You are here

DELİ DUMRUL ÖYKÜSÜNÜN VE YEDİNCİ MÜHÜR SİNEMA FİLMİNİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI ORTAK TEMA: ÖLÜMÜ YENME DÜŞÜNCESİ

THE STORY OF DELI DUMRUL AND THE MOVIE OF THE SEVENTH SEAL HAVE THE COMMON THEME THAT CONNOTE: THE IDEA OF DEFEATING THE DEATH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12531

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Deli Dumrul is one of the epic story was written in the fifteenth century by Turkish legend “Dede Korkut” and which also was one of the story among his twelve stories. The Seventh Seal on the other hand is a film directed by Swedish director Ingmar Bergman in 1957. Although there are about five centuries of time between them, there is a common theme among these two works. The main characters of The Seventh Seal and Deli Dumrul, Antonius Block and Duha Kocaoğlu respectively, who defied the death and the angel of the death (Azrael) were eventually defeated by. Deli Dumrul; strong and a daredevil nomadic Oghuz young man. He was a character in the story who was upset with the death angel after the life of one of nomadic young had been taken by him. Thereafter, he had fought against the death angel but eventually understood that the death angel was an invincible character. Antonius Block, the main character of the Seventh Seal movie; was a medieval knight who returned from the crusade and was also tired of war and had doubts about the God as he saw the death caused by plague. But the when his death had been approached he defied the death angel like Deli Dumrul then he invited the angel to play chess with him. Knowing that his inevitable end however the the Knight had tried to extent the game to keep the Azreal distracted. The fate however does not change as it is in Deli Dumrul's story. Because it is not possible to defeat death. Despite the fact that contain overtone of Islam the Deli Dumrul's story and the Seventh Seal the work bearing the traces of Christianity, the common point between the two is to present similar suggestions about man's unchangeable destiny. Therefore, in this study, the issue of dealing with death through the characters of Deli Dumrul's Duha Kocaoğlu and the Seventh Seal's Antonius Block characters was handled comparatively.
Abstract (Original Language): 
Deli Dumrul, on beşinci asırda yazıya geçirilmiş eski Türk destanı Dede Korkut’un içindeki on iki hikâyeden birisidir. Yedinci Mühür ise, İsveçli Yönetmen Ingmar Bergman tarafından 1957 yılında çekilen bir sinema filmidir. Aralarında yaklaşık beş yüzyıl zaman dilimi olmasına rağmen bu iki yapıt arasında ortak bir tema vardır. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul ile Yedinci Mühür filminin ana karakteri Antonius Block’un Azrail’e yani ölüme karşı çıkışları ve sonunda ona yenik düşmeleridir. Deli Dumrul; güçlü ve gözü pek bir Oğuz delikanlısıdır. O, obada Azrail’in bir gencin canını almasına içerleyip ölümle kavgaya tutuşan ve sonunda onu yenemeyeceğini anlayan bir karakterdir. Yedinci Mühür filminin ana kahramanı Antonius Block; haçlı seferinden dönen, savaştan bıkmış ve vebayı gördükçe Tanrı’dan kuşku duyan bir Orta Çağ şövalyesidir. Fakat Block, ölümü yaklaşınca Deli Dumrul gibi Azrail’e kafa tutmuş ve onu satranç oynamaya devam etmiştir. Kaybedince canının alınacağını bilen şövalye, Azrail’i oyalamak için oyunu uzattıkça uzatmıştır. Ama netice Deli Dumrul öyküsünde olduğu gibi değişmemiştir. Çünkü ölümü yenmek mümkün değildir. Deli Dumrul öyküsü İslam’ın, Yedinci Mühür ise Hıristiyanlığın izlerini taşıyan yapıtlar olmasına rağmen bu ikisi arasındaki ortak nokta, insanın değişmez kaderi hakkında benzer önermeleri ortaya koymalarıdır. Dolayısıyla bu çalışmada, Deli Dumrul Destanı'ndaki Deli Dumrul ve Yedinci Mühür Filmindeki Antonius Block karakterleri üzerinden ölümle baş etme sorunu mukayeseli olarak ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Bergman, Ingmar (1990). Büyülü Fener, çev.: Gökçin Taşkın, İstanbul: Afa Yayınları.
--------------------- (2005). Aynadaki Gibi, Sessizlik, çev.: Tezer Özlü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Deli Dumrul Öyküsünün ve Yedinci Mühür Sinema Filminin Çağrıştırdığı Ortak Tema… 421
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/35
Develi, Hayati (2006). Dede Korkut Hikâyeleri, İstanbul: Alkım Yayınevi.
Hökelekli, Hayati (2008). Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, İstanbul: Dem Yayınları.
https://www.sinemalar.com/film/829/yedinci-muhur (07.09.2017).
Gökyay, Orhan Şefik (1994). “Dede Korkut”, DİA, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Gülşen, Enver (2011). Hakikatin Sineması, İstanbul: Külliyat Yayınları.
Jackson, Deny P. (2013). Gılgamış Destanı, çev.: Ahmet Antmen, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Kutsal Kitap, “Eski ve Yeni Antlaşma” (2001), İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları
Mazur, Eric Michalel (2011). Encyclopedia of Religion and Film, California: ABC ClioPress.
Saydam, M. Blgin (1997). Deli Dumrul'un Bilinci, "Türk İslam Ruhu" Üzerine Bir Kültür Psikolojisi
Denemesi, İstanbul: Metis Yayınları.
Shargel, Raphael (2007). Ingmar Bergman, Sinematografi İnsanın Yüzüdür, çev.: Selim Özgül,
İstanbul: Agora Kitaplığı.
Sharpe, Eric J. (2000). Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram, çev.: Ahmet Güç, Bursa: Arasta
yayınları.
Sümer, Necati (2016). “Ingmar Bergman’ın Kış Işığı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus
Otiosus Tanrı Anlayışını Sorgulamak”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44),
ss.1395-1403.
------------------- (2016). "Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan", The Journal of Academic
Social Science Studies, 1(43), ss.275-288
Şengün, Necdet (2015). Türk-İslam Edebiyatı El Kitabı, Edt. Ali Yılmaz, Ankara: Grafiker Yayınları.
Tarkovski, Andrey (2000). Mühürlenmiş Zaman, çev.: Füsun Ant, İstanbul: Afa Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com