You are here

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK

INDIVIDUAL RETIREMENT SOCIAL SECURITY ASPECTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social security systems have been bound to be subjected of new searchs due to the fact that the lives of the people have been longer and their ambition to live much more comfortable increased. The social insurances attempting to serve in accordance with the principle of social state have been focused on singling out the individual and the precoutions for the sake of increasing the tendency of saving while they began to face various difficulties. The general consideration that the social insurances providing the social solidarity and relating between the generations are inevitable have been exposed the necessity to regulate the addional complementary private programmes. Orienting with the development in world-wide expense, the private retirement system have been established. The aforementioned retirement system have been established as the name of individual retirement system and began to register since October, 27, 2003. The mentioned system aims to provide the additonal income for the contributors.
Abstract (Original Language): 
Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma isteğinin artması karşısında yeni arayışlara girmek zorunda kalmıştır. Sosyal devlet ilkesinin gerekleri doğrultusunda hizmet vermeye çalışan sosyal sigortalar, çeşitli zorluklarla karşılaşmaya başlayınca özellikle bireyi öne çıkaran ve tasarruf eğilimini artırıcı tedbirler üzerinde durmaya başlamışlardır. Toplumsal dayanışmayı sağlayan ve kuşaklar arasında önemli bir görevi olan sosyal sigortalardan vazgeçilmesinin doğru olmayacağı yönündeki genel kanı, sosyal sigortalara ilave olarak tamamlayıcı özel programların düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dünya genelindeki gelişmelerden hareketle, ülkemizde de sosyal sigortaların yaşlılık sigortasına ilave olarak özel emeklilik sistemi tesis edilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi adıyla kurulan yeni özel emeklilik programı, 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren fiili olarak üye kaydetmeye başlamış bulunmaktadır. Söz konusu sistem, katılımcılara yaşlılık döneminde ek gelir sağlamayı hedeflemektedir

REFERENCES

References: 

ALPER Yusuf: Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar (SSK, BAĞ-KUR), 2.
Baskı, Bursa, 1999.: "Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik",
Çimento İşveren Dergisi, C:16, S:2, Ankara, 2002. ARICI Kadir: "Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik
Fonları", İşveren Dergisi, C:XL, S:3, TİSK, Aralık-2001. CENTEL Tankut: Sosyal Güvenlikte Yapısal Değişim, MESS, İstanbul,1997. ÇİFTÇİ Murat: "Potansiyel Zorunlu Sigorta Alanı Olarak Özel Emeklilik Sistemi:
Dünyada ve Türkiye'deki Mevcut Uygulamalar, Optimal Sistem Üzerine
Öneriler", Reasürör, S:52, Nisan 2004. DEMİRBİLEK Sevda-SÖZER Ali Nazım: Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumlarının
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, EBSO Çalışma Grupları Yayınları Seri:5,
İzmir, 1995.
EKİN Nusret- ALPER Yusuf- AKGEYİK Tekin: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde
Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, İTO Yayın No:1999-69, İstanbul,
1997.
GÜZEL Ali: "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Yeni Bir Örgütlenme Modeli", Cumhuriyetin 75.yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, Türk Endüstri İlişkileri Derneği, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Yayın No:36, TÜHİS.
GÜZEL Ali-OKUR Ali Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul, 2003.
ÖZSUCA Şerife Türcan: "Şili ve Arjantin Sosyal Güvenlik Reformları: Neler Öğrendik?", Ekonomide Durum Dergisi, Türk-İş Yay., 1999.
SÖZER Ali Nazım: "Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Konusunda Tarafların Görüşleri", Sosyal Politika Tartışmaları-I, 24 Mayıs 1996 İzmir, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Aralık 1996.: "Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma ve Şili Modeli", Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Nisan 2001.
TALAS Cahit: Toplumsal Ekonomi, 7.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1997.
TANTAN Saadet: Sosyal Güvenlik Kapsamında Emeklilik Sisteminde Reform Arayışları ve Özel Emeklilik Fonları, Beta, 1.Bası, İstanbul, 2001.
TOBB: Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara,1993.
TÜSİAD: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma Sorunlar, Reform İhtiyacı, Arayışlar, Çözüm Önerileri, Yayın No: TÜSİAD-T/97-10/217,1997.
TUNCAY Can: "Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine", Çimento İşveren Dergisi, C:14, S:2, Mart 2000.: "Çalışanlara Yönelik Grup Emeklilik Sözleşmeleri", Mercek, S:32,
MESS, Ekim 2003.
UĞUR Suat: "Sosyal Güvenliğimizdeki Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi", DEÜ-
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:4, S:2, Nisan-Haziran 2002. (2004a): "Özel
Emeklilik Türleri ve Bireysel Emeklilik", Çimento İşveren Dergisi, C:18, S:4, Temmuz 2004. (2004b): Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik
Programlarının Yeri ve Gelişimi, TİSK, Yayın No: 244, Ankara, 2004.(2004c):
"Hukuki Açıdan Bireysel Emeklilik Sistemi", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal, S:2, Nisan 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com