You are here

İLKÖĞRETİM 3. 4. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATIONS AND ATTITUDES OF THE 3rd, 4th and 5th CLASS PRIMARY STUDENTS FOR TURKISH LESSON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is creating the relationship between the motivation to Turkish lesson of the students attending 3rd, 4th and 5th class in primary schools and their behaviors. Field of study is constituted by the students attending 3rd, 4th and 5th class in government primary schools in Lice/Diyarbakır (N=845). Choosing sample in the field of study is created by proportional cluster sampling. 540 students attending 3rd, 4th and 5th class in primary schools are chosen to sampling. The data related to research are collected by using ‘Turkish Lesson Motivation Scale’ and ‘Turkish Approach Scale’ which developed by researchers. Cronbach Alpha Figure of the ‘Turkish Lesson Motivation Scale’ developed by the researchers is 0.75 and Cronbach Alpha Figure of the ‘Turkish Approach Scale’ is 0.76. The motivation level related to Turkish lesson of the students attending 3rd, 4th and 5th class is % 59,8 and ‘accept’ with X = 2.61. The Approach level related to Turkish lesson of the students attending 3rd, 4th and 5th class is % 69.5 and ‘accept’ with X = 2.68. There is a positive and semantic relationship between the motivation and approach of the students attending 3rd, 4th and 5th class (r=0.555).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ile tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma evrenini Diyarbakır ilinin Lice ilçesindeki devlet okullarında okumakta olan ilköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N=845). Çalışma evreninden örneklem seçimi oranlı küme yöntemiyle yapılmıştır. Örnekleme ilköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden 540 öğrenci alınmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkçe Dersi Motivasyon Ölçeği” ve “Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkçe dersi motivasyon ölçeği” nin Cronbach Alpha değeri; 0.75 ve “Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği” nin Cronbach Alpha değeri; 0.76 olarak bulunmuştur. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin motivasyon düzeyi % 59,8 ve X =2.61 ile “katılıyorum” şeklindedir. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum düzeyi % 69,5 ve X =2.68 ile “Katılıyorum” şeklindedir. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ile tutumu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır (r=0.555).
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Andres, V. (2002). The ınfluence of affective variables on EFL/ESL learning and teaching. The Journal of
the Imagination in Learning and Teaching. VII (03), Retrieved
htpp://www.njcu.edu/eill/Vol7/andres.html. 10.06.2012
Arseven, D. A. (1979). Akademik benlik tasarımı ile akademik başarı arasındaki ilişki konusunda bir
inceleme. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Arseven, D. A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve
Bilim, 10(60), 11-17.
Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. A. Özçelik. Ankara: MEB Yayınevi.
Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. Third Edition. Englewood Cliffs NJ:
Prentice Hall.
Chambers, G. N. (1999). Motivating language learners. Clevedon: Multilingual Matters.
Cross, D. (1988). Selection, setting and streaming in language teaching, System, 16 (1), 13-22.
Day, E. M. (1986). A study of the atttudes and opinions of british columbia’s first ımmersion graduates.
The Joint Meeting of the Pasific Northwest Council on Foreign Languages. Vancouver, May 9-10
Deniz, S. & Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe derslerine yönelik tutumları: Köyceğiz
örneklemi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 339-350.
Ehrman, M. (1996). An exploration of adult language learner motivation, selfefficacy, and anxiety. In R.
L. Oxford (Ed.), Language Learning Motivation: Pathways to the New Century (pp. 81-103) Tech.Rep.
No: 1, Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Gardner, R. C. ve Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Newbury
House Publishers/ Rowley, Massachusets.
Gökçora, İ. H. (2004). Bilim dili olarak Türkçe. Üniversite ve Toplum, 4(2), http://www.universitetoplum.
org/text.php3?id=188. 10.06.2012
Gürel, H. (1986). Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme başarısı ile öğrencilerin akademik benlik tasarımları
ve tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
İnal, S., Evin Ercan, İ. ve Saracaloğlu, A. S. (2003). The relationship between students’ attitudes towards
foreign language and foreign language achievement. 1st International Conference on Approaches to
the Study of Language and Literature. October 1-3, İzmir.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi, 17. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
Ali Rıza ERDEM ve Meral GÖZÜKÜÇÜK – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2) 2013, 13-24
24
Lau, K. L. ve Chan D.W. (2001). Motivational characteristics of under-achievers in Hong Kong. Educational Psychology. 21 (4), 417-430.
MacIntyre, P. ve Gardner R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of literature. Language Learning, 41, 85-117.
Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O. ve Jürgen B. (2005). Self-concept, ınterest, grades and standardized test scores: reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76(2), 397-416.
Mitchell, R. ve Florence M. (1998). Second language learning theories. London: Edward Arnold.
Newfield, J. & Virginia B. M. (1983). Achievement and attitudinal differences among students in regular, remedial and advanced classes. The Journal of Experimental Education. 52, 45-56.
Oxford, R. L. (1994). Language learning strategies: An update. CAL Digest. OERI. 10.06.2012 tarihinde http://www.cal.org/resources/digest/oxford01.html adresinden alınmıştır.
Oxford, R. L. ve Shearin, J. (1994). Language learning motivation: expanding the theoretical framework. Modern Language Journal, 78, 12-28.
Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25 (115), 65-72.
Saracaloğlu, A.S. (1996). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının duyuşsal giriş özellikleri ile yabancı dil başarısı arasındaki ilişki. Performans, 2 (4), 145-148.
Senemoğlu, N. (2003). Gelişim, öğrenme ve öğretim. 8. Baskı. Ankara: Kalkan Matbaacılık.
Sever, S.(2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tremblay, P. F. ve Robert C. G. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. Modern Language Journal, 79, 505-520.
Turgut, M.F. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. 10. Baskı, Ankara.
Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi, kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası.
Yaşar, Ş. (1989). Uzaktan öğretim sürecindeki öğrencilerin yabancı dil öğretimine ilişkin tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 227-233.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com