You are here

İrtifaya Bağlı Anksiyete Değişimi

ALTERATION OF ANXIETY DEPENDING ON ALTITUDE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As the anxiety is one of the prodeterminants of acute mountain sickness, we aimed to determine variations on anxiety at medium altitudes, thus providing climbers with information prior to their future climbs. State and trait anxiety scales were applied to 24 mountaine¬ers, who climbed to altitudes ranging from 2729 to 3946 m.'s. Trait anxieties of 19 climbers who reached the summit were examined during the subacute period after their arrival at the summit. The mountaineers reached the summit in 7 hours, paused for 3 hours and spent another 3 hours during the return. 2 moun¬taineers returned before reaching the summit and 3 returned before taking the test. The state anxiety levels of the 19 climbers (18 male and one female climber) were considerably lower at the summit when compared with levels at the camp. However, it was observed that trait anxiety levels were within the normal range at the camp whereas state anxiety levels were pathologically high. The high level of trait anxiety was related to the fact that it was the first climbing attempt of the mountaineers. The decrease in trait anxiety levels at the sum¬mit, on the other hand, was thought to be related to the fact that trait anxieties were observed during the subacute period.
Abstract (Original Language): 
Anksiyetenin akut dağ hastalığının bir ön belirleyicisi olması nedeniyle, orta yükseklikteki bir irtifada anksiyete değişimini belirleyerek, ilerdeki tırmanışlarda dağcılara ön bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Süreklilik ve durumluluk anksiyete ölçekleri 2729-3916 m. arasında tırmanış yapan 24 dağcıya uygulanmış, tırmanışı tamamlayan 19'unda durumluluk anksiyetesindeki değişim zirveye ulaştıktan sonraki subakut dönemde incelenmiştir. Dağcılar 7 saatte zirveye ulaşıp 3 saat kaldıktan sonra 3 saatte inişi gerçekleştirdiler. Bunlardan ikisi zirveye ulaşamadan döndü, üçü de testi cevaplamadan inişe geçti.18'i erkek 1'i kadın 19 dağcının durumluluk anksiyetelerinin zirvede, kamp yerine göre belirgin şekilde azaldığı görüldü. Kamp yerinde sü¬reklilik anksiyetelerinin normal sınırlar içerisinde olmasına rağ¬men durumluluk anksiyetelerinin patolojik düzeyde olduğu tespit edildi. Kamp yerindeki durumluluk anksiyetesinin yüksek oluşu, çoğu dağcının ilk tırmanışı olmasına bağlanırken, zirvede durumlu-luk anksiyetesindeki azalma, ölçümün subakut dönemde yapıl¬masına bağlandı.
110-113

REFERENCES

References: 

1. Meehan RT, Zovala DC. The pathology of acute high altitude illness. Am J Med 1982; 73(3): 395-403.
2. Takemura Y, Kikuchi S, Inaba Y. Does psychological stress improve physical performance? Tohoku J Exp Med 1999; 187 (2): 111-20.
3.
Sofuoğl
u S. Egzersizin ruh sağlığı yönünden faydalı ve zararlı etkileri. E. Ü. Tıp Fak. Sağlık Bilimleri Dergisi 1993; 2(1): 111-5.
4. Reglin JS. Exercise and mental health: beneficial and detrimental effects. Sports Med 1990; 9: 323-9.
5. Reglin JS, Morgan WP. Influence of exercise and quiet rest on state anxiety and blood pressure. Med Sci Sports And Exer 1987; 19: 456-83.
6. Thoka J. Does psychological stress improve physical performance? Exp
Med 1999; 2: 111-20.
7. Tsutsumui T, Dan BM, Zaichohkowski LD ve ark. Comparison of high and moderate intensity of strength training on mood and anxiety in older adults. Percept Mot Skills 1998; 87(3): 1003-11.
8. Martinsen EW, Hoffart A, Solberg O. Aerobic and anaerobic exercise in the treatment of anxiety disorders. Stress Medicine 1989; 5: 115-20.
9.
Mazıcıoğl
u M, Gönül AS, Koçak F ve ark. Yüksek irtifada anksiyete. Yeni Symposium 1999; 37(13): 52-4.
| Mazıcıoğlu MM, Gönül AS | irtifaya Bağlı Anksiyetenin Değişimi
10. Köknel Ö. Zorlanan İnsan. İstanbul, Altın Kitaplar, 1987; 146-51. 12. Koltyn K, Raglin JS, O'Connor PJ. State anxiety and blood pressure
11. Missoum G, Rosnet E, Richalet JP. Control of anxiety and acute mo- following wdght training. Med Sci Sports and Exerc 1988; 20: 595. untain sickness in Himalayan Mountaineers. Int J Sports Med 1992; 14: 13. Ergen E. Spor Hekimliği TTB merkez konseyi spor hekimliği kolu yayın 37-9. No 1. Ankara, Maya Matbaacılık, 1992; 107-26.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com