You are here

MURATHAN MUNGAN'I N "ZAMANIMIZIN BİR KULKEDISP' ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUNMASI

THE READING OF MURATHAN MUNGAN'S 'A PRESENT-DAY CINDERELLA' WITHIN THE CONTEXTT OF INTERTEXTUAL RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3246

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
No text can be in existence solitarily in literary process, but it does emerge through interrelating with preexisting texts. Because texts can maintain their continuousness with the subsequent. Intertextuality explains dimensions of this interrelation by setting forth a text's interrelatedness with the preexistent ones. It is seen that an author converts an existent text within the frame of originality in an intertextual relation which is densely put into practice in postmodern narratives. The story of Murathan Mungan -who is a postmodern writer- named 'A Present-day Cinderella' is a reinterpretation of 'the Cinderella tale'. The author utilizes the tale as a subtext and composes his story by following traces of this tale. In this article, common points and differences of Murathan Mungan's story and the Cinderella tale are goint to be determined in the context of intertextual relations.
Abstract (Original Language): 
Hiçbir metin yazınsal süreçte tek başına varolamaz; ancak önceki metinlerle kurduğu ilişkiler düzleminde ortaya çıkar. Çünkü metinler kendilerinden sonraki metinlerde sürekliliklerini devam ettirir. Metinlerarasılık, metnin kendinden önceki metinlerle ilişkisini ortaya koyarak bu ilişkinin boyutlarını açıklar. Postmodern anlatılarda kullanılan metinlerarasılık yönteminde, anlatıcının varolan bir metni özgünlük çerçevesinde dönüştürdüğü görülür. Postmodernist bir yazar olan Murathan Mungan'ın "Zamanımızın Bir Külkedisi" adlı öyküsü de Külkedisi masalının uyarlanarak tekrardan yorumlanmasıdır. Yazar, Külkedisi masalını alt metin olarak kullanır ve öyküsünü bu metnin izlerini takip ederek oluşturur. Bu makalede Murathan Mungan'ın "Zamanımızın Bir Külkedisi" adlı öyküsünün Külkedisi masalıyla birleştiği ve ayrıldığı noktalar metinlerarası ilişkiler kapsamında tespit edilmeye çalışılacaktır
761-768

REFERENCES

References: 

AKTULUM Kubilay (2004). Parçalılık/Metinlerarasılık, Ankara: Hilmi Usta Matbaası.
ÇETİŞLİ İsmail (2008). Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
ÇEVİRME Hülya. "Külkedisi Masalı Üzerine Bir Araştırma", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2006, 6, 25-28.
ECEVİT Yıldız (2011). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: İletişim Yay. KOLCU Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları. MUNGAN Murathan (2009). Kırk Oda, İstanbul: Metis Yayınları. Külkedisi (2008). İstanbul: Boyut Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com