You are here

Türkiye' De Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği

The Effectiveness Of Individual Pension Systems In Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social security has important clues About the development level of a country. Lots of studies have been done in order to increase the Effectiveness and the efficiency of social security system but social security institutions can't reach the level of changing ages and meet the human need. Many regulations were made relating to social security system in Turkey and The World. One of them is individual pension system. The purpose of this system is to help the Social Security Institution, reduce the burden on the budget allocated to social security support contributions and provide more welfare in the time of retirement. Our study firstly focuses on definition of social security and financing methods, public-private financing methods and mentioned on the application of the private pension system in the world and Turkey and then the effectiveness of BES will be examined in Turkey as a result.
Abstract (Original Language): 
Bir ülkenin gelişme seviyesi hakkında, sosyal güvenlik çok önemli ipuçları vermektedir. Sosyal güvenlik sistemimizin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması yönünde günümüze kadar bir dizi çalışmalar yapılmış, ancak sosyal güvenlik kurumlarımızın değişen çağ ve insan ihtiyaçlarıyla paralellik gösterebilecek düzeye erişmesi sağlanamamıştır. Türkiye ve Dünya'da sosyal güvenlik sistemleriyle ilgili pek çok düzenlemeler yapılmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi ise bunlardan biridir. Bu sistemin amacı Sosyal güvenlik kurumuna yardımcı olmak, bütçedeki sosyal güvenlik primlerine ayrılan yükü azaltmak ve bireylere emeklilik zamanlarında daha refah bir yaşam düzeyi sunmaktır. Çalışmamızda öncelikle sosyal güvenliğin tanımı ve finansman yöntemlerine yer verilip, kamu-özel finansman yöntemleri ve Bireysel emeklilik sisteminin Dünyada ve Türkiye'deki uygulamalarına değinilicek ve son olarak Türkiye'deki BES'lerin etkinlik durumu incelenecektir.

REFERENCES

References: 

Akyıldız, H., ve Yavuz, A. (2007), "Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Finansman Açıklarının Temel Dinamikleri Üzerine Bir Analiz", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, 424-437.
Ayhan, A. (2012), "Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri", Sosyal Güvenlik Dergisi 41-55
Ayhan, B. (2011), Uluslararası Tecrübeler Işığında Tamamlayıcı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak OYAK Modeli, Ankara: Atılım Üniversitesi SBE
Bacak, B. (2005), "Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik", İktisat Fakültesi Mecmuası, 159-171.
Bayri, O. (2004), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Bir Genel Reform Çerçevesi", Süleyman Demirel İİBF, 229-256.
Bedük, A., ve Mete, O. (2006), "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik", Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24-42.
Brooks, S. (2002), "Social Proteciton and Economic Intagration", Comparative Political Studies, 491-523.
Dane, K., ve Ulutürk, S. (2009), "Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü: Burjuvazinin İrade Beyanı ve Ülke Örnekleri", Uluslararası Haklar Sempozyumu, (s.
361-371). Antalya.
Dilik, S. (2004), "Sosyal Güvenliğin Finansmanında Yansıma Olayı-Primler ve Devlet Katkıları". Kamu-İş Kamu-Hukuku ve İktisat Dergisi, 7 (4), 2004, 39-62.
Egeli, H., ve Özen, A. (2009), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi", Mevzuat Dergisi sayı 142.
EGM. (2014), Bireysel Emeklilik Sistemi 2013 Gelişim Raporu, İstanbul: Emeklilik Gözetim Merkezi.
Erdem, T. (2013), "Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Değişikliklerin Eleştirisi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 73-116.
Ergenekon, Ç. (1998), Özel Emeklilik Fonları, Şili Örneğinden Alınacak Dersler. İstanbul: İMKB Yayıncılık.
Güneş, İ., ve Yakar, S. (2004), "Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 127-142.
AĞUSTOS 2015
139
http://www.egm.org.tr/cma_test/staticfiles/files/mevzuat/kanun1_4.pdf Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Nisan 2001 tarihli 24366 Sayılı Resmi Gazete.
İşseveroğlu, G., ve Hatunoğlu, Z. (2012), "Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında SWOT Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi , 155-174.
İzgi, B. B. (2008), "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler", Çalışma ve Toplum, 85-107.
OECD
(2013)
, Pension Markets in Focus 2013, Paris: OECD Publishing.
Oktayer, N., ve Oktayer, A. (2007),
"Öze
l Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 55-80.
Oran, S. (2010), Sosyal Güvenliğin Dönüşümünde Emeklilik, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara: Ankara SBE .
Palacios, R. (1996), Averting the Old-Age Crisis, New york: World Bank.
Saruç,
N.T.
, Karadeniz, O ve Sezgin, S. (2007) "Social Security Spending and Economic Growth: An Empirical Investigation for Turkey Using Granger Causality Analysis" Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. cilt.
9, pp. 171-182.
SGK (2013), ON Ülke Sosyal Güvenlik Sistemi, Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı .
SGK (2014), Aylık Temel Göstergeler, Ankara; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2014- Temmuz.
Taşçı, F. (2013), "AB Sosyal Güvenlik Sistemi ve Türkiye: Harcamalar Üzerinden Karşılaştırma", Kamu-İş, 59-101.
Topalhan, T. (2010), "Türkiye'de Altıncı Yılında Bireysel Emeklilik Sistemi ve Uygulama Sonuçları", Kamu-İş, 165-210.
Turak, B. (2009), Dünya'da ve Türkiye'de Önerilen Sosyal Güvenlik Reform Alternatiflerinin Temel Dinamikleri ve Bir Model Önerisi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.
TUSİAD, (1997), Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma. İstanbul: Lebib Yalkın Yayın işleri ve Basım Evi .
www.ssk.gov.tr, (Erişim:07.11.2014) .
Yalçıner, K. (2000), "İşsizlik Sigortası ve Finansman Modeli", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 169-184.
Yurdadoğ, V. (2014), "Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri", http://www.canaktan.org/politika/anti_leviathan/diger-yazilar/volkan-sos... (Erişim: 05.11.2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com