You are here

POSTMODERN ANLAYIŞTA SİYASET VE KİMLİK

IN POSTMODERN UNDERSTANDING POLITIC AND IDENTITY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Postmodernism is a thinking style which questions the main concepts of modern thinking and culture. And it is also a radical thinking style that suspects reality, reason, identity, objectivity and great paradigmas forming the basic of scientific paradigmas (such as ratinalism, universality, christianity). Postmodernism predicts a different aspect in cultural, social, economic and political fields. In postmodern aspect, politics and political culture give importance to freedoms, differences, pluralism, heterogeneity, the presence of different identities and locality. A radical democracy aspect has a sound ground in postmodernism. Along with this, it can be said that postmodern politics general orientation is a liberal state.
Abstract (Original Language): 
Postmodernizm modern düşünce ve kültüre ait temel kavramları sorgulayan, hakikat, akıl kimlik, nesnellik, bilimsel anlatılara temel oluşturan büyük anlatılardan (rasyonalizm, evrensellik, hıristiyanlık gibi) kuşgu duyan radikal bir düşünce tarzıdır. Postmodernizm kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda farklı bir bakış açısını öngörmektedir. Postmodern bir bakışla siyaset ve siyasal kültür; özgürlükleri, farklılıkları, çoğulculuğu, hetorejenliği, farklı kimliklerin varlığını, yerelliği ön plana çıkarır. Radikal demokrasi anlayışı postmodernizmde iyi bir çıkış olmakla birlikte postmodern siyasetin genel yöneliminin liberal devlet olduğu söylenebilir.
369-386

REFERENCES

References: 

1.
AKAY
, Ali., "Postmodernizm Nedir?", . (06.10.2006).
2.
ALAYOĞLU
, Ali.Osman., "Modernizm Postmodernizme Karşı: Çatışmanın Ortasındaki Marksizm", . (10.01.2007).
3. ANDERSON, Perry.,
Postmoderniteni
n Kökenleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
4. BARRY. P. Norman.,
Mode
r Siyaset Teorisi, B.2, Liberte Yay., Ankara, 2004.
5. BİÇKİ, Doğan., "Modernizm Ve Postmodernizm" . (03.11.2006).
6. EAGLETON, Terry.,
Postmoderniz
m Yansımaları, Ayrıntı Yay., Çev: Mehmet Küçük, İstanbul, 1999.
7. E-FELSEFE, "Postmodernizm Felsefi Görüşler", . (07.10.2006).
8.
HELER
, Agnes., F. FEHER, Postmodern Politik Durum, Öteki Yay., Çev: Şükrü Argın, Ankara, 1993.
9. HEYWOOD,
Andrev.
, Siyaset, Liberte Yay.,Y.N.118, Ankara, 2006.
10. HOSSOHBET, "Postmodern Postmodernizm", . (06.10.2006).
11.
KILIÇ
, Gözde., "Postmodern Devlet Anlayışı", . (6-10-2006).
12. KÜÇÜK, Mehmet., Modernite Versus Modernite, Vadi Yay., Ankara,
1994.
13. LYOTARD, L.F., Postmodern Durum, Vadi Yay., Çev: Ahmet Çiğdem, Ankara, 1994.
14. MURPHY, John W., Postmodern
Toplumsa
l Analiz ve Postmodern Eleştiri, Eti Yay., Çev: Hüsamettin Arslan, 1995.
15.
ÖZLEM
, Doğan., "Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler", Sempozyum Bildirileri - Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek , Metis Yay., İstanbul, 1998'den aktaran Hasan Engin ŞENER, "Postmodernizm
Üzerine Kısa Bir Bakış", Felsefe Ekibi Dergisi, S.2, 2005,
. (06.10.2006).
16.
SARUP
, Madan., Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Bilim ve Sanat
Yay., Çev: Baki Güçlü, Ankara, 1997.
17.
SİTEMBÖLÜKBAŞI
, Şaban., "Siyasal Kültür Paradigmaları Işığında Siyasal Kültürde Değişim Sorunu", S.D.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.2, Isparta, 1997.
385
ÇAĞLAR
2008
18. ŞAYLAN, Gencay., Postmodernizm, İmge Yayıncılık, B.2, Ankara,
2002.
19. ŞENER, Hasan Engin., "Postmodernizm Üzerine Kısa Bir Bakış", Felsefe Ekibi Dergisi, S.2, 2005, . (06.10.2006).
20. TÜRKÖNE, Mümtaz'er., Siyaset, Lotus Yay., Ankara, 2005.
21. UYSAL-SEZER, Birkan., "Postmodernizm ve İkinci Cumhuriyet", Amme İdaresi Dergisi, C.26, S.1 ,1993. . (02.10.2006).
22. SEDEFİNKALEMİ, "Kimlik Kavramı, Etnik Kimlik, Ulus Devletleşme
Sürecinde Meydana Gelen Sorunlar", 22.08.2006, . (07.10.2006).
23. WİKİPEDİA, "Postmodernizm", . (06.10.2006).
24.
WİKİPEDİA
, "Jacques_Derrida", . (3.11.2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com