You are here

0-5 Yaş arası çocukların yaratıcılığının geliştirilmesinde ailenin rolü

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This sudy aims to investigate the role of the family in development of the creativity. While doing this, the creativity has been examplified and the question “why family plays an important role in development of the creativity of the child aged between 0-5 ?” was attempted to be answered.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; yaratıcılığın geliştirilmesinde ailenin rolü irdelenmektedir. Bu bağlamda, yaratıcılığın ne olduğu betimlenerek; 0-5 yaş arasında yaratıcılığın geliştirilmesinde ailenin neden önemli olduğu açıklanmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Mary J. Gander ve Harry W. Gardiner, Çocuk Ve Ergen Gelişimi, Yayıma Hazırlayan:Bekir
Onur, (İmge Kitapevi, Ankara, 1998).
2. Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, Çeviren Dr.Ayda Yörükân, (Türkiye İş Bankası
Yayınları, 1997), s.181.
3. Nuray Sungur, Yaratıcı Düşünce, (Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997)
4. Trevor Bentley, Yaratıcılık (creativity), (Hayat Yayınları, İstanbul, 1999).
5. Alev Arık, Yaratıcılık, (Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yay. No:790, Ankara, 1987).
6. Haluk Özbay ve Emine Öztürk, Gençlik, (İletişim Yayınları, İstanbul, ?).
7. Gülten Ülgen, Eğitim Psikolojisi Birey Ve Öğrenme, (Bilim Yayınları, Ankara, 1995).
8. Füsun Ataç, İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim, (Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,
1991), s.46.
9. Ataç, a.g.e., s.60-64.
10. Rita L. Atkinson Vd, Psikolojiye Giriş , (Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995), s.100-106.
11. Gander ve Gardiner, a.g.e., 227-228, 152-170.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
8
12. Lee Salk, Bebeklikten Yetişkinliği Çocuğun Duygusal Sorunları, Çeviren Erzem Onur,
(Remzi Kitapevi, ,İstanbul, 1995), s.180-185.
13. Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, (Erdem matbaacılık, Ankara, 1997), s.46.
14. Nuray Sungur, Yaratıcı Düşünce, (Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997), s. 55-56.
[1] Mary J. Gander ve Harry W. Gardiner, Çocuk Ve Ergen Gelişimi, Yayıma Hazırlayan:Bekir Onur, (İmge Kitapevi,
Ankara, 1998).
[2] Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, Çeviren Dr.Ayda Yörükân, (Türkiye İş Bankası Yayınları, 1997), s.181.
[3] Nuray Sungur, Yaratıcı Düşünce, (Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997)
[4] Trevor Bentley, Yaratıcılık (creativity), (Hayat Yayınları, İstanbul, 1999).
[5] Alev Arık, Yaratıcılık, (Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yay. No:790, Ankara, 1987).
[6] Haluk Özbay ve Emine Öztürk, Gençlik, (İletişim Yayınları, İstanbul, ?).
[7] Gülten Ülgen, Eğitim Psikolojisi Birey Ve Öğrenme, (Bilim Yayınları, Ankara, 1995).
[8] Füsun Ataç, İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim, (Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1991), s.46.
[9] Ataç, a.g.e., s.60-64.
[10] Rita L. Atkinson Vd, Psikolojiye Giriş , (Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995), s.100-106.
[11] Gander ve Gardiner, a.g.e., 227-228, 152-170.
[12] Lee Salk, Bebeklikten Yetişkinliği Çocuğun Duygusal Sorunları, Çeviren Erzem Onur, (Remzi Kitapevi, ,İstanbul,
1995), s.180-185.
[13] Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, (Erdem matbaacılık, Ankara, 1997), s.46.
[14] Nuray Sungur, Yaratıcı Düşünce, (Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997), s. 55-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com