetlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Bildiriler. Cilt II. Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi 26-27 Mayıs. Ankara.
Coffman, D., L.,
&
Millsap, R., E.,
(2005)
. Evaluating latent growth curve models using individual fit statistics, Structural Equation Modeling, 13, 1-27, 2005.
Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 77-90.
Erefe İ. (2002). Hemşirelikte araştırma, ilke, süreç ve yöntemleri. Veri toplama araçlarının niteliği. HEMAR-GE Yayın No 1, İstanbul: Odak Ofset, 169-88.
Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7,125-148.
Eser E. (2006). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeklerinin kültüre uyarlanması. Sağlıkta Birikim Dergisi, 1(2):6-8.
Fredline, E.,
an
d Faulkner, B. (2000). Host community reactions: a cluster analysis. Annals of Tourism Research, (27), 763-784.
Gözüm
S
, Aksayan S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik
http://pjss.pau.edu.tr
Pamukkale Journal of Sport Sciences
34
Şimşek 2012;3(2): 14-37
özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:3-14.
Gündogdu, C., S. Devecioglu, (2008). Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü. Fırat Üniversitesi, Dogu Anadolu Bölgesi Arastırmaları Dergisi (DAUM) Cilt: 6, Sayı:2, s.117-124, Subat, Elazığ.
Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS(R) system for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SASInstitut,, 1994.
Hair, J. F., Anderson, R. L., and Tatham,W. C. (1998). Multivariate data analysis with reading. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 1998
Jeong, G.H. (1998). (1998). Residents' perceptions toward the tourism impacts of the '93 EXPO development on the city of Taejon. Journal of Tourism Studies, (18),l53-173. 1998.
Jie, Y. Yan, W. (2010). Developing a Mega Event Impact Scale", 20i 0 2nd international Conference on Education Technology and Computer (ICETC), 305-307.
Jöreskog,
K.
, Sörbom, D., (1996). LISREL 8 : User's Reference Guide", s.11, 2nd ed. Lincolnwood, Scientific Software International.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları. Ankara.
Kim, S. S. and Petrick, J. F. (2005). Residents' perceptions on impacts of the FIFA2002
World Cup: the case of Seoul as a host city. Tourism Management, (26),25-38.
Kim, H. Gursoy, D. and Lee, Sob.(2006). The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. Tourism Management, (27), 86-96.
Kline, R. B. (1998). Sofware Programs for Structural Equation Modeling: AMOS, EQS, and LİSREL. Journal of Psychoeducational Assessment, 16, 302-323.
Kulaksızoğlu, A. Dilmaç, B. Ekşi, H. Otrar, M. (2003). Uyum ölçeği-üniversite formu'nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, (2) 3, 49-64.
Marsh, H. W. Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory
http://pjss.pau.edu.tr
Pamukkale Journal of Sport Sciences
35
Şimşek 2012;3(2): 14-37
factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410, 1988.
Nunually, J.C. (1978). Psychometric Theory. s. 113-134, (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.
Osborne, J.W. Costello, A.B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research Evaluation. 9(11). Erişim Tarihi: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11 2004. (05-11-2010)
Öksüz
E
, Malhan S. (2005). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi-kalimetri. Başkent Üniversitesi, Ankara.
Özmen, A. (2000). Uygulamalı araştırmalarda örnekleme yöntemleri. s.40, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. s. 54-62, Yeni Doğuş Matbaası. Ankara.
Preacher, K.J. MacCallum, R.C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample size. Behavior Genetics. 32 (2), 153-161.
Ritchie, J. (1984). Assessing the impact of hallmark events: conceptual and research issues. Journal of Travel Research, (22), 2-11.
Sapnas, K.G.
(2004)
. Letters to the editor: Determining adequate sample size. Journal of Nursing Scholarship. 36(1), 4, Erişim Tarihi: from www.blackwell synergy.com. (03-02¬2011).
Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H., (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, Vol:8 No:2, 23-74.
Şimşek, Ö., F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. s. 8-17, 55, Ekinoks Basımevi, Ankara, 2007.
Talimciler, A., (2002).
Futbolu
n Metalaşması. Toplum Bilim Futbol Özel Sayısı, sayı 16, Ekim.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 48-55, Nobel Yayın
36
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Şimşek 2012;3(2): 14-37
Dağıtım. Ankara.
Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı yayınları, Ankara: (17), 25-34.
Turgut, M. F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. s. 48-72, Gül Yayınevi. Ankara:
Yurdagül H.(2005) Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. In: XIV. Eğitim Bilimleri Kurultayı; 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli; 1-6. Erişim:
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf. (05-03-2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com