You are here

BEDEN DİLİNİN EGITIM OGRETIM ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF BODY LANGUAGE ON EDUCATION-TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5000

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the classroom, most part of the communication is provided as a non-verbal communication via body language. When teacher gives lecture, in addition to verbal communication, it was observed that non¬verbal communication is effective from abstract concepts towards concrete concepts. Being able to use the body language efficiently is considered as one of the most important factors for succeeding in the education in which communication is important. It is known that the fact that spoken word, tone of voice and body language are used in a demanded and expected manner has serious effects on individuals during learning period. Visual behavior in inter-class communication is important on audiences as much as subject content which is told at the least. The posture of individual, his/her mimes and being able to use body organs properly add a different motivation to the learning and provide that learning environment is not boring. In this study, definition of non-verbal communication, factors, gesture and teacher's mimes, his/her look, his/her manner of standing in the classroom, confidence and the effects of body language on the classroom were stated. A study for literature search model was carried out to achieve this aim. At the end of the study, advantages which will be provided by the fact that the teachers use their body language efficiently, mistakes while using body language and recommendations which are made for these mistakes were mentioned. You should remember that the students follow their teacher's lead and especially they have a great effect on primary school children whose personality develops. It will be sufficient to learn how well the students remember their teachers to understand the effect of teachers on students.
Abstract (Original Language): 
Sınıfta iletişimin büyük bir kısmı beden dili vasıtasıyla sözsüz iletişim olarak sağlanmaktadır. Öğretmen tarafından gerçekleştirilen ders anlatımı sırasında sözlü iletişimin yanı sıra soyut kavramlardan somut kavramlara doğru sözsüz iletişimin etkili olduğu gözlenmiştir. Beden dilini etkin kullanabilme, iletişimin önemli olduğu eğitimde başarıya ulaşmada en önemli faktörler arasında sayılmaktadır. Söylenen söz, ses tonu ve beden dilinin istenilen veya beklenilen tarzda kullanılması, öğrenme durumunda olan bireyler üzerinde çok ciddi etkileri olduğu bilinmektedir. Sınıf içi iletişimde görsel davranış dinleyiciler üzerinde en az anlatılan konu içeriği kadar önemlidir.Bireyin duruşu,mimikleri ve vücut organlarını yerli yerinde kullanabilmek öğrenim sürecinde, öğrenmeye ayrı bir motivasyon katarak ortamı sıkıcı olmaktan kurtarır Bu çalışmada, sözsüz iletişimin tanımı, unsurları, öğretmenin jest ve mimikleri, bakışı, sınıfta duruşu, kendine olan güveni ve beden dilinin derse olan etkileri anlatılmıştır. B u amacı gerçekleştirmek için literatür tarama modeline yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin beden dilini etkin kullanmasının getireceği yararlardan, beden dili kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlardan ve bunlara yönelik getirilen önerilerden bahsedilmiştir. Öğretmenlerin öğrenciler tarafından örnek alındığı ve özellikle ilkokul çağındaki kişilikleri gelişmekte olan çocuklarda yaratacağı etki unutulmamalıdır. Öğretmenlerin öğrenci üzerindeki etkisini anlamak için, onların çocuklar tarafından ne kadar net hatırlandığını öğrenmek yeterli olacaktır.

REFERENCES

References: 

AÇIL,M. (2005). Öğretmenin Beden Dili. İstanbul :Armoni Gelişim Yayıncılık
ALTINTAŞ,E. ve ÇAMUR, D. (2005). Beden DilLSözsüz İletişim. İstanbul: Aktüel Yayınları
BABACAN,Ç. (2011). Öğretmenler İçin Beden Dili. Türkiye:Elma Yayınevi BALTAŞ, Z. ve BALTAŞ, A. (2001). Beden Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/9 Summer 2013

c
Beden Dilinin Eğitim Öğretim Üzerine Etkileri
1655
ÇALIŞKAN, Nihat. ve KARADAĞ, Engin .(2006). Bir Baton olarak öğretmenin elleri.
Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, Ankara,54-61
ÇALIŞKAN N. ve KARADAĞ, E. (2010). Eğitim,İletişim ve Öğretmenin Beden Dili.
Ankara: Kök Yayıncılık
ÇALIŞKAN, N. ve YEŞİL, R. (2005). Eğitim sürecinde öğretmenin beden dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 199-207
DİNÇER,M. (2001). Kişisel İmaj. İstanbul:Alfa Yayınları
ERDEM,Orhan.(2009) Duygusal İletişim ve Beden Dili. İstanbul: Yakamoz Yayıncılık
ERGİN,A. ve BİROL,C.(2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık
GÜÇLÜ N. (2000). Öğretmen davranışları. Millî Eğitim Dergisi, 147:21-23.
HEİDEMANN, R. (1986). Körperspracheim Unterricht Çev:Şüheda Özbent. Wiesbaden :Quelle und MeyerVerlag,
HÜBLER, Axel. (2001). Das Konzept Körper in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften Çev:Şüheda Özbent. Tubingen :A. Franke Verlag,
JAMES,J.(1999). Bedenin Dili. Çev.:Murat Sağlam. İstanbul :Alfa Basım Yayın Dağıtım
Ltd.Şti.
KARASAR, N.(2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi .Ankara :Nobel Akademik Yayıncılık,
KAŞIKÇI,E.2009). Doğrucu Beden Dili.İstanbul:Hayat Yayıncılık
ŞAHİN, A. ve AYDIN,G. (2013). "Konuşmada Beden Dili", Konuşma Eğitimi (Ed: Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin). Ankara: Pegema Akademi
MOLCHO, S.(2000).Beden Dili.Çev: E. Tulin Batır. İstanbul:Gün Yayıncılık
ÖZDEMİR, S ve YALIN H. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara :Nobel Yayınları:
RECA,Ö.F.(2007). Bütün Yönleriyle Beden Dili. İstanbul: Akis Kitap
RECA,Ö.F.(2010). Başarılı ve Güzel Beden Dili ve Konuşma Sanatı . Ankara :Tutku Yayınevi.
ROSENBUSCH, H. S. (2000). Schweigen als kommunikative Handlung im Unterricht.
İn H. S. Rosenbusch, O. Schober (Eds.). Baltmannsweiler:Körpersprache in der schulischen Erziehung Schneider Verlag
SCHOBER, O. (1994). Beden Dili (Şüheda. Özbent, Çev.) İstanbul:Arion Yayınevi
SELÇUK, Z.(2000). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara :Nobel Yayın Dağıtım
ŞERİFİZGÖREN, A.(2000). Dikkat Vücudumuz Konuşuyor. Ankara: Academy Plus Yayınevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com