You are here

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “Türk Müzik Tarihi” dersinin işlenişine yönelik görüşleri

Music Education Department students attitudes towards “Turkish Music History” course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was conducted in order to analyze the attitudes of second, third, and fourth grade students at the Faculty of Education, Department of Music Education towards the Turkish Music History course. Descriptive research methods with quantitative and qualitative dimensions have been adopted with an integrated approach. The sample group includes 871 second, third, and fourth students from Music Education Departments of 12 universities in Turkey. Data have been obtained via a Turkish Music History Course Attitude Scale which was developed by the researcher. According to the findings of the research, students have stated that factors suchas the inadequacy of the way the course was given, the attitude of the lecturer, the number of topics covered, the insipidity of the classes, the inappropriateness of the location and time of the classes, and the difficulty of the exams are the main reasons that negatively affected their attitudes. Nevertheless, they have stated that they enjoyed learning about Turkish music that the course contributed to their general knowledge and culture, that they liked the topics and that the course makes a positive impact on other courses; and they have made various suggestions.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Türk Müzik Tarihi dersinin işlenişine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel boyutlu betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye‟deki 12 üniversitenin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 2., 3. ve 4. sınıflarında 2010- 2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören toplam 871 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili veriler Uçaner (2011) tarafından geliştirilen Türk Müzik Tarihi Dersi Tutum Ölçeğiyle elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları sonucundaöğrenciler, dersin işleniş yönteminin yetersiz olması, öğretim elemanının tutumu, konuların çok fazla oluşu, derslerin sıkıcı geçmesi, ders yapılan ortamın uygun olmaması, ders saatinin uygun olmaması, sınavların zor oluşu gibi nedenlerin tutumlarını olumsuz etkilediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca Türk Müzik Tarihini öğrenmenin hoşlarına gittiğini, dersin genel kültürlerini arttırdığını, konuları sevdiklerini, dersin diğer derslerine faydalı olduğunu da ifade etmişler ve çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.

REFERENCES

References: 

Adar, Ç. (2008). Türk Müziği nazariyatı ve solfej dersine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Afyon.
Arkonaç, S. (1998). Sosyal psikoloji, Alfa Yayınları. İstanbul.
Canakay, U., E. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, Denizli.
Canbay, A. (2007). İlköğretim müzik dersi öğretim programı “müzikte örgü, doku, biçim, tür” ünitesi ve
uygulamalarının değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çevik, B. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının müzik tarihi dersine yönelik görüşleri. Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 9-12
Çengelci, T. (2007). Sosyal bilgiler dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve
öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 62-75.
Çizmeci, N (2006). Müzik eğitiminde aktif öğrenme tekniklerine dayalı ders programlarının ilköğretim 6.sınıf
öğrencilerinin müzik öğretimi, derse dayalı görüşleri ve tutumları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
İnceoğlu, M. (2000). Tutum-algı-iletişim, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın, Ankara.
Karabulut, G. (2009). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin piyano dersine
yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kocabaş, A. (1997). Temel eğitim II.kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 141-145.
Konakcı, N. (2010). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin
bireysel çalgı eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Lacroıx, S.,E. (2002). The effect of an ıntegrated curriculum of fourth graders’ achievement ın and attitude towars
music ınstruction, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Rhode Island Üniversitesi, Rhode Island,
Amerika.
Otacıoğlu, G. (2007). İlköğretim 5.6.7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının
incelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 21.
Özcan, V. (2007). Orff öğretisinin ve yaratıcı dramanın uygulandığı ve uygulanmadığı okullarda öğrencilerin
müzik dersine olan tutumlarının karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Özmenteş, G., Özmenteş, S (2005). Dalcroze eurhytmıcs öğretiminin müziksel beceriler, müzik
dersine ilişkin tutumlar ve müzik yeteneğine ilişkin özgüven üzerindeki etkileri, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 10.
Öztopalan, E. (2007). İlköğretim düzeyindeki özel okullar ile devlet okullarının 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin
müzik dersine ilişkin tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Uçaner, B., Şentürk, N. (2013). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “Türk Müzik Tarihi” dersinin işlenişine
yönelik görüşleri. International Journal of Human Sciences. 10(1), 730-749.
748
Öztürk, F., Uçaner, B. (2010). Gazi üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzik
tarihi dersine karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı 2
Phillips, S.,L (2003). Contributing factors to music attıtude ın sıxth, seventh and eighth grade students,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Lowa Üniversitesi, Lowa.
Saygı, C. (2009). Aktif öğrenmenin müzik tarihi dersine ilişkin başarı, tutum ve özyeterlik üzerindeki etkisi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Şentürk, N. (2001). Musıki Muallim‟den günümüze müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2.
Uçaner, B. (2011). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin “türk müzik tarihi” dersine
yönelik tutum ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Umuzdaş, S. (2010). Mikro öğretim yönteminin viyolonsel öğretmeni adaylarının öğretim becerilerine ve viyolonsel
dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Wehr-Flowers, Erin (2006). Differences between male and female students' confidence, anxiety, and attitude
toward learning jazz improvisation, Journal of Research in Music Education, v 54, n 4, sayfa, 337 .
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com