You are here

8 Yıllık Kesintisiz İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Amaçlarına Ulaşma Düzeyi (Konya İli Uygulaması)

The Investigation of Defining the Level to Reach the Aims of Physical Education and Sports Courses Taken in Primary Education (The sample of Konya City)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Research has been carried out in order to define the level to reach the aims of physical education and sports courses taken in primary education. The area of the research is at the schools around the center of Konya, central country sides; sampling group is composed of physical and sports teachers teaching at these schools. A survey suitable for the aims of the research has been developed. Apprehensibility, coverage sufficiency and reliability of the survey prepared were tested. Survey form has been applied to all sampling group. The surveys of 153 men and 86 women who had filled with no errors and totally 239 people out of the surveys carried out were taken into assessment. Statistical procedures to the data gained were done with SPSS 13.0 software. As statistical techniques, frequency, percentage (%) and K2 techniques were applied. The level of apprehensibility was determined as 0,01 – 0,05 was defined as confidence interval. At schools in the scope of the survey, level of the purposes of physical education and sports lessons can be said to reach mostly as there has been no disagreements on the opposite side on the variable of the gender of the participants, the place of the school and type of education.
Abstract (Original Language): 
Araştırma ilköğretim okullarında uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Konya ili il merkezi ve seçilmiş ilçelerindeki ilköğretim okulları, örneklem grubunu ise bu okullarda öğretmenlik yapan Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına dönük bir anket geliştirilmiştir. Hazırlanan anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiştir. Anket formu tüm örneklem grubuna uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden hatasız dolduran153 erkek, 86 bayan olmak üzere toplam 239 kişinin anketleri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilere İstatistik işlemler SPSS 13. paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel teknik olarak frekans, yüzdelikli (%) ve Ki-Kare teknikleri uygulanmıştır. 0,01 ve 0,05 güven aralığı kabul edilerek anlamlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyine, katılımcıların cinsiyet, okulun bulunduğu yer ve eğitim türü değişkeninde ters yönde anlamlı bir görüş ayrılığı olmamakla birlikte çoğunluk olarak amacına ulaştığını söyleyebiliriz.
120-133

REFERENCES

References: 

1. Açıkada C. Hacettepe Üniversitesi’nde beden eğitimi derslerinin
uygulanabilirliliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Ankara, 1988.
2. Can Y. Beden eğitimi ve pedegojisinin güncel sorunları. 1.
Uluslararsı Beden Eğitimi ve Spor Pedegojisinin Güncel
Sorunları Paneli (29–30 Mayıs), Ankara, 1995.
3. Carrol J. Physiology of learning teacher college record,
London, 1969.
4. Çoker N. Ankara ilkokullarında beden eğitim derslerinin
etkinliliğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora
Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara, 1991.
5. Çumralıgil B. Seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında
beden eğitimi öğretmeninin yapısı ve sorunları. Yayımlanmamış
Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Ankara, 1995.
6. Erkal M. Sosyolojik açıdan spor. İstanbul: Filiz Kitabevi,
1982.
7. Gökmen H. O.D.T.Ü.(Orta Doğu Teknik Üniversitesi),
Beden eğitimi derslerinin uygulanabilirliği. Engin Yayınları,
Ankara, 1989.
8. Karagöl T. Beden eğitimi öğretim yöntemleri. Anadolu
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1993.
9. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). İlköğretim okulları, lise ve
dengi okullar, beden eğitim dersi öğretim programları. Milli
Eğitim Basımevi, Ankara, 1988.
10. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). Okul içi beden eğitimi ve spor
izcilik dairesi başkanlığı, beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve
ders dışı çalışmaları rehberi. Milli Eğitim Basımevi, Ankara,
2000.
11. Nichols B. Moving and learning the elemantary school physical
education experience. Times Mirros Nasby College
Puplication. New York, 1986.
12. Yetim A. Sosyoloji ve spor. Topkar Yayınları, Trabzon,
2000.
13. Yıldıran İ, Yetim A. Ortaöğretimde beden eğitimi
derslerinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma, Gazi
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1996; 1-
3: 37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com