You are here

KÜLTÜRDEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR GEZİNTİ: TÜRK VE KIRGIZ ATASÖZLERİNDE YÖNETİM OLGUSU

A JOURNEY FROM CULTURE TO THE PERCEPTION OF MANAGEMENT: MANAGEMENT NOTION IN TURKISH AND KYRGYZ PROVERBS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it has been attempted to reveal the proverbs in Turkish and Kyrgyz culture considered as related with management and its sub disciplines. Proverbs constitutes Study’s universe is formed Turkish and Kyrgyz proverbs. In this framework, it has been attempted to scan the proverbs in the Turkish and Kyrgyz cultures literatures and it has been searched for the mutual semantic intersections within the context of management sciences sub-disciplines. Consequently, it has been deduced that Turkish and Kyrgyz cultures’ proverbs refer in the same level to management science disciplines namely Human Resource Management, Organizational Behavior, Organizational Theory and Strategic Management fields.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türk ve Kırgız kültürlerinde yönetim alanıyla ilgili yer alan atasözleri ve bu atasözlerinin yönetim alanındaki alt disiplinlerle ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini ise Türk ve Kırgız atasözleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede; çalışma metodolojisi olarak Türk ve Kırgız kültürlerinde literatürde yer alan atasözleri, yönetim yazını çerçevesinde taranarak, yönetim ve organizasyon disiplininin temel olgularıyla karşılıklı anlam kesişmeleri aranmıştır. Sonuç olarak, Türk ve Kırgız atasözlerinin; Yönetim ve Organizasyon disiplininin alt konuları olarak karşımıza çıkan; İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi ve Stratejik Yönetim alanlarına benzer düzeyde atıflar yapıldığı ve ayrıca her iki kültürde de yönetim kültürü anlamında benzer vurguların yer aldığı ortaya çıkarılmıştır.