You are here

ilköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri

The compliance level of primary school administrators' to ethical principles while evaluating the teachers' performances

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been done to determine the compliance level of primary school administrators' to ethical principles in evaluating the teachers' performances. In this study, whether the views of administrators and teachers' about this subject differ in the extent of honesty, democracy, responsibility, and justice according to the duty and on the same extent, whether only the teachers' views differ according to the variables of sex, occupational seniority, educational background, and whether to take in service training about ethic and branch are tried to be introduced. This study is a browsing model. A total of 74 school administrators, 41 of them from Sakarya City and 33 of them from Kastamonu City, and a total of 457 teachers, 216 of them from Sakarya City and 241 of them from Kastamonu, have attended to this study. In this study, these results are found. The views of teachers and school administrators about the compliance level of primary school administrators to ethical principles in evaluating the teachers' performances differ according to the duty in the extent of honesty, tolerance, democracy, responsibility, and justice. The views of the teachers differ in the extent of tolerance, democracy and responsibility according to the conditions of taking in service training about ethic, democracy according to the sex, responsibility according to the occupational seniority and honesty according to the branches. According to the variable of educational background of the teachers, there aren't any differentiations among the views of teachers and school administrators about the compliance level of primary school administrators to ethical principles in evaluating the teachers' performances
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bu konudaki yönetici ve öğretmen görüşlerinin dürüstlük, hoşgörü, demokrasi, sorumluluk, ve adalet boyutlarında göreve göre farklılık gösterip göstermediği, yine bu boyutlarda sadece öğretmen görüşlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim durumu, branş ve etik konusunda hizmet içi eğitim alıp-almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 41'i Sakarya ili, 33'ü ise Kastamonu ilinden olmak üzere 74 yönetici, 216'sı Sakarya ili, 241'i Kastamonu ilinden olmak üzere toplam 457 öğretmen katılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. İlköğretim okulu yöneticilerinin ö ğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşleri dürüstlük, hoşgörü, demokrasi, sorumluluk ve adalet boyutları olmak üzere tüm boyutlarda göreve göre faklılaşmaktadır. Öğretmen görüşleri ise cinsiyetlerine göre demokrasi, kıdemlerine göre sorumluluk, branşlarına göre dürüstlük, etik konusunda hizmet içi eğitim alıp almama durumlarına göre hoşgörü, demokrasi ve sorumluluk boyutlarında farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeylerine yönelik görüşleri arasında ise farklılık bulunmamaktadır
922-940

REFERENCES

References: 

Argon, T. (2010).Akademisyenlerin performans değerlendirme, motivasyon ve örgütsel adalet ile ilgili görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma. International Online Journal of Educational Sciences. 2010.2 (1). 133-180.
Balcı, A.(1995).Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara:72 TDFO Bilgisayar Yayın. Ltd.
Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ldt. Şti.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Cummings, T. G
& Worley C.G.(1997). Organization development and change. Shouth Western College Publishing.
Çelik, Vehbi (1999). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Drongelen İ.C.K
&
Fisscher O.A.M.(2003). Ethical dilemmas in performance measurement. Journal of Bussiness Ethics. 45:1 51-63.
Edwards, M.R. & Ewen, A. J. (1996). How to manage performance and pay with 360 degree feedback .Compensation & Benefits Review. May /Juy ,Vol.28 İssue3, P41,6p,2 Charts, 2digrams, 2bw.
Fındıkçı, İ.(2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul:Alfa Basım Yayım ve Dağıtım Ltd.
Gutteridge, T.G. (1986). Organizational carreer development systems. Sanfrancisco:The State of Practice.
Fındıkçı, İ.(2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul:Alfa Basım Yayım ve Dağıtım Ltd.
Hume, D. A. (1995). Reward management (Employee performance, motivation and pay).
Cambridge, Massachusetts :Blackwell Publishhers.
Kınay, S.(2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetsel etik ilkelere bağlılık düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Küçükkaraduman, E. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin etik davranışlarının incelenmesi (Ankara İli, Mamak İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
938
Bozkurt Bostancı, A., Yolcu, H. (2011). İlköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını
değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1.
Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Matyskiel, W. A. (1990). Perceptions of business professionals, teachers and college students regarding a performance base reward system for public education. Disertation Abstract International. Febuary, Vol. 50, No:8.
Palmer
M
. j. (1993). Performans değerlendirmeleri. (Çev. Doğan Şahiner ). İstanbul: Rota Yayıncılık Ltd.
Pehlivan, İ. (1998). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Robertson, R.F.(1996). Develop a performance-focused organization. Hdrocarbon Processing Dec. Vol.75, Issue 12, P 81 , 6 p , 4 charts 2 Diagrams, 3 Graphs,1 Bw.
Saylı, H. ve Kızıldağ, D.(2007).Yönetsel etik ve yönetsel etiğin oluşmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2007.
Sergiovanni, T.J.
&
Staratt, R. J.
(1989)
. Supervision: Human perspective. New York: Mc Graw- Hill Book.Fourth Edition.
Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Varoğlu, K. ve Arslan, A. (2001). Türk Silahlı Kuvvetleri'nde performans yönetim sistemi ve bazı uygulama örnekleri. Avrupa Kalite Yönetimi Konferansı (2. Kalite Sempozyumu 9-10 Mayıs 2001). Ankara: KALDER.
Yılmaz, E. (2006).Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve baz ı değişkenler aç ısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Winstanley D. & Stuart- Smith, K. (1996). Policing performance: The ethics of performance management. Personnal Review. Volume 25, Number 6, Pp.66-84.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com