You are here

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

A Comparision of High-School Mathematics Teachers' Examination Questions and Mathematics Questions in the University Entrance Exams According to Bloom's Taxonomy

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigates the relationship between the mathematics examination questions asked by high-school mathematics teachers and the mathematics questions asked in the University Entrance Examinations in terms of Bloom Taxonomy. Document analysis method was used for this purpose. 290 mathematics questions asked in the University Entrance Exams from 1995 to 2004 were collected. Moreover, 959 examination questions asked in the school term of 2003-2004 and 2004-2005 by mathematics teachers who were employed in different types of secondary school. All questions were examined and classified into the levels regarding the Revision of Bloom Taxonomy. The study showed that although the mathematics examination questions asked in Public High Schools, Technical and Multi Program High School and Vocational and Commercial High School were not consistent with the mathematics questions that were asked in the University Entrance Exams, those which were asked in Anatolian High Schools and Science High School were consistent with the mathematics questions that were asked in the University Entrance Exams in terms of Bloom Taxonomy.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ÖSS sınavı matematik soruları ile farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında çalışan matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlarda sordukları soruları Bloom Taksonomisi'ne göre karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış olup, bu yöntem kapsamında 1995-2004 yılları arasında yapılan ÖSS sınavlarındaki sayısal bölümde yer alan 290 adet matematik sorusu ile Trabzon ilindeki farklı tür ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2003-2004 ve 2004-2005 eğitim-öğretim yıllarında yazılı sınavlarında sordukları toplam 959 sorunun seviyeleri Bloom Taksono-misinin Revize Edilmiş haline göre hazırlanan ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, ÖSS'de sorulan sorular ile TML, TÇPL ve GL' de sorulan soruların bilişsel yönden ör-tüşmediği, fakat AL1, AL2 ve FL' de sorulan sorular ile bilişsel yönden örtüştüğü sonucuna varıl¬mıştır.
70-80

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O. ve Keser, Ö.F. (2001). Fizik Eğitim Öğretim Etkinliklerinin Belirlenmesinde Hedef Davranış Geliştirmenin Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 152, 20-26.
Akpınar E. (2003). Ortaöğretim Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1) 13-21.
Allen, D. ve Taner, K. (2002). Approaches to Cell Biology Teaching: Questions about Questions. Cell Biology Education, 1, 63-67.
Azar,
A
. (2005). Analysis of Turkish High-School Physics-Examination Questions and University Entarence Exams Questions According to Blooms'Taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 144-150.
Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, 4. Baskı, Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
Baykul, Y. (1989). ÖSS ile yoklanan bilgi ve beceriler farklı okul tür ve sınıflarında ne ölçüde kazandırılmaktadır?, Ankara: ÖSYM Yayınları.
Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları so¬rular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevap-ların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1),
21-28.
Çepni, S., Ayvacı, H. ve Keleş, E. (2001, Eylül). Okullarda ve Lise Giriş Sınavlarında Sorulan Fen Bilgisi Soru¬larının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılma¬sı, Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 144-150). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Çepni, S., Azar, A. (1998, Eylül). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 23-35). Trab¬zon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Çepni, S. (2003). Fen Alanları Öğretim Elemanlarının Sı¬nav Sorularının Bilişsel Düzeylerinin Analizi, Ku¬ram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 65-84.
Çepni, S., Keleş, E. ve Ayvacı, H.Ş. (1999, Ekim). ÖSS'de Sorulan Fizik Soruları ile Liselerde Sorulan Fizik Sı¬nav Sorularının Karşılaştırılması, Türk Fizik Derne¬ği 18. Fizik Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 25-28). Adana: Çukurova Üniversitesi.
Çepni, S., Özsevgenç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özellikleri¬ne Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelen¬mesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157, 30-39.
Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
Filiz, S.B. (2004). Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Güler, G., Özek, N. ve Yaprak, G. (2004). 1999-2001 ÖSS Fizik Sorularının Bilişsel Gelişim Seviyelerinin İnce¬lenmesi, Dershane ve Liselerde Sorulan Soruların Bilişsel Gelişim Seviyeleri İle Karşılaştırılması, Sü¬leyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 8(2), 63-66.
Ignacio, N.G., Nieto, L.J. B. ve Barona,E.G., (2006). The af¬fective domain in mathematics learning, interna¬tional electronic Journal of Mathematics Education
1(1), 16-32.
Karamustafaoğlu,
S.
, Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. and Çepni, S. (2003). Analiyses Of Turkish High-School Chemistry-Examination Questions Accor¬ding To Bloom's Taxonomy, Chemistry Education: Research And Practice , 4(1), 25-30.
Karasar, N. (2003).
Bilimsel
Araştırma Yöntemi, 12. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kemhacıoğlu, T. (2001). ÖSS Sorularının Lise Fizik 1 Müfredatı İle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Ensti¬tüsü, Trabzon.
Koray, Ö.C. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen¬lerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksono-misine Göre Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 317-324.
Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, Theory Into Practıce, 41(4),
212-218.
Mutlu, M., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre De¬ğerlendirilmesi, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergi¬si, 4(2), 87-95.
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, Cilt: 67 Sayı: 2567 Aralık 2004.
Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sı¬nıf Fizik-Kimya Sınav Sorularının ve Öğrencilerin Enerji Konusundaki Başarılarının Bilişsel Gelişim Seviyelerine Göre Analizi. Kastamonu Eğitim Der¬gisi, 14(1), 91-100.
Pickard, M.J. (2007). The new bloom's taxonomy: An overvıew for famıly and consumer scıences. Jo¬urnal of Family and Consumer Sciences Education,
25(1), 45-55.
Rawadieh, S.M. (1998). An Analysis Of The Cognitive Levels Of Questions İn Jordan Secondary Social Studies Textbooks According To Bloom's Taxonomy, Un¬published Doctora Dissertation, Ohio University, College of Education, Greece.
Sağır, D. (2003). Ortaöğretim Lise 1. Sınıf Coğrafya Dersi Müfredat Programında Yer Alan Yer Yüzünün Biçimlenmesi (Dış Kuvvetler) Ünitesinde Öğretmenlerin Öğrencileri Değerlendirmede Bloom Taksonomisini Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Eskişehir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tekin, S., Ayas, A. (2002). Ortaöğretim Kimya Dersi Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Kimya Sorularının Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matema¬tik Eğitimi Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. ODTU, Ankara.
Tokcan, H.
(2004)
. An Analysis of Exam Questions of Social Science Teachers in Turkey by Using Bloom's Taxonomy in Terms of History, Geography and Citizsens-hip Subjects, Paper presented at the 7 th Conference of Earlı's Jure. University of Bahçeşehir, İstanbul.
Thompson, T. (2008). Mathematics teachers' interpre-tatıon of higher-order thinking in Bloom's Taxo¬nomy, International Electronic Journal of Mathe¬matics Education, 3(2), 96-109.
Turgut, M.F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Ankara: Saydam Matbaacılık.
Wilen, William W. (1991). Questioning Skills for Teachers, What Research Says to the Teacher. third edition. National Education Association, Washington DC. ERİC: ED332983.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com