You are here

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ

Historical Development of Turkish Poliçe Organization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
rhe history of poliçe goes back lo the eınergence of the state, which is a product ofthe need to liva together within safety and peace. The Turks hare an old state tradition, paralleling to tlıisfact they luıve institutionulised, deep-rooted and effective security services and institutions throughout the history. İn this anide, the development of the Turkish Poliçe Organisation has been scrutinised in three periods: Pre-Ottoman, Ottoman and the Repııblican period. In the article the post-1845 deve-lopments, n-hich was the starting point ofthe modern poliçe organisation have been explained in ıno-re detail. The ful! te.\t ofthe 1845 Poliçe Regulation, \vhich contains 17 articles, has been mentioned in the article for its importance as well. Following the opening ofthe Turkish Grand National As-seınbly (TGNA) in 1920 the Poliçe Organisation has undergone important developments. The first im-portant act issıted in this period was the 1932 the Poliçe Organisation Actfollowed by other two acts, which have been inforce so far witlı some anıendments. That is 1934 (No: 2559) the Poliçe Powers and Dııtics Act and 1937 (No: 3201) The Poliçe Organisation Act. Meamvhile serious studies have been realised in the sphere ofthe poliçe edııcaıion. Naınely the poliçe institution had been establis-hed in 1937, which was transformed to the Poliçe Academy in 1984, and the latter gained the univer-sity statııs in 2001 vvhich has within itself the faculty of Security Sciences, the Graduate School of Security Sciences for the postgraduate studies and researches, and two-years ütüler Graduate Schools.
Abstract (Original Language): 
Polis tarihi insanların bir arada barış ve güvenlik içinde yaşama ihtiyacının bir ürünü olan devlet kadar eskidir. Eski ve köklü bir devlet geleneğine sahip olan Türklerin buna paralel olarak güvenlik hizmetleri ve bu hizmetleri yürüten teşkilatlarının da doğal olarak köklü bir geçmişi vardır. Bu makalede Türk Polis Teşkilatının gelişimi. Eski Türkler (Osmanlı Devleti öncesi dönem), Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemleri olarak üç ana başlık altında incelenmiştir. Yazıda özellikle Osmanlı devletinde modern Türk polis tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen 1845 sonrası gelişmeler üzerinde bira: daha ayrıntılı olarak durulmuştur. Makalede önemine binaen 1845 tarihli 17 maddelik •'Polis Nizamına" da yer verilmiştir. 1920'de TBMM'nin açılışından kısa bir süre sonra bugünkü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün temelleri atılmıştır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk önemli kanun 1932 tarihli Polis Teşkilatı Kanunudur. Bunu takiben halen çeşitli değişikliklerle yürürlükte olan 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu çıkarılmışın: Bu arada polisin eğitimi alanında da önemli gelişmeler yaşanmış, 1937 de kurulmuş olan Polis Enstitüsü 1984 tarih ve 3087 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisine dönüştürülmüş ve nihayet bu kanunun yerini alan 9 Mayıs 2001 tarih ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisi kendisine bağlanan Polis Meslek Yüksek Okulları, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile Üniversite statüsüne kavuşmuştur.

REFERENCES

References: 

Akbulut, İ. (1995), Emniyet Teşkilatı ve Görevleri, İst. Alyot, H. (1947), Türkiye'de Zabıta, Ank.
Birinci, A. (1999), "Türk Emniyet Teşkilatında İlkler", Polis Bilimleri Dergisi,
Cilt.l ,Sayı.3, ss.9-16. Birinci, A. (1979), XVI. Asırda Anadolu Şehirlerinde Kolluk Hizmetleri, Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt.6, İstanbul: İletişim Yay.,
ss.1637-1654
Çadırcı, M.(1991), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ank: TTK. Yay.
Çufah, M. (2002), "Türk Polis Tarihi", H.H. Çevik ve T. Göksu (Ed.) Türkiye'de Devlet,Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayınları, ss. 19-29.
Devellioğlu, F. (1995), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat., Ank: AK Yay.
Dündar, A.N. (1993), "Osmanlı Yönetiminde 78, Cumhuriyet Döneminde 70 Yılı Geride Bırakan Bir Teşkilat ... Polis Teşkilatı", Türk İdare Dergisi, Sa-yı.401. ss.213-309.
E.G.M. (2001), Polislik Mesleğine Giriş, Ank.
E.G.M. (2001a), Polis 2001, Emniyet Genel Müdürlüğü Çalışmaları, A.P.K. Da. Bşk.Yayın No: 191
Eraslan, F. & Metin, İ. (1984), Türk Polis Tarihi, Ank.
Ergin, O.N. (1922), Mecelle-i Umur-ı Belediye, Cilt.l, İst: ss.921-924.
Fındıklı, R. (1999), "Osmanlı Devletinde Güvenlik ve Polis", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt.6, ss.295-300, Ank.
Gülmez, M. (1983), "Polis Örgütünün İlk Kuruluş Belgesi ve Kaynağı", Amme İdaresi Dergisi, Cilt.l6, Sayı.4, ss.3-15.
Meydan Larousse Ansiklopedisi, (1971), Cilt.10, ss.218-9.
Okçabol, D. (1940), Türk Zabıta Tarihi ve Teşkilat Tarihçesi, Ank: Polis Enst. Yay.
Orkun, H.N. (1937), "Eski Türklerde Zabıta ve Karakol Sözlerine Dair Bir Araştırma", Polis Dergisi, Sayı.309. Orkun, H.N. (1940), "Zabıta Tarihimize Bir Kuşbakışı", Polis Dergisi, Sayı. 314. Şafak, A.& Bıçak, V. (1999), Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı, Ank. Tongur, H. (1946), Türkiye'de Genel Kolluk, Ank. Yaşar, Y. (2000), Polis Meslek Hukuku, Ank.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com